навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Обн. ДВ. бр.58 от 22 Май 1998г., изм. ДВ. бр.79 от 10 Юли 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.26 от 23 Март 1999г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.24 от 24 Март 2000г., изм. ДВ. бр.34 от 6 Април 2001г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.46 от 7 Май 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., доп. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 11 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Законът урежда:
1. държавното подпомагане на земеделските производители за производството на непреработена и/или преработена земеделска продукция с цел продажба и изпълнението на мерките, включени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони;
2. прилагането на мерки за стимулиране на износа и за регулиране на вноса и износа на земеделски продукти.
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) акредитацията, структурата, дейността и контрола върху Разплащателната агенция;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) регулирането на производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) създаването и функционирането на Интегрирана система за администриране и контрол;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Чл. 2. Държавното подпомагане има за цел:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на ефективни земеделски и горски стопанства и на конкурентоспособна хранително-вкусова промишленост;
2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на производството на земеделска продукция в райони с влошени социално-икономически характеристики;
3. опазване и подобряване на почвеното плодородие и генетичния фонд;
4. развитие на екологичното земеделие;
5. развитие на стабилен вътрешен пазар и разширяване на външните пазари за българските земеделски стоки;
6. усъвършенстване производствената инфраструктура на земеделските райони;
7. създаване на условия за повишаване доходите на земеделските производители от продажба на земеделска продукция;
8. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) създаване на условия и стимулиране дейността на млади специалисти в земеделието;
9. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) развитие на селските и планинските райони;
10. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) стимулиране местното производство на висококачествена непреработена и преработена земеделска продукция и спазването на ветеринарни, фитосанитарни и хигиенни изисквания;
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) насърчаване ползването на земеделската земя и развитие на производството на земеделска продукция в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000, както и намаляване нивото на обезлюдяване в тези райони.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентен орган за акредитация на Разплащателната агенция по смисъла на законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) В качеството си на компетентен орган министърът на земеделието и храните:
1. акредитира Разплащателната агенция с акт за акредитация, който се обнародва в "Държавен вестник";
2. определя сертифициращ орган;
3. наблюдава и контролира съответствието на дейността на Разплащателната агенция с критериите за акредитиране.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изискванията и редът за акредитация, за наблюдението и контрола за спазване на изискванията, както и за отнемането на акредитацията на Разплащателната агенция по ал. 2, т. 1, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за извършената акредитация.

Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За страната се акредитира една Разплащателна агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разплащателната агенция извършва всички плащания на територията на страната от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за рибарство.

Чл. 2в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните контролира дейността на Разплащателната агенция чрез:
1. сертифициращия орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) специализирано звено в Министерството на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Специализираното звено по ал. 1, т. 2 е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Функциите на специализираното звено се определят в устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) Специализираното звено извършва одити в съответствие с международните одиторски стандарти.

Чл. 2г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните изготвя:
1. Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
2. Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(2) Националният стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се изготвя в съответствие със Стратегическите насоки за развитие на селските райони на Европейския съюз и се одобрява от Министерския съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. се одобрява от Министерския съвет и се изпълнява от Министерството на земеделието и храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Документите по ал. 1 се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане. Мястото и началният час на обсъждането се обявяват в два национални ежедневника и на електронната страница на Министерството на земеделието и храните. Протоколите от обсъждането и писмените становища на организациите се прилагат към документите по ал. 1 при внасянето им за одобрение от Министерския съвет.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните внася до 31 октомври за одобряване в Министерския съвет годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието.
(2) Годишният доклад съдържа:
1. отчет и анализ на състоянието на земеделието за предходната година и очаквани данни за текущата година;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) програма, включваща целите, мерките финансовите инструменти и средства за осъществяването й през следващата година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 1999 г.) Годишният доклад се приема от Министерския съвет преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Народното събрание.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция ежегодно до 31 март изготвя и представя на министъра на земеделието и храните годишен отчет за дейността на агенцията. Министърът на земеделието и храните внася годишния отчет за дейността на агенцията за одобрение от Министерския съвет.
(2) Годишният отчет по ал. 1 включва:
1. информация за извършеното подпомагане през годината;
2. информация за администрирането на средствата от Европейските фондове и държавния бюджет през годината;
3. резултатите от проведените одити на агенцията.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Държавата подпомага земеделските производители чрез икономически, структурни и организационни мерки, научно и информационно обслужване, консултации, както и чрез повишаване на тяхната квалификация.

