навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 01.05.2006 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г.

Част първа.
ОСНОВИ НА ДЕЙНОСТТА, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Този закон урежда принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него.

Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
(2) Върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 3. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.

Глава втора.
ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА МВР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните принципи:
1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство;
3. централизъм в организацията и управлението;
4. публичност;
5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи;
6. сътрудничество с гражданите.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Министерството на вътрешните работи осъществява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с другите органи на държавната власт, органите на местното самоуправление, както и с гражданите и юридическите лица.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Служителите на МВР при изпълнение на служебните си задължения са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона.

Глава трета.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ


Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
1. защита на националната сигурност;
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
3. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество;
4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осигуряване на разследване на престъпления;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита при бедствия;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осигуряване на пожарна безопасност, извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) граничен контрол и охрана на държавната граница;
9. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита от тероризъм;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) оказване на съдействие на други държавни органи;
12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) международно сътрудничество;
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.

Глава четвърта.
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 7. Основните дейности на МВР за изпълнение на задачите по чл. 6 са:
1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност;
2. предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България;
3. противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред;
4. превантивна дейност;
5. опазване на обществения ред;
6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;
7. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет;
8. предотвратяване на терористични действия;
8а. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия; при осъществяване на тези дейности полицейските органи могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения;
8б. (нова - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и извършване на взривно-техническо изследване и оценка на експлозиви или на елементи на взривни устройства;
9. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;
11. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
12. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
13. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
14. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) използване на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осигуряване на специални съобщителни средства за държавни органи;
19. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) лицензиране и контрол над дейности, предвидени със закон;
21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
22. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) конвойна дейност;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) прилагане на принудителни административни мерки;
27. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
28. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) административнонаказателна дейност.

Чл. 8. Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон дейности.

Глава пета.
УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Устройство


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) Основните структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. (отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
4. дирекция "Вътрешна сигурност";
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) дирекция "Миграция";
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) дирекция "Български документи за самоличност";
7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) дирекция "Международни проекти";
8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) дирекция "Национална система 112";
9. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) дирекция "Управление на собствеността и социални дейности";
10. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)";
11. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) специализираните административни дирекции;
12. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Академията на МВР;
13. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Медицинският институт на МВР;
14. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) научноизследователските и научно-приложните институти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осъществяване на специфични дейности на МВР се създават специализирани звена.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С правилника за прилагане на закона могат да се създават структури, които подпомагат осъществяването на дейностите на МВР.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Главните дирекции на МВР са:
1. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция";
3. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
4. Главна дирекция "Гранична полиция";
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
6. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(2) Главните дирекции на МВР са юридически лица.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Устройството и дейността на Главна дирекция "Национална полиция" се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" има териториални звена. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 13б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" има териториални звена, които са юридически лица. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 13в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 13г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) Областните дирекции на МВР се създават и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
(2) Областните дирекции на МВР са юридически лица.
(3) Министърът на вътрешните работи може да създава и закрива районни управления в областните дирекции на МВР.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Районите на действие на управленията по ал. 3 се определят според състоянието на престъпността и на обществения ред.
(5) Министърът на вътрешните работи при условията на ал. 4 може със заповед да създава и закрива участъци в отделни населени места на обслужваната от районните управления територия в рамките на утвърдения числен състав и средства за работна заплата.

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Устройството на дирекция "Вътрешна сигурност" се определя с правилника за прилагане на закона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Устройството и дейностите на дирекция "Миграция", на дирекция "Български документи за самоличност", на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" и на дирекция АФКОС се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Дирекция "Миграция", дирекция "Международни проекти" и дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" са юридически лица.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Териториални звена на дирекция "Национална система 112" са районните центрове 112. Тяхното устройство и дейност се определят с правилника за прилагане на закона.
(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Наименованията, устройството и дейностите на специализираните административни дирекции се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Академията на МВР е университет, създаден с решение на Народното събрание.
(2) Академията на МВР е юридическо лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Устройството и дейността на Академията на МВР се определят с правилник, издаден от министъра на вътрешните работи съгласувано с министъра на образованието и науката.

Чл. 18. (1) Медицинският институт на МВР е лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Медицинският институт на МВР е научноизследователски и научно-приложен институт за осъществяване на дейността по здравеопазването в МВР.
(3) Медицинският институт на МВР е юридическо лице.

Чл. 19. (1) Научноизследователските и научно-приложните институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Устройството и дейността на институтите по ал. 1, с изключение на Медицинския институт на МВР, се определят с правилници, издадени от министъра на вътрешните работи.

Раздел II.
Управление на МВР (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на вътрешните работи е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия.
(2) Министърът на вътрешните работи представлява МВР.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Министърът на вътрешните работи:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) провежда държавната политика за защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност, обществения ред и защитата при бедствия;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осъществява взаимодействие с други държавни органи и неправителствени организации;
3. осъществява международното сътрудничество;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) създава и закрива звена извън тези, създадени със закона и правилника за неговото прилагане;
4а. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) утвърждава щатовете на структурите в МВР;
5. съставя и предлага проекта на бюджет на МВР;
6. разпределя бюджета на МВР, ръководи финансовото и материално-техническото осигуряване и осъществява контрол върху дейността на материалноотговорните лица в структурите на МВР;
7. ръководи управлението на човешките ресурси;
8. ръководи и осигурява провеждането на социалната политика;
9. ръководи икономическата политика при осъществяване на обслужващи и спомагателни дейности на министерството, включително образува търговски дружества с държавно имущество;
10. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) отговаря за управлението на предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
11. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) отговаря за правното осигуряване на дейността на министерството, като издава правилници, наредби и инструкции;
11а. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) издава заповеди във връзка с изпълнението на своите правомощия;
12. утвърждава Етичен кодекс за поведение на държавните служители в МВР;
13. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) координира управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;
14. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) изпълнява и други функции, определени със закон.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) При осъществяване на своите правомощия министърът на вътрешните работи се подпомага от заместник-министри и главен секретар на МВР.
(2) При отсъствие министърът на вътрешните работи се замества от определен от него с писмена заповед заместник-министър.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
(4) При изпълнение на функциите си министърът на вътрешните работи се подпомага от политически кабинет.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяване на политиката на правителството и при изпълнение на неговите правомощия.
(2) Министърът на вътрешните работи делегира със заповед правомощия на своите заместници и определя техните функции.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
(4) При изпълнение на правомощията си заместник-министрите издават заповеди.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Главният секретар на МВР е висшата професионална длъжност в министерството.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При осъществяване на дейността си главният секретар на МВР се подпомага от дирекция "Международно оперативно сътрудничество" и Специализирания отряд за борба с тероризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Главният секретар на МВР ръководи дейността на главните дирекции, областните дирекции, дирекция "Международно оперативно сътрудничество", Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112", като:
1. организира, координира и контролира превантивната, оперативно-издирвателната, охранителната дейност и обезпечаването на дейността по разследването;
2. организира, координира и контролира действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, както и държавния противопожарен контрол, пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;
3. координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
4. осъществява взаимодействие със съответните структури на други държави и с международни органи и организации;
5. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Главният секретар на МВР управлява човешките ресурси в звената по чл. 26а.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР се подпомага от заместник.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Главен секретар на МВР може да бъде само лице, притежаващо категория А или Б по смисъла на този закон.

Чл. 26. (1) Политическият кабинет е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи, има съвещателни и информационно-аналитични функции и осъществява връзките на МВР с обществеността.
(2) Политическият кабинет подпомага министъра на вътрешните работи при формулиране и разработване на конкретни решения за осъществяване на правителствената политика, както и при представянето й пред обществото.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на специализираната административна дирекция за връзки с обществеността.
(4) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на специализираната административна дирекция за връзки с обществеността се назначават с трудов договор и са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи. Правоотношенията им се прекратяват по преценка на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.
(6) Експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет не могат да изпълняват функции на управление.
(7) Експертните и техническите сътрудници се назначават от министъра на вътрешните работи с трудов договор. Те нямат статут на държавни служители, а трудовите им правоотношения се прекратяват със заповед на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.
(8) Средствата за дейността на политическия кабинет и заплатите на неговия персонал представляват отделно перо в бюджета на МВР.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) С правилника за прилагане на закона към главния секретар на МВР могат да се създават помощни звена, които го подпомагат при осъществяване на правомощията му.

(Раздел III. "Управление на националните служби" зал. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Главните дирекции се ръководят от директори.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) Директорите на главните дирекции осъществяват общото и непосредственото им ръководство, като:
1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на главните дирекции;
2. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. управляват информационните фондове;
4. управляват човешките ресурси;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с други държавни органи;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) управляват бюджета на дирекциите и ръководят финансовото и материално-техническото им осигуряване;
8. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) отговарят за управлението на предоставените на дирекциите имоти и вещи - държавна собственост;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) издават наказателни постановления и прилагат принудителни административни мерки по ред, определен със закон;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) представляват юридическото лице.
(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" контролира, координира и методически ръководи изпълнението в областните дирекции на задачите по направление на дейност.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 и 2 директорите на главните дирекции издават заповеди.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Директор на главна дирекция може да бъде само лице, притежаващо категория А или Б по смисъла на този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.)

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) При изпълнение на функциите си директорите на главните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори.
(2) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Областните дирекции на МВР се ръководят от директори, подчинени на министъра и на главния секретар на МВР.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Директорите на областните дирекции на МВР:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осъществяват общо и непосредствено ръководство, като ръководят, организират и носят отговорност за дейността на областните дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите им органи;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) отговарят пред главния секретар на МВР за цялостната дейност на ръководените от тях структури и пред директора на Главна дирекция "Национална полиция" по направление на дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осъществяват взаимодействие с другите структури в МВР;
5. разпределят бюджета на дирекцията и ръководят материално-техническото осигуряване;
6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) отговарят за управлението на предоставените на областната дирекция на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
7. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) управляват човешките ресурси;
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осъществяват взаимодействие с други органи на държавна власт;
9. издават наказателни постановления и прилагат мерки за административна принуда по ред, определен в закон;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) съвместно с други държавни органи създават екипи за изпълнение на основните задачи и дейности на МВР;
11. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) координират действията на структурите на МВР при бедствия, възникнали на територията на областните дирекции;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) представляват юридическото лице.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1 директорите издават заповеди.
(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.

(Раздел IV "Управление на специализираните дирекции" зал. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
Чл. 31. Специализираните дирекции се ръководят от директори.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорите осъществяват общото и непосредственото ръководство, управляват човешките ресурси и отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Директорите съобразно функциите на дирекциите осъществяват методическото ръководство и контрол върху дейността на съответните звена в структурата на МВР.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1 директорите издават заповеди.

Чл. 33. (1) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори.
(2) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

(Раздел V "Управление на Академията на МВР, Медицинския институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти" зал. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
Чл. 35. (1) Академията на МВР се ръководи от академичен съвет и ректор.
(2) Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията, който:
1. приема учебния план за всяка специалност и образователно-квалификационна степен, както и изготвени от катедрите учебни програми по съответните дисциплини;
2. приема плановете за научноизследователската, научно-приложната и редакционно-издателската дейност;
3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
6. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие с този закон и с актовете за прилагането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на служителите, изпратени на обучение от други структури, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от законите или възложени му от министъра на вътрешните работи;
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) издава заповеди;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) представлява юридическото лице.
(4) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(5) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията.

