Адвокат Даниела Мандева
Юридически консултации

Варна, ул.Ген.Попов, №9, ет3, ап.6, mandeva@abv.bg
Начало
Хонорари
Инвестиционни проекти и програми
Безплатни консултации
РУССКИЙ
За контакти
Линкове
 
Правна помощ, представителство и посредничество в следните области

Търговско и корпоративно право. Търговски сделки:
-консултации преди създаването на конкретното дружество и информация относно предимствата и недостатъците на различните видове дружества по българското търговско право
-регистрация, преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица – ET, ЕООД, ООД, АД, КД, СД, Дружество по ЗЗД, ЮЛНЦ;
-текущо обслужване на регистрираните дружества (регистрация на изменения, информация относно изменения в законодателната уредба, както и набавяне на текущи документи и др.);
-предоставяне на становища по сключени търговски договори относно действителността им, тълкуване, препоръки и промени
-правна помощ във връзка с търговски сделки
Облигационно право:
-изготвяне на проекти, подготовка, преговори за сключване и сключване на всякакви видове договори, съобразно с изискванията, произтичащи от спецификите в дейността на клиента.
-гарантиране правата и взаманията на клиента чрез налагане на обезпечения – ипотеки, залози , поръчителство и др.
Семейно и наследствено право:
-разводи по взаимно съгласие или по изключителна вина на единия съпруг
-всякакви брачни искове - родителски права, издръжка /на съпруг или дете/, оспорване и/или установяване на произход от бащата и др.
-искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
-поставяне под запрещение , настойничество и попечителство
-изготвяне на завещания
Съдебно и извънсъдебно представителство;

Последна дата на обновяване 21.5.2009 20393 посещения