Чл. 5. Държавното подпомагане се осъществява от държавни органи и организации чрез целеви структури на национално и регионално равнище.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните създава регионални земеделски служби.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа регистър на земеделските производители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7к. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 7л. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Ежемесечно до 10-о число на съответния месец списъците на регистрираните земеделски производители - физически лица, се предоставят на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

Чл. 9. (1) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации по продуктов, функционален и регионален признак.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) (1) Държавата подпомага земеделските производители за производство на продукция съгласно изисквания за качество, определени по реда на ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби, с които определя изисквания за качество на подпомаганите земеделски продукти и реда за упражняване на контрол върху качеството.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Към Министерството на земеделието и храните се създава и поддържа Интегрирана информационна система и Национална служба за съвети в земеделието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Информацията от Интегрираната информационна система и Националната служба за съвети в земеделието, предназначена за земеделските производители, се предоставя безплатно.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Земеделските производители, регистрирани по реда на чл. 7 представят периодично в областните дирекции "Земеделие" информация за дейността си.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Общинските съвети предоставят при условия и по ред, определени от тях, не по-малко от 50 на сто от търговската площ на общинските пазари, предназначени за продажба на плодове и зеленчуци, за ползване от регистрирани земеделски производители при продажба на произведена от тях земеделска продукция.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., в сила от 01.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)

Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производството на захар от захарно цвекло и производството на изоглюкоза се извършват в рамките на квоти за производство на захар и квоти за производство на изоглюкоза.
(2) Производството на захар от захарно цвекло и изоглюкоза може да се извършва и извън определените квоти за производство, когато захарта/изоглюкозата са предназначени за износ.
(3) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза се определят в рамките на основно количество за производство на захар и основно количество за производство на изоглюкоза.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните с участието на браншовите организации определя с наредба:
1. размера на основното количество за производство на захар и размера на основното количество за производство на изоглюкоза;
2. условията и реда за определяне, прехвърляне, намаление и увеличение на квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза;
3. реда за износ на захар и изоглюкоза, произведени извън квотите за производство;
4. реда за водене на регистъра на производителите на захар и изоглюкоза;
5. реда за определяне на произведените количества захар и изоглюкоза, за предоставяне на информация за производството на захар и изоглюкоза и за извършване на проверки на предоставената информация;
6. реда за осъществяване на контрол върху производството.
(5) (Oтм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) Производители, които са произвели захар или изоглюкоза извън квотите за производство, са длъжни да ги изнесат до 31 декември след края на съответната стопанска година.

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" определя квота за производство на захар и квота за производство на изоглюкоза на производител на захар/изоглюкоза, който отговаря на следните условия:
1. търговец е по смисъла на Търговския закон;
2. управлява самостоятелно и за своя сметка едно или повече предприятия за производство на захар/изоглюкоза на територията на Република България;
3. разполага с необходимия капацитет за производство на захар/изоглюкоза през съответната стопанска година;
4. не се намира в производство на ликвидация или производство по несъстоятелност.
(2) ((*), отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(3) ((*), отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(4) Квотите за производство на захар и квотите за производство на изоглюкоза за следващите стопански години се определят въз основа на окончателния размер на определените квоти за производство за текущата стопанска година.

Чл. 10з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Държавен фонд "Земеделие" поддържа публичен регистър на производителите на захар и на изоглюкоза, на които е била определена квота за производство на захар или на изоглюкоза, както и на производителите, които произвеждат захар/изоглюкоза извън определените квоти за производство.
(2) В регистъра по ал. 1 се събира информация за наличния производствен капацитет на производителите на захар и изоглюкоза, както и информация относно определените им квоти за производство.