Чл. 36. (1) Медицинският институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти се ръководят от директори, които:
1. организират, ръководят, контролират и отговарят за дейността на институтите;
2. ръководят и контролират изготвянето на перспективните и текущите планове и осигуряват тяхното изпълнение;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) организират взаимодействието с други институти и структури в МВР;
4. отговарят за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) отговарят за управлението на предоставените им имоти и вещи - държавна собственост;
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) управляват човешките ресурси.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1 директорите издават заповеди.

Чл. 37. (1) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори.
(2) Заместник-директорите изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.

Раздел III.
Управление на специализираната дирекция "Оперативни технически операции" (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Раздел IV.
Управление на дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Международни проекти", дирекция "Национална система 112", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", дирекция АФКОС, дирекция "Международно оперативно сътрудничество", Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция "Специална куриерска служба" (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., загл. изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)


Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Международни проекти", дирекция "Национална система 112", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", дирекция АФКОС, дирекция "Международно оперативно сътрудничество" и дирекция "Специална куриерска служба" се ръководят от директори, а Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир.

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Директорът на дирекция "Миграция":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява информационните фондове;
4. управлява човешките ресурси;
5. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;
6. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;
8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) отговаря за управлението на предоставените на дирекцията вещи и имоти - държавна собственост;
9. издава наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки по ред, определен със закон;
10. представлява юридическото лице.
(2) Директорът на дирекция "Международни проекти":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява информационните фондове;
4. управлява човешките ресурси;
5. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;
6. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. координира подготовката на програми, финансирани със средства на Европейския съюз, и ги съгласува с Европейската комисия;
8. управлява средства, предоставени на МВР по програми на Европейския съюз;
9. сключва споразумения и делегира правомощия по управление на средства на Европейския съюз;
10. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;
11. представлява юридическото лице.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Директорите на дирекция "Български документи за самоличност", на дирекция АФКОС и на дирекция "Национална система 112":
1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на дирекциите;
2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. управляват информационните фондове;
4. управляват човешките ресурси;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях дирекции с други държавни органи;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Директорът на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности":
1. осъществява общото и непосредственото ръководство на дирекцията;
2. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) отговаря за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи - държавна собственост;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) управлява човешките ресурси;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) представлява юридическото лице.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Директорът на дирекция "Международно оперативно сътрудничество":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативно взаимодействие на дирекцията с други държавни органи и неправителствени организации;
5. осъществява оперативното ръководство и координира дейността на задграничните представители на МВР;
6. осъществява взаимодействие с офицерите за връзка на други държави;
7. осъществява сътрудничество и обмен на информация с правоохранителните органи на чужди държави и международни организации;
8. координира дейностите по участието на служители на МВР в мисии на международни организации.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Командирът на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ):
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на СОБТ;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, на заместник-министрите и на главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативно взаимодействие със структурите на МВР и с други държавни органи при изпълнение на дейностите си.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Директорът на дирекция "Специална куриерска служба":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи и на заместник-министрите и се отчита пред тях;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява взаимодействие на дирекцията с други държавни органи и юридически лица по предмета на дейност;
5. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) управлява информационните фондове;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) представлява юридическото лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В изпълнение на правомощията си директорите по ал. 1 - 5 и 7 и командирът на СОБТ издават заповеди.

Част втора.
ДЕЙНОСТИ НА СТРУКТУРИТЕ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МВР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

Глава шеста.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ" (ОТМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Раздел I.
Задачи и дейности (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел II.
Правомощия на органите (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Глава седма.
ДЕЙНОСТИ НА ГЛАВНИТЕ, ОБЛАСТНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДИРЕКЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ЗВЕНА НА МВР И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ИМ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

Раздел I.
Задачи и дейности


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) За изпълнение на основните задачи по чл. 6 структурите на МВР извършват дейности по:
1. защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред;
2. изграждане и поддържане на информационни фондове, в които се събира, обработва, съхранява, анализира и използва информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите;
3. обезпечаване на разследване на престъпления;
4. предоставяне на информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани, които имат законен интерес и основание да я получат;
5. осъществяване на сътрудничество и съдействие на органите на държавната власт и на местното самоуправление и на неправителствените организации;
6. привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала подпомагат изпълнението на дейностите на МВР;
7. сътрудничество със съответни структури в други държави и международни организации;
8. участие в мисии извън територията на страната;
9. изследване и анализ на състоянието, структурата и динамиката на престъпността и другите правонарушения, на причините и условията, които ги обуславят, и информиране на държавните органи, юридическите лица и гражданите за отстраняването им.
(2) Изпълнението на основните задачи на МВР по чл. 6 се осъществява и във взаимодействие с Държавна агенция "Национална сигурност".
(3) Дейността по ал. 1, т. 8 се извършва в съответствие с националното законодателство, международните договори в сила за Република България и съобразно целта и другите условия, определени в решението на компетентния орган за изпращането.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министърът на вътрешните работи с наредба определя реда за осъществяване на дейността по ал. 1, т. 6.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Държавните служители в МВР могат да участват в мисии извън територията на страната или да изпълняват длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Условията и редът за изпращане за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.)

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Главна дирекция "Национална полиция" е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна структура за превенция, предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност, и за опазване на обществения ред.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Национална полиция" извършва дейности по:
1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;
2. разследване на престъпления;
3. разкриване на престъпления;
4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;
5. издирване на вещи:
а) предмет или средство за извършване на престъпление;
б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
в) придобити от престъпна дейност;
г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система и/или в Интерпол;
6. идентифициране на лица;
7. опазване на обществения ред;
8. защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
9. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
10. контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
11. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
12. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
13. конвоиране на лица в страната и в чужбина;
14. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3 - 13 на съответните звена в областните дирекции;
15. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен контрол и охрана на държавната граница.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;
2. гранични проверки на преминаващите през границата лица и транспортни средства, включително в зоните и обектите по ал. 3;
3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, извършени в зоните и обектите по ал. 3;
4. разследване на престъпления;
5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по безопасността на движението в района на аерогарите;
6. приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
9. методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 8 с изключение на дейността по разследване на престъпления.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За осъществяване на граничния контрол и охраната на държавната граница и контрола за спазването на граничния режим Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейностите си в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.
(4) Министерският съвет определя:
1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове;
3. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Министърът на вътрешните работи определя:
1. реда за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;
2. способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) За осъществяване на въздушно наблюдение на границите органите на Главна дирекция "Гранична полиция" използват въздухоплавателни средства.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Регистрацията и осигуряването на авиационната безопасност и летателната годност на въздухоплавателните средства по ал. 6 се осъществяват по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и издадените въз основа на него актове.

Чл. 52в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 52г. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва:
1. превантивна дейност;
2. държавен противопожарен контрол;
3. превантивен контрол;
4. пожарогасителна дейност;
5. спасителна дейност;
6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
7. разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност;
8. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване;
9. химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти;
10. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;
12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;
14. защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г.(ДВ, бр. 62 от 1989 г.);
15. взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
16. информационно-аналитична дейност;
17. научно-приложна и експертна дейност;
18. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) определяне на пожарните характеристики на строителни продукти и тактико-техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо и аварийно-спасително оборудване и гасителни вещества;
19. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) разработване на методики за установяване на причините за възникване на пожари;
20. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 6, 8 - 16 на съответните териториални звена "Пожарна безопасност и защита на населението".
(3) Обхватът и съдържанието на отделните дейности по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 - 6 се определя с наредби на министъра на вътрешните работи.
(5) Изискванията за гасителна ефективност на продуктите за пожарогасене и редът за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 8 и 9 се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.
(7) За издаване на разрешение по ал. 2, т. 7 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.

Чл. 52д. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 52.. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишен чл. 52д - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Областните дирекции на МВР са териториални структури за оперативно-издирвателна, охранителна дейност и дейност по разследване.
(2) Областните дирекции извършват всички дейности за изпълнение на задачите по ал. 1.

Чл. 52ж. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция "Миграция" извършва дейности по:
1. регулиране на миграционните процеси в Република България;
2. административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България;
3. съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 3 на съответните звена в областните дирекции.

Чл. 52з. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Дирекция "Български документи за самоличност" е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция "Български документи за самоличност" извършва дейности по:
1. издаване на български документи за самоличност и контрол на ползването и съхраняването им;
2. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 на съответните звена в областните дирекции.

Чл. 52и. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Дирекция "Международни проекти" е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 дирекция "Международни проекти":
1. управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници;
2. осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете;
3. координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;
4. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.

Чл. 52к. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Дирекция "Национална система 112" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) За изпълнение на задачата по ал. 1 дирекция "Национална система 112" извършва дейности по:
1. ръководство, организация и контрол на дейността на Националната система 112;
2. изграждане и поддържане на районните центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и развитие на Националната система 112;
3. осъществяване контрол на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 в районните центрове 112;
4. организиране на взаимодействието със службите за спешно реагиране при осъществяване на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112.

Чл. 52л. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишен чл. 52е - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Специализираните административни дирекции на МВР са структури, които подпомагат изпълнението на основните дейности на министерството.
(2) Дейностите на специализираните административни дирекции се определят с правилника за прилагане на закона.

Чл. 52м. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция "Управление на собствеността и социални дейности":
1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;
2. актува, води регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти - държавна собственост, и контролира тяхното управление;
3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР;
4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности, държавен ветеринарно-санитарен контрол и държавен здравен контрол;
6. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) възлага обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство;
7. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.

Чл. 52н. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица.
(2) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е на пряко подчинение на главния секретар на МВР.
(3) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция "Международно оперативно сътрудничество":
1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи;
2. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;
3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
4. може да участва в предаване и приемане на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт;
5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС);
6. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава тринадесета, раздел IIIа;
7. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации, и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави.

Чл. 52о. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Специализирани звена на МВР за осъществяване на специфична дейност са Специализираният отряд за борба с тероризма и дирекция "Специална куриерска служба".
(2) Дейностите на специализираните звена по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дирекция "Специална куриерска служба" е юридическо лице.

Чл. 52п. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
3. осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз;
6. осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България;
7. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
8. анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;
9. осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз.

Раздел II.
Правомощия на органите


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Органи на главните, областните, специализираните административни дирекции, дирекция "Вътрешна сигурност", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", Специализирания отряд за борба с тероризма, дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Международни проекти", дирекция "Национална система 112", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", дирекция АФКОС и на техните структури и звена, както и на структурите по чл. 9, ал. 2 и 3 са държавните служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2013 г., в сила от 14.06.2013 г.) Полицейски органи са органите на Главна дирекция "Национална полиция", дирекция "Миграция" и органите на съответните им звена в областните дирекции, Главна дирекция "Гранична полиция", на дирекция "Вътрешна сигурност", Специализирания отряд за борба с тероризма и звената "Общинска полиция".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органи за пожарна безопасност и защита на населението са органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и органите на съответните й териториални звена.
(4) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Разследващи полицаи са органите по ал. 2, назначени на длъжности за разследващи полицаи.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Разследващите полицаи извършват разследване по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) На разследващите полицаи не могат да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) При осъществяване на своите правомощия разследващият полицай взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Писмените указания на прокурора по разследването са задължителни за разследващите органи по чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Горестоящите ръководители нямат право да дават указания за извършването на действия по разследването и за съставянето на писменото мнение, както и по какъвто и да е друг начин да се намесват в разследването.

