ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ ПО ЗАКРИЛАТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ВИ СОБСТВЕНОСТ


dobrinca_dobreva@abv.bg
Начало
За контакти
Линкове
 
English
Д-р Добринка Добрева е специализиран консултант и регистриран представител по индустриална собственост, вписан в Регистъра под № 381с правомощия в областта на марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели.
Предоставя комплексни услуги в областта на индустриалната собстевност, както и представителство пред Патентното ведомство като подготвя и представя от Ваше име всички необходими документи за регистрация на обекти по индустриална собственост и извършва цялата кореспонденция по тяхната регистрация в България пред Патентно ведомство, а също така и за територията на Европейския съюз и в международен план с оглед получаване на права върху марки, географски означения, дизайни, изобретения и полезни модели в соътветствие с Вашите бизнес интереси.
Предоставя и различни форми на абонаментни услуги и проучвания относно информация за марки, дизайни, изобретения, географски означения.
В светлината на последните изменения в законите за марките и дизайните, в сила от 2011 година, предоставя подготовка, изработване и изпълнение на цялостна политика по опазване на съществуващите права върху марки и дизайни, както и придобиване на права върху нови обекти.

Добринка Добрева е инженер химик, доктор на техническите науки. През 1978 година е завършила двугодишна школа за следдипломна квалификация по патентно дело. Била е дългогодишен служител в Патентно ведомство на Република България – над 20 години, от които последните 5 години като директор на дирекция „Марки и географски означения“. В Патентното ведомство е била отговорна, освен за админинстрирането, изпълнението и контрола на дейността в областта на марките и географските означения и за цялостната политика с участия в работни групи по изготвяне на различни нормативни документи(законопроекти, наредби, методически указания и други съпътстващи документи)в областта на марките и географските означения. От 2007 до 2010 е Председател на Комисията за определяне на общоизвестни марки и марки, ползващи се с известност.
Активно е съдействала и участвала и в развитието на теорията и практиката в областта на индустриалната собстевеност в национален и международен план с многобройни участия и презентации във форуми като Постоянен комитет за правата върху марки, географски означения и дизайни към Световната организация по интелектуална собственост, Дипломатическа конференция за приемане на Договор за законите по марки към Световната организация по интелектуална собственост. От 2006 до 2010 включително е постоянен член на Административния съвет и Бюджетния комитет, които са ръководните органи на OHIM – европейската организация, отговорна за администриране на марката и дизайна на Европейския съюз, в което си качество е участвала активно във формирането на европейската политика в областта на марките и дизайните, а също така и за хармонизиране на националната практика с европейската в областта. Три поредни години е била ръководител на проект за техническо сътрудничество с OHIM на тема популяризиране на марката и дизайна на ЕС. Активно участие е взела и в подготовката и провеждането на Световен симпозиум по географски означения през 2009 година в България, чиито организатори бяха Световната организация по интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България.
Езикова квалификация – френски, английски и руски

Последна дата на обновяване 28.10.2011 27498 посещения