Чл. 10и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производителите на захар и производителите на изоглюкоза, на които е била определена квота за производство, както и производителите, които са произвели захар или изоглюкоза извън определените квоти, предоставят периодична информация на Държавен фонд "Земеделие" за:
1. произведените и изнесените количества захар и изоглюкоза;
2. наличните запаси от захар и изоглюкоза;
3. сключените договори за доставка на захарно цвекло и преработените количества захарно цвекло.
(2) Държавен фонд "Земеделие" извършва проверки на предоставената от производителите на захар и изоглюкоза информация по ал. 1.
(3) Производителите на захар и на изоглюкоза са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на захар и изоглюкоза, както и да оказват съдействие на служителите на Държавен фонд "Земеделие" за извършване на проверките по ал. 2.

Глава втора.
ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Създава се Държавен фонд "Земеделие", наричан по-нататък "фондът", който е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) подпомага финансово регистрираните земеделски производители;
2. изпълнява функциите на Агенция САПАРД;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя средства на други лица и изпълнява и други функции, когато това е предвидено в закон;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Условията и редът за финансово подпомагане по Програма САПАРД, както и изискванията към лицата, които се подпомагат, се определят с наредби на министъра на земеделието и храните съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони и Многогодишното финансово споразумение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за подпомагане на земеделските производители, които развиват дейност и са регистрирани в необлагодетелствани райони или в места по Натура 2000.
(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Фондът е държавно учреждение, което съставя, изпълнява и отчита бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е част от държавния бюджет.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) приема, проверява и взема решение по заявки за плащане по схеми и мерки за подпомагане на Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) извършва разплащания по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
3. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) осчетоводява операциите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика;
4. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) контролира използването на помощите по схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика, които изискват последващ контрол;
5. извършва интервенция на пазарите на земеделски продукти и прилага другите мерки за регулиране на пазара, уредени в законодателството на Европейския съюз;
6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) предоставя на Министерството на земеделието и храните и на Европейската комисия информация за извършеното подпомагане;
7. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разпространява информация за схемите и мерките на Общата селскостопанска политика и за условията за участие в тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) изпълнява други дейности, които са й възложени със закон, с акт на Министерския съвет или на министъра на земеделието и храните или произтичат от законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Решенията на Разплащателната агенция по ал. 1, т. 1 се публикуват на нейната Интернет страница в 7-дневен срок от тяхното постановяване и се оповестяват чрез поставяне на видно място в съответната общинска служба по земеделие и в съответното териториално звено на Разплащателната агенция.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 и предоставя парични средства на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 за:
1. инвестиции в земеделието;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) производство и преработка на местна земеделска продукция с цел продажба на вътрешния и външните пазари;
3. създаване и развитие на частни земеделски стопанства и организациите по чл. 9;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) развитие на земеделието в райони с влошени социално-икономически характеристики;
5. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) опазване и подобряване на почвеното плодородие, развитие на екологичното земеделие и отглеждането и други дейности по запазване на генетичния фонд, на застрашени от изчезване породи, както и на породи с намаляваща популация;
6. развитие на производствената инфраструктура в земеделието;
7. (нова - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на хидромелиоративната инфраструктура, която е предадена в собственост на земеделски производители, организирани в сдружения за напояване или е собственост на физически лица, еднолични търговци или други юридически лица;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2001 г.) закупуване на земя за създаване или разширяване на земеделско производство;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) създаване на животновъдни ферми и закупуване на племенни животни, създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 34 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дейности за обучението и информационното им обслужване;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) инвестиции в селски и планински райони за развитие на тяхната инфраструктура и обслужващи земеделското производство дейности;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) държавна интервенция на пазарите на земеделска продукция;
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изграждане на пазари на едро и тържища;
14. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) развитие на земеделието в необлагодетелствани райони и в места по Натура 2000;
15. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) изпълнение на други задачи, когато това е предвидено в закон.
(2) За изпълнението на задачите по ал. 1 фондът:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) предоставя на регистрираните по чл. 7 земеделски производители на непреработена и преработена земеделска продукция и на лицата по чл. 11, ал. 2, т. 3 и ал. 3:
а) субсидии, включително за покриване изцяло или отчасти на разходите им за лихви по банкови кредити;
б) целеви кредити;
в) гаранции или поема поръчителство пред финансови институции;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) интервенира на пазарите на земеделска продукция;
3. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) предоставя експортни субсидии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Населените места, включени в селските и планинските райони по ал. 1, т. 11, се определят с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните с участието на Националното сдружение на общините в Република България, определя с наредба критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) Отношенията между фонда и получателите на кредити, субсидии и гаранции, както и между фонда и лицата, ползващи се от други негови услуги, се уреждат с договори.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът подпомага лицата по чл. 11, ал. 2, т. 1 и ал. 3 за изпълнение на дейностите по чл. 12 въз основа на приети от него програми в съответствие с одобрения от Министерския съвет годишен доклад по чл. 3.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът разработва програма за стимулиране на млади специалисти с висше аграрно образование, земеделските производители - физически лица на възраст до 40 години. Възрастта се установява към момента на подаване на молбата за предоставяне на средства.