Чл. 55. (1) Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено или устно.
(2) При невъзможност да се издадат писмено или устно разпорежданията могат да се издават чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.
(3) При изпълнение на функциите по контрол на безопасността на движението разпорежданията могат да се издават чрез действия или знаци, посочени в закон.
(4) Разпорежданията на полицейския орган са задължителни за изпълнение, освен ако налагат извършването на очевидно за лицето престъпление или нарушение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разпореждането, издадено в писмена форма, съдържа следните реквизити:
1. наименование на органа, който го издава;
2. адресат на разпореждането;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;
5. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
6. дата на издаване и подпис на лицето, издало разпореждането, с означаване на длъжността му.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Разпорежданията, издадени в писмена форма, могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 56. (1) Полицейските органи предупреждават устно или писмено лицето, за което има достатъчно данни и се предполага, че ще извърши престъпление или нарушение на обществения ред.
(2) За писменото предупреждение се съставя протокол, с който лицето се предупреждава за отговорността, която се предвижда при извършване на съответното престъпление или нарушение на обществения ред.
(3) Протоколът за предупреждение се съставя в присъствието на лицето и на един свидетел, като след запознаване със съдържанието му се подписва от полицейския орган, лицето и свидетеля. Отказът на лицето да го подпише се удостоверява с подписа на свидетеля. В случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на пострадалото лице при поискване.

Чл. 57. (1) При установяване на условия и причини за извършването на престъпления и други нарушения на обществения ред полицейските органи вземат мерки за отстраняването им.
(2) Когато други органи или организации са компетентни да вземат мерките по ал. 1, полицейските органи ги уведомяват писмено за това.
(3) Компетентните органи по ал. 2 са длъжни в едномесечен срок писмено да уведомят полицейските органи за взетите мерки.

Чл. 58. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Полицейските органи предотвратяват, пресичат, разследват и разкриват престъпления.

Чл. 59. (1) Полицейските органи регистрират лицата, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер. Държавните органи, осъществяващи наказателното производство, са длъжни да предприемат необходимите мерки за извършване на регистрацията от полицейските органи.
(2) Регистрацията е вид обработване на лични данни за лицата по ал. 1, която се осъществява при условията на този закон.
(3) За целите на регистрацията полицейските органи:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) събират за лицата личните им данни, посочени в чл. 18 от Закона за българските лични документи;
2. дактилоскопират и фотографират лицата;
3. изземват образци за ДНК профил на лицата, когато това е необходимо.
(4) За извършване на действията по ал. 3, т. 1 и 2 съгласието на лицата не се изисква.
(5) Лицата са длъжни да предоставят изискваните образци по ал. 3, т. 3, а при отказ те се изземват принудително с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд.
(6) Редът за извършване на полицейската регистрация се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 60. (1) Полицейските органи могат да призовават в служебните помещения граждани за изпълнение на определените им с този закон правомощия.
(2) Полицейските органи писмено уведомяват гражданите за призоваването. В съобщението изрично се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване.
(3) В неотложни случаи призоваването може да се извършва по телефон, телекс или факс. Призоваването по телефон или факс се удостоверява писмено от длъжностното лице, което го е извършило, а по телекс - с писмено потвърждаване за полученото съобщение.

Чл. 61. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки за установяване самоличността на лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление или друго нарушение на обществения ред;
2. когато това е необходимо за разкриване или разследване на престъпления и при образувано административнонаказателно производство;
3. при осъществяване на контрол по редовността на документите за самоличност и пребиваване в страната;
4. на контролен пункт, организиран от полицията;
5. по искане на друг държавен орган за оказване на съдействие при условия и по ред, предвидени в закон.
(2) Установяването на самоличността се извършва чрез представяне на документ за самоличност на лицето, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин, годен за събиране на достоверни данни.

Чл. 62. (1) Полицейските органи могат да извършват действия по идентификация на лице, когато:
1. самоличността на едно лице не може да бъде установена по реда на чл. 61, ал. 2;
2. лицето е извършило престъпление или съществуват данни, че е извършило престъпление;
3. чужденец, търсещ закрила по Закона за убежището и бежанците, е влязъл не по законоустановения ред или е незаконно пребиваващ в Република България.
(2) Действията по идентификация включват:
1. снемане на пръстови отпечатъци и отпечатъци от дланите на ръцете;
2. фотографиране на лицето;
3. установяване на външни белези;
4. измервания и изземване на образци за сравнителни изследвания;
5. изземване на образци от биологичен произход за сравнителна ДНК идентификация.
(3) За извършване на действията по ал. 2, т. 1 - 4 съгласието на лицето не се изисква.
(4) За извършване на действията по ал. 2, т. 5 се прилага чл. 59, ал. 5.
(5) Когато основанията по чл. 61, ал. 1 отпаднат, полицейските органи служебно или по искане на лицето унищожават събраните материали.

Чл. 63. (1) Полицейските органи могат да задържат лице:
1. за което има данни, че е извършило престъпление;
2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;
3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;
4. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен;
5. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 61, ал. 2;
6. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт;
7. обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест;
8. в други случаи, определени със закон.
(2) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в специално помещение и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.
(3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.
(4) Задържаното лице има право да обжалва пред съда законността на задържането. Съдът се произнася по жалбата незабавно.
(5) От момента на задържането си лицето има право на защитник.
(6) За задържането съответният орган е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.

Чл. 64. На лицето, задържано при условията на чл. 63, ал. 1, т. 1 - 5, не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. Срокът на задържането в тези случаи не може да бъде повече от 24 часа.

Чл. 65. (1) За отвеждане на задържаното лице в определеното за задържане място полицейските органи издават писмена заповед.
(2) Полицейските органи са длъжни незабавно да освободят лицето, ако основанието за задържането е отпаднало.

Чл. 66. За предотвратяване на престъпления или нарушения на обществения ред полицейските органи могат да използват и технически средства за явно наблюдение, което предварително се обявява по подходящ начин.

Чл. 67. (1) Полицейските органи могат да конвоират лица в страната и в чужбина.
(2) Ведомствата и органите, възложили конвоирането, осигуряват необходимите документи и финансови средства за осъществяване на конвойната дейност.

Чл. 68. (1) Полицейските органи извършват обиск на лице:
1. задържано при условията на чл. 63, ал. 1;
2. за което съществуват данни, че носи опасни или забранени за притежаване предмети;
3. заварено на място, където е извършено престъпление или нарушение на обществения ред, когато има достатъчно данни, че у него се намират вещи, които са свързани с престъплението или нарушението;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) за което има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.
(2) Обиск може да бъде извършен само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.

Чл. 69. (1) Полицейските органи могат да проверяват личните вещи на лица:
1. в случаите по чл. 61, ал. 1, т. 1, 2 и 4, чл. 62, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1, т. 3, 4, 6 и 7;
2. когато са налице достатъчно данни, че се укриват веществени доказателства за извършено престъпление;
3. в други случаи, определени със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Проверка на превозно средство и на вещите, превозвани в него, може да бъде извършена, когато:
1. има данни за извършено престъпление или нарушение на обществения ред;
2. има сигнал в ШИС за извършване на специфичен контрол.

Чл. 69а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Полицейските органи могат да изземват временно вещ, за която има сигнал за издирване в ШИС и/или в Интерпол. Издирваната вещ се предава доброволно или се изземва от лицето, в което е открита, за срок до 30 дни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Лицето, в което се намира издирваната по ал. 1 вещ, се поканва да я предаде доброволно, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, което предава откритата вещ. Копие от протокола се предоставя на лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При отказ на лицето да предаде вещта по ал. 1, тя се изземва, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от лицето, в което е открита вещта, и от един свидетел. Копие от протокола се предоставя на лицето.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Отказът или невъзможността на лицето да подпише протокола по ал. 2 или 3 се удостоверява с подпис на един свидетел.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За срока на временното изземване вещта се съхранява в съответната структура на Министерството на вътрешните работи, в която е предадена или иззета.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Уведомяването на държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол, се извършва от дирекция "Международно оперативно сътрудничество".
(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Ако в срока по ал. 1 не бъде получена молба за правна помощ или друго волеизявление, направено от съответната държава членка, въвела сигнала за издирване, в което се съдържа информация, отнасяща се до въведения сигнал, и/или потвърждение на сигнала от компетентен орган на държавата членка, въвела сигнала, съдържащо изрично искане за връщане на вещта, вещта се връща на лицето, от което е предадена или иззета, в 5-дневен срок с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта, освен ако:
1. тя е предмет или средство за извършване на престъпление на територията на Република България;
2. тя е доказателство, обект на обезпечителни мерки или предаването й може да затрудни наказателно производство, образувано в Република България;
3. притежаването й е забранено по законите на Република България.
(9) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(10) В случаите по ал. 8, т. 1 - 3 вещта се предава по реда на Наказателно-процесуалния кодекс за целите на наказателното производство.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, се предава на държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или Интерпол, освен ако вещта попада в категориите по ал. 8, т. 1 - 3.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, която не бъде потърсена от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол в срока по ал. 1, се смята за изоставена в полза на държавата.
(13) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Предадена или иззета вещ, за която не е постъпило искане за връщане от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол, и не попада в приложното поле на ал. 8, се смята за изоставена в полза на държавата.
(14) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При предаване или изземване на празни бланки за официални документи, издадени лични документи, включително обявените за недействителни документи за самоличност, свидетелства за управление на моторно превозно средство и документи за пребиваване, както и документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, включително обявените за недействителни, ако не попадат в категориите по ал. 8, т. 1 - 3, се предават по установения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа, с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта.
(15) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Постановленията на окръжната прокуратура по ал. 8 и 13 не подлежат на обжалване.
(16) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Отговорността за нанесените щети на заинтересовано лице, причинени във връзка с изпълнение на сигнал за издирване в ШИС, се търси съгласно националното законодателство и разпоредбите на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници.
(17) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За съхранение в структурите на МВР на предадена или иззета вещ след срока по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен от Министерския съвет.

Чл. 70. (1) За всеки случай на извършен обиск или проверка на вещи и превозни средства полицейският орган съставя протокол.
(2) Протоколът по ал. 1 се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от съответното лице, на което се предоставя екземпляр от него.
(3) Обискът и проверката на вещи и превозни средства се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.

Чл. 71. (1) Полицейските органи могат да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие само когато:
1. следва да се предотврати непосредствено предстоящо или започнало тежко престъпление;
2. са налице данни, че в помещението се укрива лице, извършило тежко престъпление;
3. е необходимо оказване на неотложна помощ на лица, чийто живот, здраве или лична свобода се намират в опасност или са налице други случаи на крайна необходимост.
(2) След приключване на проверката полицейските органи са длъжни да съставят протокол, в който се посочват:
1. името и длъжността на служителя и неговата месторабота;
2. самоличността на собственика или обитателя;
3. основанието за проверката;
4. времето и мястото на извършването й;
5. резултатите от нея.
(3) Протоколът се подписва от полицейския орган, от един свидетел и от собственика или обитателя на помещението, когато той присъства. Отказът на собственика или обитателя да подпише протокола се удостоверява с подпис на свидетеля.
(4) Копие от протокола се предоставя на собственика или обитателя на помещението.
(5) За извършената проверка незабавно се уведомява съответният прокурор.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при:
1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане;
2. задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган;
3. конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица;
4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г.) оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си;
5. нападения срещу граждани и полицейски органи;
6. освобождаване на заложници;
7. групови нарушения на обществения ред;
8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства;
9. освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При изпълнение на служебните си задължения органите за приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, имат право да използват физическа сила и помощни средства при опит за нерегламентиран достъп до кореспонденцията само ако това е абсолютно необходимо.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини; бронирани машини и вертолети.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Редът за употреба на помощни средства се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 73. (1) Физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници.
(2) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В случаите по чл. 72 полицейските органи използват само абсолютно необходимата сила.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства.
(7) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.

Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Полицейските органи могат да използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо:
1. при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие;
2. при освобождаване на заложници и отвлечени лица;
3. след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга;
4. след предупреждение за предотвратяване бягство на лице, задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При използване на оръжие полицейските органи са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Полицейските органи могат да употребяват оръжие без предупреждение при осъществяване на граничното наблюдение:
1. при въоръжено нападение срещу тях;
2. срещу лица, оказали въоръжена съпротива.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) При осъществяване на граничното наблюдение в пределите на вътрешните морски води и териториалното море на Република България полицейските органи имат право да употребяват оръжие в случаите, предвидени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Полицейските органи преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Забранява се употребата на оръжие за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) След използване на оръжие полицейските органи изготвят доклад.

Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Планирането и контролът на използването на физическа сила, помощни средства и оръжие от полицейските органи в случаите по чл. 72 - 74 включва мерки за постигане на законната цел при минимален риск за живота и здравето на гражданите.

Чл. 75. (1) Полицейските органи издават разрешения и удостоверителни документи в случаите и по реда, предвидени в закон или друг нормативен акт.
(2) За издаваните разрешения и удостоверителни документи се събират такси в размер, определен от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказите за издаване на разрешения и удостоверителни документи се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 76. (1) За охрана на обекти от полицейски органи може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(2) За охрана на обекти със сигнално-охранителна техника от полицейските органи може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(3) За охрана от полицейските органи на спортни състезания или други масови прояви, както и на други мероприятия или дейности с краткосрочен характер, може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на дейностите по охрана на обекти от полицейски органи, извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, могат да се назначават служители за срока на неговото действие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на дейностите по охрана на обекти със сигнално-охранителна техника от полицейски органи извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, могат да се назначават служители.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Приходите и разходите от дейностите по ал. 1, 2 и 3 се отчитат по бюджета на МВР.

Чл. 77. (1) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България могат да се изграждат звена "Общинска полиция" извън определената обща численост на МВР по реда на чл. 76, ал. 1. Контролът и методическото ръководство върху дейността на звената "Общинска полиция" се осъществяват от съответните областни дирекции и районни управления на МВР.
(2) (Предишен текст на чл. 77, изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Областните дирекции на МВР могат да сключват договори за извършване на:
1. охранително обследване на обектите;
2. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) обучение на служителите от звената за самоохрана, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на дейностите по ал. 1 в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, се назначават служители за срока на неговото действие.

Чл. 78. (1) Полицейските органи могат да настаняват в заведения за отрезвяване лица, които поради употреба на алкохол или на други упойващи вещества не могат да контролират поведението си, нарушават обществения ред или са намерени на обществени места в безпомощно състояние.
(2) Полицейските органи незабавно, но не по-късно от 24 часа, уведомяват съответния прокурор за лицата, настанени в заведенията за отрезвяване.
(3) Заведения за отрезвяване се създават от министъра на вътрешните работи съгласувано с кметовете на общини.
(4) Организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване се уреждат с наредба на министъра на вътрешните работи и министъра на здравеопазването.

Чл. 79. (1) Полицейските органи могат с разрешение на прокурора да настаняват лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия, в домове за временно настаняване на пълнолетни лица.
(2) Срокът за престой в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица е до 30 денонощия в зависимост от времето, необходимо за настаняването им в болници, интернати, домове за стари хора и инвалиди или за поставянето им под запрещение.

Чл. 80. Полицейските органи могат да настаняват в специални домове за временно настаняване чужденци, подлежащи на принудително отвеждане до границата на Република България или на експулсиране.

Чл. 81. (1) Организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи съгласувано с главния прокурор.
(2) Организацията, дейността и редът за настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци се уреждат с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 82. Полицейските органи наблюдават, установяват и контролират обекти и лица, за които има данни, че подготвят, извършват или са извършили престъпления, включително в случаите на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни групи или организации.

Чл. 83. Полицейските органи използват специални разузнавателни средства при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 84. Полицейските органи получават съдействие и организират прикриването на служители и тяхната дейност в държавни органи, организации и юридически лица по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Чл. 85. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Полицейските органи за граничен контрол и охрана на държавната граница:
1. разполагат сили и средства, изграждат, използват и снемат инженерно-технически съоръжения и други средства;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) извършват гранични проверки на лицата, предметите в тяхно владение и транспортните средства, преминаващи през граничните контролно-пропускателни пунктове;
3. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) спират, задържат и извършват проверки на български и чуждестранни кораби и плавателни средства, нарушили правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в териториалното море, вътрешните морски води, прилежащата зона, континенталния шелф и българската част на р. Дунав;
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) спират, задържат и извършват проверки на български и чуждестранни въздухоплавателни средства при констатиране на нарушения на режима на движение през границите и при застрашаване сигурността на полета съвместно със специализираните звена;
5. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) преследват и задържат нарушители на държавната граница извън граничната зона съвместно с други органи на МВР;
6. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) извършват самостоятелно проверки в граничната зона на лица и превозни средства, както и на вещите и на стоките, които се пренасят или превозват от тях, включително и на тези, подлежащи на митнически надзор и контрол, като при констатирано митническо нарушение уведомяват незабавно митническите власти;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) задържат извършители на контрабанда, незаконно пренесени товари и транспортни средства, преминали извън установените за целта места, и извършват проверки съвместно с митническите власти;
8. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) ограничават временно или забраняват движението на лица и транспортни средства в зоните и обектите по чл. 52б, ал. 3 при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност за задържане на лица и транспортни средства и ако съществува опасност за живота и здравето на хората;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) приемат, придружават и предават нарушители на държавната граница от и на съседните гранични органи и други държави в съответствие със закона и с международните договори, по които Република България е страна;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) поставят и използват технически средства за наблюдение и заснемане, резултатите от които могат да се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или нарушения, включително за предотвратяване и разкриване на незаконно преминаване на държавната граница, на престъпления или нарушения на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове, насочени срещу паспортно-визовия режим, или на заплахи за сигурността на личния състав, сградите и съоръженията на службата;
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) настаняват принудително в специални помещения или в специални домове чужденци, нарушили режима на движение през границите и подлежащи на принудително отвеждане до границата или на експулсиране по ред, определен със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция", съгласувано с министъра на външните работи и в съответствие с международните договори, назначава гранични представители за уреждане на възникнали гранични нарушения.

Чл. 86. При изпълнение на своите правомощия полицейските органи са длъжни да не унижават достойнството на гражданите и да зачитат техните права и законни интереси.

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 89. При осъществяване на охрана на стратегически и особено важни обекти полицейските органи имат право да:
1. разполагат сили и средства, да изграждат, използват и снемат инженерно-технически съоръжения и други средства за охрана;
2. ползват комуникационни връзки или да ги прекъсват.

Чл. 90. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) При осъществяване на административен контрол върху пребиваването на чужденци в Република България полицейските органи:
1. предлагат мерки за регулиране на миграционните процеси;
2. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) разрешават, отказват или отнемат правото на дългосрочно пребиваване и продължават срока на пребиваване на чужденци в Република България;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) установяват административни нарушения и прилагат мерки за административна принуда;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) дават становища по молби за придобиване, възстановяване или освобождаване от българско гражданство, за издаване на визи и на други разрешения на чужденци, предвидени в закон;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) анулират издадени визи или намаляват сроковете за пребиваване на чужденци в страната, определени с издадените визи при неизпълнение на законовите изисквания;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) осъществяват дейност във връзка с издаването на документи за пътуване на чужденци от дипломатическите и консулските представителства на други държави в Република България.

Чл. 91. (1) При освобождаване на заложници, при задържане или обезвреждане на извършители на особено опасни престъпления, когато те оказват или са склонни да окажат въоръжена съпротива, и съобразно конкретната оперативно-тактическа обстановка полицейските органи имат право да:
1. използват огнестрелно оръжие и други средства, приети на въоръжение, както и специални защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им;
2. отцепват райони, спират или отклоняват движението на пътни превозни средства и временно да прекъсват телекомуникационни връзки;
3. охраняват органи на МВР, държавни органи и организации при изпълнение на функциите им.
(2) Служителите, изпълняващи дейностите по ал. 1, и техните семейства се ползват от специален режим на адресна регистрация, регистрация на лични моторни превозни средства и телефони, определен от министъра на вътрешните работи.
(3) Самоличността на служителите, изпълняващи дейностите по ал. 1, се запазва в тайна.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Използването на служителите, изпълняващи дейностите по ал. 1, се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки конкретен случай.

Чл. 91а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници органите за пожарна безопасност и защита на населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат друг начин за извършването на дейността;
3. да използват спасителни, пожарогасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - собственост на физически или юридически лица;
4. да привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие;
5. да изменят реда за движение в района, където се извършват пожарогасителни и спасителни дейности, както и неотложни аварийно-възстановителни работи до пристигането на съответните компетентни органи;
6. да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации.
(2) При бедствия, пожари и извънредни ситуации органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите са длъжни при поискване да предоставят на органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства. За използването на тези средства на собствениците се заплаща обезщетение по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Чл. 91б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При упражняване на държавен противопожарен контрол органите по пожарна безопасност и защита на населението:
1. извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
2. извършват проверки в жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
3. издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност на държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
4. прилагат мерки за административна принуда при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, а при наличие на данни за извършено престъпление уведомяват незабавно прокуратурата;
5. уведомяват държавни органи, организации, юридически лица и граждани при нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност;
6. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност; информацията, станала им известна, се пази в тайна;
7. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
8. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
9. дават становища за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност;
10. издават сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
11. дават становища за разрешаване ползването на строежи;
12. извършват контрол на влаганите в обектите материали и инсталации за съответствието им с изискванията за пожарна безопасност;
13. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) издават разрешения на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, и контролират спазването на условията на издадените разрешения;
14. издават документи за пожарната безопасност на обекти, строежи, инсталации, съоръжения и други документи по искане на граждани или юридически лица, когато това е предвидено в нормативен акт;
15. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
16. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) извършват проверки за наличието на разрешение на продуктите за пожарогасене по отношение на гасителната им ефективност и контролират спазването на издаденото разрешение.
(2) Проверките по ал. 1, т. 2 може да се извършват през деня в присъствието на обитателите на жилището, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния районен съд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Отказът за издаване на сертификат и разрешение по ал. 1, т. 10 и 13 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) За издаване на сертификат, становище и друг документ се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Държавният противопожарен контрол включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации;
2. контрол на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, наличието на разрешение и спазването на условията на издаването му;
3. контрол за съответствието на влаганите в строежите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
4. контрол за спазване условията на издадените разрешения на търговците по чл. 91е и на осъществяваните от тях дейности;
5. участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
6. издаване на сертификати и извършване на сертификационни проверки за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
7. съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация.
(6) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност по ал. 5, т. 1 министърът на вътрешните работи съвместно с министъра на инвестиционното проектиране издават наредби.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при други дейности, които създават опасност за възникване на пожари и застрашават живота и здравето на гражданите, министърът на вътрешните работи съвместно със съответния министър издават наредби.