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) Приходите във фонда се набират от:
1. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ежегодна субсидия от държавния бюджет;
2. (отм. - ДВ, бр. 12 от 1999 г.)
3. премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските производители;
4. управлението на средствата на фонда, включително и от лихви;
5. експортните такси за непреработени и преработени земеделски стоки;
6. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) дарения и помощи от финансови институции и организации и средства по международни споразумения;
9. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) средства, получени в рамките на кредити и безвъзмездни помощи по решение на Министерския съвет или със заповед на министъра на земеделието и храните;
10. (нова - ДВ, бр. 79 от 1998 г.) глоби и имуществени санкции по глава седма на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
11. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) петдесет на сто от глобите, санкциите и отнеманията в полза на държавата по Закона за виното и спиртните напитки след приспадане на направените разходи;
12. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет и пет на сто от сумите, получени в резултат на прилагането на намаленията и изключванията, при прилагане на кръстосаното съответствие;
13. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) до двадесет на сто от възстановените от бенефициентите вследствие на нередности или небрежност суми под формата на фиксирана такса за разходи по възстановяването;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 1998 г., предишен текст на т. 11 - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) други средства, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Средствата от фонда, с изключение на средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват за:
1. дейността му по чл. 12;
2. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) други дейности, предвидени в годишния доклад, или закон;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) административно-стопански и други разходи, свързани с дейността му, комисиони и други;
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) финансиране на проекти и дейности, определени в плановете за регионално развитие или закон.
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Средствата по ал. 1, т. 12 и 13 се разходват единствено за подпомагане на земеделските производители по схеми за държавни помощи и други, финансирани със средства от националния бюджет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) Вноските по чл. 14, ал. 1, т. 1, 3 и 5 се събират всяко тримесечие.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 1 и 2 фондът може да предоставя средства на търговските банки за предоставени от тях кредити, отпуснати при определени от фонда условия, включително за кредитиране изпълнението на проекти по Програмата САПАРД и по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика, прилагани от Разплащателната агенция.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Фондът се обслужва от Българската народна банка по реда на чл. 153, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1999 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За средствата на фонда от европейски фондове и свързаното с тях национално финансиране се прилагат сметки за средства от Европейския съюз съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Средствата, отпуснати от европейските фондове, са публични финансови средства.
(2) Разплащателната агенция води отделно счетоводство за всички разплащания, които се финансират от европейските фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.