Чл. 91в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Органите за пожарна безопасност и защита на населението не извършват:
1. пожарогасителна и спасителна дейност и дейности по защита при бедствия в обекти на подземната минна промишленост;
2. (доп. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) държавен противопожарен контрол в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на транспортните средства с изключение на земеделската техника;
3. дейности по защита при бедствия извън вътрешните морски води.

Чл. 91г. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на вътрешните работи, приема списък на обекти, в които задължително се създават звена за пожарна безопасност.

Чл. 91д. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на дейностите по чл. 52г, ал. 2 в обекти може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението при мероприятия или дейности с краткосрочен характер може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осигуряване на дейностите по ал. 1 извън определената обща численост на МВР в основната структура по чл. 9, ал. 1, която е страна по договора, се назначават служители за срока на неговото действие.
(4) Приходите и разходите от дейностите по ал. 1 и 2 се отчитат по бюджета на МВР.

Чл. 91е. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Министърът на вътрешните работи или оправомощени от него длъжностни лица издават и отнемат разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
1. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекта;
2. пожарогасителна дейност;
3. спасителна дейност;
4. експлоатация на противопожарни уреди и съоръжения.
(3) За получаване на разрешение за извършване на всички или на отделни дейности по ал. 2 търговецът представя:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) актуално удостоверение за търговска регистрация, когато не е посочен единен идентификационен код по Закона за търговския регистър;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, че търговецът и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество нямат задължения;
3. документ за внесена държавна такса.
(4) За осъществяване на дейностите по ал. 2 търговецът и/или наетите от него лица трябва:
1. да притежават необходимата професионална квалификация;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
3. да са клинично здрави и да не страдат от психическо заболяване.
(5) Разрешение за извършване на дейностите по ал. 2 не се издава, а издаденото разрешение се отнема в случаите, когато търговецът:
1. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
2. е обявен в несъстоятелност;
3. осъществява дейности извън обхвата на полученото разрешение;
4. е назначил допълнително лица, неотговарящи на изискванията на ал. 4;
5. не поддържа необходимия минимум от технически средства или наети лица за осъществяване на пожарогасителна и/или спасителна дейност;
6. в едномесечен срок от получаване на писмено разпореждане не отстрани констатираните несъответствия;
7. в тримесечен срок от получаване на разрешението не осигури необходимия минимум от технически средства или лица за осъществяване на дейността си;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) системно нарушава реда за осъществяване на дейностите, за които е получил разрешение по ал. 1.
(6) Редът за издаване и отнемане на разрешения по ал. 1, необходимата професионална квалификация, организацията на дейността и необходимият минимум от технически средства и лица за осъществяване на дейностите по ал. 2 и контролът върху тях се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(7) При провеждане на съвместна пожарогасителна и/или спасителна дейност търговците спазват реда за осъществяване на тези дейности от органите за пожарна безопасност и защита на населението и установените за тях правила за безопасност и здраве при работа.
(8) За издаване на разрешения за осъществяване на дейностите по ал. 2 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.

Чл. 91ж. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 91з. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) При условия и по ред, определени в Закона за защита при бедствия, се създават доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
(2) Участниците в доброволните формирования имат правата по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6.

Чл. 91и. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 91к. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При упражняване на превантивен контрол органите за пожарна безопасност и защита на населението:
1. извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали;
2. извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване;
3. извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие на рискови вещества или материали, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд;
4. извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при наводнения;
5. дават задължителни предписания;
6. съставят констативни актове за нарушения по Закона за защита при бедствия и по Закона за водите;
7. при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния прокурор;
8. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност и защита на населението.

Чл. 91л. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 91м. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За осъществяване на функциите по чл. 52п органите на дирекция АФКОС:
1. обменят информация със структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, и с ОЛАФ относно нередности и измами със средства на Европейския съюз;
2. контролират процедурите по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;
3. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;
4. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически и физически лица документи и информация;
5. вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. извършват проверки на място или по документи с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
7. изискват съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи.

Глава осма.
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" (ОТМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Задачи и дейности (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Раздел II.
Правомощия на органите (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Раздел III.
Осъществяване на дейност по осигуряване на пожарната безопасност по договори и от субекти извън органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 110. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Глава девета.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИРЕКЦИИ (ОТМ. - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г.)

Раздел I.
Задачи и дейности (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Раздел II.
Правомощия на органите (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Глава десета.
АКАДЕМИЯ НА МВР, МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИНСТИТУТИ


Чл. 130. Академията на МВР е висше училище за професионална подготовка на специалисти и за научни изследвания за нуждите на МВР.

Чл. 131. (1) За изпълнение на функциите по чл. 130 Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование;
2. организира и провежда професионално обучение на служителите на МВР;
3. извършва теоретични и приложни научни изследвания;
4. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение и образование;
5. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) развива редакционно-издателска, спортна, културна дейност и други в съответствие със спецификата на дейността си.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) Условията и редът за провеждане на професионалното обучение за служителите на МВР се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Условията и редът за приемане на обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование се определят ежегодно с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на образованието и науката.

Чл. 132. (1) Към Академията на МВР може да се създават центрове за специализация и професионална подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Организацията и дейността на центровете за специализация и професионална подготовка се определят с устройствен правилник, издаден от министъра на вътрешните работи.

Чл. 133. (1) (Предишен текст на чл. 133 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В Академията на МВР могат да се обучават специалисти за нуждите на други ведомства въз основа на договор, сключен между ръководителите им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Извън случаите по ал. 1 в Академията на МВР могат да се обучават и други български и чуждестранни граждани за придобиване на степени на висшето образование.

Чл. 134. (1) Медицинският институт на МВР организира и осъществява дейността по здравеопазването в МВР, като извършва:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в правилника за прилагане на закона;
2. стационарно лечение, рехабилитационна и амбулаторно-поликлинична дейност;
3. здравно-профилактична дейност;
4. научноизследователска и научно-учебна дейност;
5. експертна дейност;
6. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията на медицински кадри;
9. медицинско освидетелстване на кандидатите за постъпване на служба в МВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия изготвя медицински заключения за здравословното състояние на служителите на МВР.

Чл. 135. Научноизследователските и научно-приложните институти са специализирани звена на МВР за изпълнение на задачи по:
1. проектиране, разработване и внедряване на нови автоматизирани технологии на основата на съвременни изчислителни, комуникационни и софтуерни средства;
2. създаване на специфични технически средства, удостоверителни знаци, печати и щемпели;
3. провеждане на психологически изследвания, свързани с постъпването на служба и израстването в кариерата на служителите на МВР;
4. събиране, изследване и оценка на следи и веществени доказателства.
5. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 136. (1) За изпълнение на задачите по чл. 135 научноизследователските и научно-приложните институти:
1. извършват научно-приложна и експертна дейност;
2. изготвят научно-приложни продукти;
3. създават информационни фондове;
4. извършват криминалистически и криминологични изследвания;
5. участват в разследването на престъпления в случаите, предвидени от закон;
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) разработват методики за предотвратяване и разкриване на престъпления;
7. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осъществяват методическо ръководство и контрол на научно-техническите лаборатории, изградени в структурите на МВР.
(2) Когато за извършването на експертиза е определен експерт-служител на МВР, ведомствата и органите, назначили експертизата, заплащат на МВР направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски.

Чл. 137. (1) Органи на Академията на МВР, Медицинския институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти са държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, които извършват експертни оценки, експерименти и дават заключения.
(2) Органи са и Медицинският институт на МВР, научноизследователските и научно-приложните институти и Централната експертна лекарска комисия, когато издават разрешения и дават експертни заключения.

Глава десета.
"А" ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ДИРЕКЦИЯ "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" (НОВА - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 09.08.2013 Г.)

Раздел I.
Специализирана дирекция "Оперативни технически операции" (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)


Чл. 137а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Чл. 137б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Раздел II.
Дирекция "Вътрешна сигурност" (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)


Чл. 137в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Дирекция "Вътрешна сигурност" е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационна и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от служители на министерството."

Глава единадесета.
ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Основи на оперативно-издирвателната дейност


Чл. 138. (1) Оперативно-издирвателната дейност е дейност за защита на националната сигурност и обществения ред в Република България, на живота, здравето, правата, свободите и имуществото на гражданите от престъпни посегателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Дейността по ал. 1 се осъществява от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структури на МВР чрез гласни и негласни методи и средства съобразно компетентността им при условия и по ред, определени със закона, с акт на Министерския съвет и от министъра на вътрешните работи.
(3) Дейността по ал. 1 се извършва при спазване на Конституцията и законите, зачитане на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство и прилагане на принципа на конспиративност при съчетаване на гласни и негласни методи и средства.

Чл. 139. Оперативно-издирвателната дейност има за цел:
1. разкриване, предотвратяване и пресичане на престъпления и други нарушения, свързани с националната сигурност и обществения ред;
2. установяване самоличността на лица, подготвящи, извършващи или извършили престъпна дейност;
3. издирване на лица, които се укриват от привличане към наказателна отговорност или са се отклонили от изтърпяване на наказание по дела от общ характер, както и издирване на безследно изчезнали лица;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) издирване на вещи:
а) предмет или средство за извършване на престъпление;
б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
в) придобити от престъпна дейност;
г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) придобиване на информация за действия, които създават заплаха за националната сигурност и обществения ред;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) изготвяне и съхраняване на веществени доказателствени средства и предоставянето им на съответните органи на съдебната власт.

Чл. 140. (1) Оперативно-издирвателната дейност се извършва чрез:
1. вземане на обяснения от граждани;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) извършване на справки по информационните фондове за лица и вещи;
3. вземане на образци за сравнително изследване;
4. белязване на обекти и предмети;
5. изследване на предмети и документи;
6. извършване на наблюдение;
7. идентифициране на лица и обекти;
8. проникване и изследване на помещения, сгради, съоръжения, транспортни средства и части от местности;
9. контрол на пощенската, телеграфната и друга кореспонденция;
10. контрол на телефонните разговори;
11. събиране на информация от технически канали за комуникация;
12. оперативно внедряване;
13. оперативен експеримент;
14. отправяне на устни или писмени предупреждения за преустановяване нарушения на правовия ред;
15. оперативна проверка на събраните данни и тяхното документиране;
16. осъществяване на контролирани доставки и доверителни сделки;
17. извършване на насрещни проверки по документи;
18. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2008 г.)
19. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) издаване и използване на български лични документи с променени основни данни на служители под прикритие;
20. създаване и използване на юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества при условия и по ред, установени със закон, за прикритие на дейността при разследване със служител под прикритие или при провеждане на операции под прикритие по т. 16.
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез специфични способи и средства, чрез специални разузнавателни средства, както и чрез граждани, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР при изпълнение на функциите им.

Чл. 141. Условията и редът за използване на специални разузнавателни средства се определят със закон.

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)

Чл. 143. (1) Използването на доброволните сътрудници може да се извършва само от оправомощените по този закон специализирани органи на МВР.
(2) Сътрудничеството с гражданите за осъществяване функциите на МВР се урежда с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(3) Привличането и дейността на лицата по ал. 1 се осъществяват при спазване на следните принципи:
1. доброволност при привличането, работата и освобождаването;
2. защита при или по повод на сътрудничеството;
3. запазване в тайна на самоличността и другите лични данни, както и на тяхната дейност.
(4) Данни за лица, приели доброволно сътрудничество с органите на МВР, могат да се предоставят на съда и прокуратурата само след писмено съгласие на лицата във връзка с конкретно наказателно производство и при спазване разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 144. Основания за извършване на оперативно-издирвателна дейност са:
1. получени данни за лица, които подготвят, извършват или вече са извършили престъпни деяния, когато не са достатъчни за образуване или започване на наказателно производство;
2. получени данни за събития или действия, създаващи заплаха за националната сигурност или обществения ред;
3. издирване на лица, укриващи се от органите на наказателното производство или отклонили се от изтърпяването на наложено наказание по дела от общ характер;
4. издирване на безследно изчезнали лица и идентифициране на трупове с неустановена самоличност;
5. искане на органите на досъдебното производство и съда;
6. искане на държавни органи и организации съобразно тяхната компетентност по закон;
7. изпълнение на международни договори, по които Република България е страна.

Чл. 145. Веществените доказателствени средства, изготвени и събрани в процеса на оперативно-издирвателната дейност, се предоставят на съответните органи на съдебната власт при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 146. При провеждането на оперативно-издирвателните действия е недопустимо увреждането на живота, здравето, достойнството и имуществото на гражданите, както и замърсяването или увреждането на околната среда.

Раздел II.
Правомощия на органите на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност


Чл. 147. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Органи на МВР, осъществяващи оперативно-издирвателната дейност, са държавните служители от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите звена в съответните структури на МВР.

Чл. 148. (1) Органите, осъществяващи оперативно-издирвателна дейност, издават задължителни разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани в рамките на своята компетентност.
(2) Държавните органи и организации са длъжни да предоставят на органите по ал. 1 достъп до служебни помещения, технически възли и друго тяхно имущество.

Глава дванадесета.
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ


Чл. 149. Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенията, като при необходимост издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.

Чл. 150. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) В изпълнение на функциите по чл. 149 министърът на вътрешните работи по предложение на директорите на главните, областните, специализираните административни дирекции, и на дирекция "Вътрешна сигурност" издава писмени заповеди за въвеждане на временни ограничения за извършване на дейности, ако те застрашават националната сигурност или обществения ред.
(2) Заповедите по ал. 1 се издават:
1. за предотвратяване извършването на престъпления или нарушения на обществения ред на определени обществени места;
2. при безредици или при непосредствена опасност от възникването им;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2006 г.)
4. при провеждане на карантинни мероприятия по предложение на здравните органи.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат при стачки, събрания, митинги и манифестации, провеждани по установения ред.
(4) За заповедите по ал. 1 се уведомява незабавно кметът на общината или кметът на кметство. Заповедите се разгласяват чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.
(5) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват от засегнатите лица и организации в 7-дневен срок чрез министъра на вътрешните работи пред Върховния административен съд. Министърът на вътрешните работи може да отмени заповедта си в срок до 24 часа от получаване на жалбата, а ако не намери основания за това, я изпраща незабавно в съда. Съдът разглежда жалбата в открито заседание и се произнася в тридневен срок от нейното постъпване.
(6) Действието на заповедите се прекратява с изтичането на техния срок, след отпадане на основанията за издаването им или с решението на съда по ал. 5.

Глава тринадесета.
ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Основи на информационната дейност


Чл. 151. Организацията на информационната дейност на МВР, органите за нейното управление и контрол и ползването на информацията се уреждат с този закон.

Чл. 152. (1) Информационната дейност е дейност по събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация на потребителите от МВР, на държавни органи, организации, юридически лица и граждани съобразно функционалната компетентност на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За изпълнение на задачите и дейностите по този закон структурите по чл. 9 могат да обработват и лични данни.

Чл. 153. (1) Информационната дейност се основава на информация, отразена или подлежаща на отразяване в информационните носители, изготвени от органите на МВР.
(2) Информационната дейност се основава и на информация от информационните носители, изготвени и предоставени от други държавни органи, организации, юридически лица и граждани, както и от специализираните служби на чужди държави, с които Република България има подписани спогодби за сътрудничество.
(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Информационната дейност се основава и на данни, въведени в ШИС от държавите - членки на Шенгенското пространство.

Чл. 154. Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Раздел II.
Принципи и цели на информационната дейност


Чл. 155. Информационната дейност се основава на следните принципи:
1. законосъобразност;
2. обективност, пълнота и своевременност;
3. достъпност по установения в закона ред;
4. организационна и икономическа целесъобразност;
5. съчетаване на централизъм и децентрализъм при съхраняването и ползването й;
6. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) информационно взаимодействие и задължение за информиране на структурите на МВР съобразно функциите им;
7. защита на информацията, документите и другите средства за работа с тях и на информационните носители;
8. възможност за интегриране в информационни фондове и между тях при отчитане спецификата на дейност;
9. защита на личните данни на гражданите при тяхното обработване;
10. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) взаимодействие и обмен на информация с компетентните структури на Европейския съюз и държавите - членки на Европейския съюз и на Шенгенското пространство.

Чл. 156. Основните цели на информационната дейност са свързани с информационното осигуряване на:
1. нуждите на МВР;
2. вътрешноведомствения и парламентарния контрол върху информационната дейност на МВР;
3. органите на държавната власт и на местното самоуправление в областта на сигурността и обществения ред;
4. външни потребители.

Чл. 157. (1) Забранява се събирането на информация за гражданите единствено по расов признак или етнически произход, за политически, религиозни и философски убеждения, за членство в политически партии, организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и относно здравето или сексуалния им живот.
(2) Ако при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът на лични данни е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.
(3) Забранява се предоставянето на информация на държавни органи, организации, юридически лица и граждани от служители на МВР извън посочения от закона ред.

Раздел III.
Информационни фондове


Чл. 158. (1) В МВР се изготвят и разработват информационни и аналитични документи и продукти, предназначени за:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) структурите на МВР;
3. външни потребители.
(2) Информационните и аналитичните документи и продуктите за външните потребители се съобразяват с техните функции и задачи, с определения им достъп до информацията и с изискванията за получаването й.

Чл. 159. (1) В МВР се изграждат информационни фондове и звена за събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на информация.
(2) В информационните фондове на МВР могат да се обработват лични данни. При обработване на лични данни, свързано с дейностите по защита на националната сигурност и противодействие на престъпността, органите на МВР:
1. не искат съгласието на физическото лице;
2. не информират физическото лице преди и по време на обработването на личните му данни;
3. не предоставят лични данни на трети лица;
4. съхраняват данните и след приключване на обработката им в срокове, определени от администратора на личните данни.
(3) В информационните фондове на МВР могат да се обработват и лични данни, обработвани от други органи, като данните, получени по този начин, не могат да се използват за други цели освен за защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Тези данни не се препредават.
(4) При изграждането на информационните фондове и в процеса на обработка на данните могат да се използват вътрешни идентификационни кодове, кодиране и криптиране на данните.
(5) Личните данни по ал. 2 и 3 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт.
(6) При заличаването на личните данни се вземат предвид възрастта на физическото лице, естеството на обработваните лични данни, необходимостта от обработване до приключването на конкретното разследване или законова процедура, влизане в сила на присъда или съдебно решение, амнистия, реабилитация или изтичане срока на давност.
(7) Личните данни от информационните фондове могат да се предоставят само на органите за защита на националната сигурност и обществения ред, както и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело.
(8) Данните по ал. 7 могат да се предоставят и на чуждестранни полицейски органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.
(9) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Данните, получени по чл. 1, ал. 6 от Закона за защита на личните данни, се обработват при условията и по реда на Закона за защита на личните данни.

Чл. 160. (1) Данните от полицейската регистрация на лицата се използват само за предотвратяване и разкриване на престъпления или за дейности, свързани със защитата на националната сигурност и обществения ред.
(2) Полицейската регистрация се снема въз основа на писмена заповед на администратора на лични данни или на оправомощени от него длъжностни лица служебно или след писмено мотивирано искане на регистрирания, когато:
1. е извършена в нарушение на закона;
2. наказателното производство е прекратено, с изключение на случаите по чл. 24, ал. 3 от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. е влязла в сила оправдателна присъда;
4. лицето е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание;
5. лицето е починало; в този случай искането може да се направи от неговите наследници.

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Информационните фондове се изграждат при съответните структури на МВР съобразно функционалната им компетентност.
(2) Фондовете по ал. 1 могат да се изграждат и като автоматизирани.
(3) Информационните фондове се изграждат, експлоатират, контролират и закриват при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи и със закон.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Всяко лице има право да иска достъп до негови лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР или ШИС.
(5) Администраторът на лични данни се произнася в 14-дневен срок от постъпване на искането за достъп.
(6) При поискване на физическото лице се предоставя копие от обработваните му лични данни на хартиен носител.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Органите на МВР отказват изцяло или частично предоставянето на данни, когато:
1. от това би възникнала опасност:
а) за националната сигурност или обществения ред;
б) за опазването на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна;
в) от разкриване на източниците на информацията или негласните методи и средства за нейното събиране;
2. предоставянето на тези данни на лицето би накърнило изпълнението на законово определените задачи на органите на МВР;
3. информацията е въведена в ШИС от друга държава, която не е позволила предоставянето й.
(8) Уведомяването на заявителите за отказа по ал. 7 се извършва писмено, като се посочва само правното основание. За отказ се смята и липсата на уведомление в предвидените от закона срокове.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Раздел III.
"а" Обмен на информация или данни с компетентни органи на държави - членки на Европейския съюз, с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.)


Чл. 161а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) По реда на този раздел МВР чрез компетентна специализирана структура осъществява опростен обмен на информация или данни с компетентните правоприлагащи органи на държавите - членки на Европейския съюз, и страните по Споразумението от Шенген с цел предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления.
(2) Министерството на вътрешните работи чрез компетентна специализирана структура може да предоставя:
1. информация или данни от информационните фондове на министерството;
2. информация или данни, получени от други държавни органи или органи на местното самоуправление, от юридически или физически лица.
(3) Обменът на информация или данни с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, и страните по Споразумението от Шенген се извършва при спазване на условията и реда за достъп до тях съгласно действащото законодателство и международните договори, по които Република България е страна, както и при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

Чл. 161б. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Прилагането на този раздел не създава задължение за събиране и съхранение на информация или данни единствено с цел да се предоставят на компетентните органи на други държави членки.

Чл. 161в. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Предоставяне на исканата информация или данни може да се откаже, когато са налице достатъчно основания да се предположи, че съществува опасност:
1. да се създадат условия за заплаха за националната сигурност и обществения ред;
2. да се попречи на действия по разследване или на събиране на данни с цел образуване на наказателно производство;
3. да се застраши сигурността на физическо лице.
(2) Освен в случаите по ал. 1 може да се откаже предоставяне на исканата информация или данни, когато те:
1. не отговарят на целите, за които са поискани;
2. са за престъпление, за което по закон е предвидено наказание лишаване от свобода за срок до една година или друго по-леко наказание.
(3) Исканата информация или данни се предоставят само ако е получено разрешение от компетентния съдебен орган за достъп до тях.

Чл. 161г. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Когато искането е за предоставяне на информация или данни по чл. 161а, ал. 2, т. 2, МВР отправя запитване до съответния компетентен държавен орган, орган на местното самоуправление, юридическо или физическо лице. Те са длъжни да предоставят в срок исканите информация или данни.
(2) Информация или данни, получени от друга държава членка или от трета държава, се предоставят от МВР след изрично писмено съгласие на държавата, която ги е предоставила.

Чл. 161д. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Информация или данни се предоставят въз основа на искане от съответния компетентен орган на държавата членка.
(2) Искането за предоставяне на информация или данни се изготвя на един от официалните езици на Европейския съюз и съдържа:
1. основанията, че съответните информация или данни са налични;
2. целта, с която се искат информацията или данните;
3. връзката между целта и лицето, за което се отнасят информацията или данните.
(3) Информация или данни, необходими за предотвратяване, разкриване или разследване на престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, може да се предоставят без отправяне на искане.

Чл. 161е. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) При получаване на искане по чл. 161д, ал. 1 информацията или данните се предоставят, ако не са налице обстоятелствата по чл. 161в. Предоставянето на исканите информация или данни се извършва в срок до:
1. осем часа - при спешно искане за информация или данни, свързани с престъпленията по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР;
2. седем дни - за информация или данни, свързани с престъпления по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информационен фонд на МВР;
3. четиринадесет дни - за всички останали случаи.
(2) При обективна невъзможност за спазване на срока по ал. 1, т. 1 незабавно се уведомява органът, отправил искането за отлагането, като исканите информация или данни се предоставят в срок до три дни.
(3) При обективна невъзможност за предоставяне в сроковете по ал. 1, т. 2 и 3 незабавно се уведомява органът, отправил искането.
(4) Сроковете по ал. 1 започват да текат от момента на постъпване на искането.

Чл. 161ж. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Обменът на информация или данни се извършва при съблюдаване на установените правила за защита на използването на каналите за връзка чрез:
1. Шенгенската информационна система (ШИС);
2. органите на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) в държавите членки;
3. органите на Европейската полицейска служба (Европол);
4. задгранични представители на МВР и офицери за връзка на държави членки в Република България;
5. електронна поща или факс;
6. всеки надлежно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането за предоставяне на информация или данни.
(2) Обменът на информация или данни по този раздел се извършва и с Европол и Евроюст, когато информацията или данните са за престъпления от тяхната компетентност.

Чл. 161з. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) При предоставяне на информация или данни по този раздел на компетентен орган на друга държава членка компетентната специализирана структура на МВР може:
1. да определи условия за използването им;
2. да изиска съобщаване на резултата от наказателното производство или действията за събиране на данни с цел образуване на наказателно производство.

Чл. 161и. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) Компетентната специализирана структура на МВР може да иска от съответния компетентен орган информация относно използването и последващата обработка на предоставените информация или данни.
(2) Компетентният орган на държавата членка се задължава да предоставя информация за спазването на изискванията по ал. 1 и по чл. 161з.

Чл. 161к. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) (1) При условията и по реда на този раздел компетентна специализирана структура на МВР може да отправя искания до компетентните органи на държавите членки за предоставяне на информация или данни.
(2) Компетентната специализирана структура на МВР използва получените по ал. 1 информация или данни при спазване на определените от компетентния орган на държавата членка условия.

Чл. 161л. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Предоставените по реда на този раздел информация или данни на компетентна специализирана структура на МВР може:
1. да се използват само за целта, за която са поискани, или за предотвратяване на възникнала опасност за националната сигурност и обществения ред;
2. да се обработват с друга цел извън случаите по т. 1 само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията или данните;
3. да се използват като доказателство в наказателно производство само с предварително разрешение от съответния компетентен правоприлагащ орган на държавата членка, предоставил информацията или данните.

Чл. 161м. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава формулярите-образци за обмен на информация или данни по този раздел.

Раздел III.
"б" Национална Шенгенска информационна система (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.)


Чл. 161н. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) В МВР се създава, поддържа и експлоатира Националната Шенгенска информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС (ЦШИС).
(2) Националната Шенгенска информационна система осигурява обмена на информация по линия на ШИС между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство за защита на националната сигурност и обществения ред, управление на контрола по външните граници на Шенгенското пространство и подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество.
(3) Националната Шенгенска информационна система съдържа регистър с данни, включващ пълно копие на базата данни на ЦШИС ("национално копие").

Чл. 161о. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Компетентните органи на МВР правят справки, въвеждат, актуализират и заличават сигнали в ШИС за издирвани или контролирани лица и вещи и за граждани на трети страни с отказ за влизане на територията на Шенгенското пространство:
1. по собствена инициатива;
2. по искане на друг орган в съответствие с неговата компетентност и право на достъп.

Чл. 161п. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Компетентните органи на МВР самостоятелно или съвместно с други органи осъществяват съвкупност от действия в изпълнение на мерките към сигналите, въведени в ШИС.

Чл. 161р. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) (1) Обработването на информация и лични данни в НШИС се осъществява по реда на тази глава и на Закона за защита на личните данни.
(2) Организацията и функционирането на НШИС, правото на достъп на други органи до ШИС, както и информационното им взаимодействие с МВР се определят с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 161с. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни, както и вътрешноведомственият контрол на информационната дейност се осъществяват по реда на чл. 165 и 166.

Раздел IV.
Органи на управление на информационната дейност


Чл. 162. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Информационната дейност в МВР се ръководи от министъра на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Заместник-министрите и главният секретар на МВР ръководят дейността по ал. 1 съобразно възложените им функции по управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Непосредствената организация и ръководство на информационната дейност се осъществяват от ръководителите на структурите на МВР, подпомагани от специализираните информационни звена.

Чл. 163. (1) Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни е министърът на вътрешните работи, който възлага обработката на лични данни на определени от него длъжностни лица.
(2) Редът за обработка на лични данни се определя с инструкция на министъра на вътрешните работи.

Раздел V.
Контрол на информационната дейност


Чл. 164. (1) Парламентарният контрол върху автоматизираните информационни фондове се осъществява от постоянна комисия на Народното събрание.
(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка на критериите и техническите норми за създаване на фондове и може да изисква представителни извадки без посочване на имена и други данни, с които могат да се установят конкретни лица.
(3) Комисията може да разпореди заличаването на данни, събрани в нарушение на закона.

Чл. 165. Контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни при условията и по реда, определени със Закона за защита на личните данни.

Чл. 166. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Вътрешноведомственият контрол на информационната дейност се осъществява от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице и от ръководителите на структурите съобразно правомощията им.

Чл. 167. При осъществяване на контрола върху информационната дейност се спазват правилата за защита на класифицираната информация.

Глава тринадесета.
"А" ПОЖАРОБЕЗОПАСНА, ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 69 ОТ 2008 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)


Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 167б. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 167в. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 167г. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 167д. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 167е. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Част трета.
ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МВР

Глава четиринадесета.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА В МВР


Чл. 168. Постъпването на държавна служба в МВР и професионалното развитие на служителите се основава на следните принципи:
1. прозрачност - прилагане на ясни и точни критерии за оценка и процедурни правила за назначаване, професионално развитие и прекратяване на служебните правоотношения;
2. публичност - обявяване на процедурите и механизмите за подбор и развитие в кариерата;
3. конкурсно начало - осигуряване на обективност чрез отчитане на професионалните качества, опит и квалификация;
4. забрана за дискриминация;
5. равни възможности на всеки служител за развитие в кариерата;
6. прилагане на мотивационни механизми за професионално развитие;
7. централизирано планиране и управление на подбора и професионалната кариера.

Глава петнадесета.
СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

Раздел I.
Статут на служителите на МВР


Чл. 169. (1) Служители на МВР са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.
(2) Статутът на държавните служители в МВР се урежда с този закон.
(3) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 170. (1) Държавните служители в МВР съобразно изпълняваните функции и притежаваната квалификация изпълняват държавна служба в МВР в една от следните категории:
1. категория А - висш ръководен персонал;
2. категория Б - ръководен персонал.
3. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) категория В - експертен персонал с ръководни функции и експертен персонал с контролни функции;
4. категория Г - експертен персонал;
5. категория Д - изпълнителски персонал с контролни функции;
6. категория Е - изпълнителски персонал.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Категориите по ал. 1 за държавните служители в МВР имат следните специфични наименования:
1. категория А - главен комисар, старши комисар;
2. категория Б - комисар;
3. категория В - главен инспектор, старши инспектор;
4. категория Г - инспектор;
5. категория Д - главен полицай/главен пожарникар/главен спасител/главен сътрудник;
6. категория Е - полицай/пожарникар/спасител/сътрудник.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Министърът на вътрешните работи определя в категории Г и Е степени, отразяващи професионалния опит на служителите.
(6) Новопостъпилите държавни служители, които подлежат на задължителна първоначална професионална подготовка, се назначават като стажанти за периода на обучението.
(7) Министърът на вътрешните работи утвърждава Класификатор на длъжностите в МВР, който се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 171. (1) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Общата численост на МВР от държавни служители с висше образование, държавни служители със средно образование и лица, работещи по трудово правоотношение, се определя с правилника за прилагане на закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава щатовете в МВР.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) В щатовете се определят категориите, наименованията на длъжностите, видът на конкурса, изискванията за минимално образование или образователно-квалификационна степен и численият състав на структурните звена на МВР.

Чл. 172. (1) Служителите на МВР полагат клетва за спазване на Конституцията и законите на страната и за лоялност към държавните институции в Република България.
(2) Служителите на МВР не могат да членуват в политически партии, да осъществяват политическа дейност, да изразяват политически възгледи, както и да предприемат други действия по служба, с които се нарушава политическият им неутралитет.

Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) На държавните служители е забранено да участват в събрания, митинги и манифестации на политически партии, включително в извънслужебно време.

Чл. 174. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) За привличане на държавен служител в МВР като обвиняем незабавно се уведомява министърът на вътрешните работи.

Чл. 175. (1) При осъществяване на правомощията си държавните служители в МВР удостоверяват качеството си със служебна карта или с личен знак. Видът на служебната карта и на личния знак се определя от министъра на вътрешните работи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Министърът на вътрешните работи определя вида и модела на униформеното облекло, реда за предоставянето и носенето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР.
(3) Отличителните знаци на униформеното облекло на държавните служители съответстват на притежаваната категория.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Забранява се на лица, неоправомощени със закон, използването на униформено облекло, символи и отличителни знаци, полицейски лампи, маскировъчни качулки или надписи, въведени за структурите на МВР и показващи принадлежност към тях.
(5) Държавните служители носят служебно оръжие при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.

Чл. 176. (1) Когато изпълняват служебни задължения извън работното си място, държавните служители са длъжни да поддържат връзка с ръководителите си.
(2) Държавните служители са длъжни да изпълняват и извън установеното работно време задълженията, произтичащи от функциите на МВР. Те са длъжни да се намесят за оказване помощ на лица, намиращи се в опасност, и за предотвратяване или пресичане на правонарушения.

Чл. 177. (1) Държавните служители в МВР не могат да изпълняват друга държавна служба, освен в случаите, определени с този или друг закон.
(2) Държавните служители не могат да извършват дейност, несъвместима със службата им.
(3) Несъвместимост със службата в МВР е налице, когато държавните служители:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) биха се оказали в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;
3. извършват търговска дейност;
4. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска дейност или упражняване на авторски права, по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
5. участват в управителни и контролни органи на търговски дружества.
(4) Не се смята за търговска дейност по смисъла на ал. 3, т. 3 участието в приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации - със земеделски земи или гори с възстановено право на собственост.
(5) Несъвместимост със службата в МВР е налице и в случаите, когато държавните служители са избрани за народни представители, кметове или общински съветници.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Несъвместимост със служба в МВР не е налице:
1. в случаите по чл. 84;
2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) при участие в търговски дружества, чийто принципал е министърът на вътрешните работи, за което не получават възнаграждение;
3. при участие в юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;
4. при участие в проекти и програми, свързани с дейността на МВР и финансирани със средства на Европейския съюз;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при участие в организациите по чл. 257.
(7) В 7-дневен срок от възникване на обстоятелствата по ал. 1, 3 и 5 държавните служители са длъжни да подадат декларация.

Чл. 178. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Държавните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурното звено, в което работят.
(2) Държавните служители са длъжни да не участват при обсъждането, подготовката и вземането на решения, когато те или свързаните с тях лица са заинтересовани от съответното решение или когато имат със заинтересованите лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.
(3) В случаите по ал. 2 държавните служители писмено уведомяват съответния орган по чл. 186, ал. 1.

Раздел II.
Изисквания за постъпване на служба в МВР


Чл. 179. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Държавен служител в МВР може да бъде дееспособно физическо лице, което:
1. има само българско гражданство;
2. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не е освободено от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс;
3. не е привлечено като обвиняем или не е подсъдимо за умишлено престъпление от общ характер;
4. отговаря на изискванията за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка за заемане на длъжността.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) В съответствие със специфичните изисквания за заемане на длъжността, освен изискванията по ал. 1, с обявяването на конкурса може да се определят и други изисквания.
(3) Специфичните изисквания за възраст, образование, психо-физическа годност и професионална подготовка по ал. 1 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) За работа по трудово правоотношение се приемат лица, които са български граждани и отговарят на изискванията на ал. 1, т. 2 и 3.

Раздел III.
Назначаване на държавна служба


Чл. 180. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) За назначаване на държавна служба в МВР се провежда конкурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Конкурсът се обявява със заповед на министъра на вътрешните работи или на оправомощено от него лице.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Обявлението за конкурса се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в един централен или местен ежедневник и на страницата на МВР в интернет.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Конкурсът се провежда от комисия в състав, определен със заповед на министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице за всеки конкретен случай.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Условията и редът за провеждане на конкурсите се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 181. (1) Лицата, кандидатстващи за държавна служба в МВР на длъжности, за които се изисква задължително първоначално професионално обучение, постъпват само в категориите Г или Е.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) На държавните служители - стажанти, успешно завършили курса за първоначална професионална подготовка, се присъжда съответната категория и те се назначават на длъжност в структурите на МВР.

Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от конкурсна комисия. До участие се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс.
(2) Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати в 7-дневен срок от крайната дата за подаване на документите. Комисията посочва датата и мястото на провеждане и часа за започване на конкурса.
(3) Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред министъра на вътрешните работи в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
(4) Конкурсната комисия обявява по общодостъпен начин резултатите от отделните етапи на конкурса и крайното класиране на кандидатите.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) След приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на класираните кандидати.

Чл. 183. Министърът на вътрешните работи присъжда категориите на държавните служители в МВР.

Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Главният секретар на МВР се назначава от президента на Република България по предложение на Министерския съвет.
(2) Министърът на вътрешните работи присъжда категория А - главен комисар, на назначения служител по ал. 1 след издаване на указа на президента на Република България.
(3) При освобождаване от длъжността по ал. 1 държавният служител запазва присъдената категория.

Чл. 184а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Чл. 185. Министърът на вътрешните работи назначава държавните служители:
1. на длъжности от категория А извън случаите по чл. 184, ал. 1, както и на длъжности от категории Б и В;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) на длъжности от категория Г при първоначално назначаване на държавна служба;
3. стажанти.

Чл. 186. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Директорите на главните дирекции, на областните дирекции, на дирекция "Вътрешна сигурност", на дирекция "Миграция", на дирекция "Български документи за самоличност", на дирекция "Международни проекти", на дирекция "Национална система 112", на дирекция "Управление на собствеността и социални дейности", на дирекция АФКОС, на дирекция "Международно оперативно сътрудничество", на дирекция "Специална куриерска служба", на специализираните административни дирекции, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти, ректорът на Академията на МВР и командирът на Специализирания отряд за борба с тероризма назначават държавните служители на длъжности от категории Г, Д и Е извън случаите по чл. 185, т. 2.
(2) Органите по ал. 1 сключват трудови договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията и по реда на Кодекса на труда.

Чл. 187. (1) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) При постъпване на служба в МВР държавните служители полагат клетва и подписват декларация за политически неутралитет, декларация за обстоятелствата по чл. 177, ал. 1, 3 и 5 и декларация за имуществото и доходите си.
(2) Отказът да се положи клетва или да се подпишат декларациите по ал. 1 е пречка за постъпване на държавна служба.
(3) Декларацията за имуществото и доходите се подава ежегодно до 31 март.

Чл. 188. (1) Службата в МВР започва от датата на заемане на длъжността, включително като стажант.
(2) При първоначално присъждане на категория и назначаване на длъжност започва да тече едногодишен срок за изпитване за държавните служители, считано от датата на заемане на длъжността.
(3) Срокът за изпитване не тече през времето, през което държавният служител е бил в законоустановен отпуск.

Раздел IV.
Преминаване на държавната служба


Чл. 189. (1) Професионалната кариера на държавния служител се основава на последователно израстване в следващата категория чрез конкурс и преминаване на съответна професионална подготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) За израстване в категория А и за заемане на длъжност в тази категория конкурс не се провежда.
(3) Допускането до участие и класирането в конкурс за израстване в категория могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Условията и редът за израстване в категория, както и в степените на категории Г и Е, се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 190. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Заемането на по-висока длъжност в рамките на притежаваната категория се предхожда от конкурс.
(2) Видовете конкурси по ал. 1 са:
1. конкурс за длъжности с общ профил;
2. конкурс за специфични длъжности;
3. конкурс за длъжности с особена отговорност.
(3) При провеждане на конкурс за заемане на длъжности с общ профил се прилага точкова система за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на участниците в конкурса.
(4) Конкурс за специфични длъжности, изискващи специализирана подготовка или професионални умения и опит в конкретни области, се провежда по документи и чрез един или повече от следните начини:
1. решаване на тест;
2. практически изпит;
3. писмена разработка или защита на концепция;
4. интервю.
(5) Конкурс за длъжности с особена отговорност се провежда по документи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Отказът от допускане до участие и класирането в конкурсите по ал. 2 могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът се произнася в 7-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.
(7) Условията и редът за провеждане на конкурси за заемане на длъжности в рамките на притежаваната категория се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 191. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Държавният служител може да бъде назначаван без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната категория в следните случаи:
1. съкращаване на длъжността;
2. възстановяване на незаконно уволнен служител;
3. установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността;
4. намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения поради здравословни причини;
5. (отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) наличие на обстоятелства по чл. 177, ал. 3, т. 1 или по чл. 178, ал. 1, констатирани след подаване на декларация в законоустановения срок;
7. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при длъжности с особена отговорност;
8. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) участие в мисии извън територията на страната или при назначаване, при приключване на участието и при освобождаване на длъжност в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации въз основа на договори, по които Република България е страна;
9. завръщане от неплатен отпуск по чл. 212, т. 8;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) при структурни или организационно-щатни промени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Назначаването по ал. 1 се извършва при спазване на следните условия:
1. служителят да отговаря на изискванията за заемане на новата длъжност;
2. новата длъжност да е в същото населено място и по възможност в същата структура, а при липса на такава длъжност - и в друго населено място или структура на МВР.
(3) Установяването на обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4 се извършва по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(4) В случаите по ал. 1, т. 7 държавният служител, придобил категория А, може да бъде назначаван и на длъжности, предвидени за категория Б, като запазва придобитата категория А.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) По искане на държавния служител той може да бъде назначаван без конкурс на друга длъжност в рамките на притежаваната или на длъжност от по-ниска категория. Редът за това се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) При назначаване на длъжност в рамките на по-ниска категория държавният служител запазва притежаваната от него категория и възнаграждението за нея.
(7) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Редът за предлагане на длъжности в случаите по ал. 1, т. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Държавният служител може да бъде временно назначаван на вакантна длъжност от същата или следващата по-висока категория до заемането й или при отсъствие на титуляря над 30 дни по ред, определен с наредба на министъра на вътрешните работи.
(2) Временното назначаване се извършва със съгласието на служителя, освен в случаите на мотивирана служебна необходимост.
(3) Временното назначаване е за срок до една година. Временно назначаване за по-дълъг срок може да се прилага, когато титулярят на длъжността е в законоустановен отпуск за срок над една година.
(4) За срока на временното назначаване държавният служител получава заплатата за категория и заплатата за длъжност и допълнителните възнаграждения, произтичащи от временно заеманата длъжност.

Чл. 192а. (1) (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишен текст на чл. 192а - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) При служебна необходимост или при изменение на оперативната обстановка министърът на вътрешните работи може да премества за срок до една година в същото или в друго населено място държавен служител на същата или на друга длъжност в рамките на притежаваната категория.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Преместването по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 192б. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Държавните служители могат да кандидатстват за заемане на длъжности по срочен договор в институции или структури на Европейския съюз или в международни организации в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред въз основа на договори, по които Република България е страна, за което уведомяват министъра на вътрешните работи.
(2) Държавните служители могат да кандидатстват отново за заемане на длъжности по ал. 1, ако са изминали не по-малко от 5 години от прекратяването на предходния договор и през този период са изпълнявали държавна служба на територията на страната.

Чл. 192в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министърът на вътрешните работи, след получено писмено съгласие на държавния служител, може да командирова държавния служител временно да изпълнява служба в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването.

Раздел V.
Професионална подготовка


Чл. 193. (1) Професионалната подготовка на служителите в МВР се провежда под формата на професионално образование и професионално обучение.
(2) Професионалното обучение при първоначално постъпване и при израстване в категория се провежда в Академията на МВР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Професионалното обучение на държавните служители в МВР се извършва в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР, обучаващи звена на МВР и в други учебни заведения.
(4) Професионална подготовка може да се извършва и в сродни учебни заведения на други държави.

Чл. 194. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Приетите в Академията на МВР за придобиване на професионално образование в редовна форма на обучение за нуждите на МВР имат статут на курсанти.
(2) Правата и задълженията на курсантите се определят с правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.
(3) Курсантите получават униформено облекло и стипендия в размер, при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на вътрешните работи.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) По време на подготовката лицата по ал. 1 не могат да бъдат използвани за служба в основните структури на МВР освен за целите на обучението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) След дипломирането на курсантите се присъжда категория Г и те се назначават в основните структури на МВР.

Чл. 195. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Курсантите, завършили редовно обучение в Академията на МВР са длъжни да служат в МВР за срок не по-кратък от 10 години въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи или оправомощено от него лице при приемането им за обучение.

Чл. 196. (1) Спечелилите конкурс за постъпване на служба в МВР подлежат на първоначално професионално обучение.
(2) Министърът на вътрешните работи утвърждава списък на длъжностите, за които не се изисква първоначално професионално обучение.

Чл. 197. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) По време на първоначалното професионално обучение стажантите не могат да бъдат използвани за служба в основните структури на МВР освен за целите на обучението.
(2) Правата и задълженията на стажантите във връзка с първоначалното професионално обучение се определят в правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Стажантите се задължават да служат в МВР не по-малко от 5 години след завършване на обучението въз основа на подписан договор с министъра на вътрешните работи или с оправомощени от него длъжностни лица при започване на обучението.