Чл. 18. (1) Органи на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Управителният съвет се състои от 11 членове. Министърът на земеделието и храните е член и председател на управителния съвет по право. Четирима от членовете на управителния съвет се определят от министъра на земеделието и храните. Министърът на финансите, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, министърът на околната среда и водите, министърът на труда и социалната политика и министърът на регионалното развитие и благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните след съгласуване с министър-председателя предлага на управителния съвет да избере изпълнителен директор на фонда, който е член на управителния съвет по право.
(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изпълнителният директор на фонда е първостепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 19. (1) Управителният съвет:
1. определя условията и реда за управление на средствата на фонда съобразно целите на този закон;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) определя броя и избира заместник изпълнителните директори на фонда;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда;
5. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) взема решения по чл. 12, ал. 2;
6. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) одобрява размера на средствата по схемите за национални доплащания;
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) взема решения и по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, поставени от изпълнителния директор или от членове на управителния съвет.
(2) Председателят на управителния съвет свиква заседания при необходимост, но не по-рядко от веднъж на три месеца.
(3) Управителният съвет заседава, когато присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове.
(4) Председателят на управителния съвет представя в Министерския съвет до 30 април отчет за дейността на фонда за предходната година.

Чл. 20. Изпълнителният директор:
1. изпълнява решенията на управителния съвет;
2. организира и ръководи дейността на фонда;
3. представлява фонда;
4. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) назначава и освобождава членовете на кредитните съвети;
5. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на фонда;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на управителния съвет.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Изпълнителният директор на фонда е изпълнителен директор на Разплащателната агенция.
(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция:
1. организира и ръководи дейността на Разплащателната агенция;
2. представлява Разплащателната агенция.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник за организация на работата на фонда и на неговата администрация.
(2) Управителният съвет приема правилник за дейността на фонда.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) На национално и регионално равнище могат да се формират кредитни съвети, които дават становища по проектите, постъпили за получаване на средства от фонда.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция се състои от:
1. Централно управление в гр. София;
2. териториални структурни звена.
(2) В Разплащателната агенция се създават вътрешни структури:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) според схемите и мерките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз;
2. на функционален принцип.
(3) Управленската структура на Централното управление, териториалната компетентност и седалищата на териториалните структурни звена се уреждат с устройствения правилник на фонда.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция утвърждава вътрешни правилници за дейността на структурите по ал. 2.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Разплащателната агенция създава структура по вътрешен одит, която подпомага създаването и поддържането на ефективна система за вътрешен контрол.
(2) Структурата по вътрешен одит е независима от останалите звена в Разплащателната агенция и е пряко подчинена на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(3) Структурата по вътрешен одит:
1. извършва дейността си в съответствие с международните одиторски стандарти;
2. извършва дейността си в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и указанията на Европейската комисия;
3. докладва резултатите от извършените одиторски проверки на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(4) Вътрешните одитори, работещи в структурата по вътрешен одит, са длъжни да спазват изискванията на Етичния кодекс на вътрешните одитори.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните, Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и другите държавни и общински органи предоставят безплатно на фонда информацията, която е необходима за неговата дейност.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)

Чл. 25. Фондът може да придобива:
1. дълготрайни материални активи само във връзка с осъществяване на дейността на неговата администрация;
2. акции във финансово-кредитни институции, осъществяващи дейности в областта на земеделието, със съгласието на Министерския съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) акции и дялове в еднолични търговски дружества с държавно имущество с предмет на дейност съхраняване на уникален национален генофонд, породи и сортове по реда на т. 2.

Чл. 26. (1) Правилата за отпускане на кредити, поемане на гаранции и субсидиране се определят от управителния съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) При предоставяне на кредити и гаранции, както и при поемане на поръчителство, фондът приема предвидените в действащото законодателство обезпечения.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът има право на законна ипотека върху недвижимите имоти и вещни права върху тях, включително върху земеделските земи, придобити от земеделски производители изцяло или частично с отпуснат от фонда кредит или с банков кредит, гарантиран от фонда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът е длъжен в срок от три години да продаде придобитите по реда на принудителното изпълнение дълготрайни материални активи, движимо и недвижимо имущество.
(6) Фондът не приема за обезпечение дълготрайни финансови активи, с изключение на държавни ценни книжа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) Фондът може да изисква от подпомаганите лица да предоставят документи и информация за целевото използване на предоставените средства, както и да извършва проверки за това.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разплащателната агенция извършва проверки на лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика.
(2) Проверките на място се извършват от:
1. структурите на Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерството на земеделието и храните или други административни звена към министъра на земеделието и храните;
3. други организации, които имат необходимия организационен, технически и кадрови капацитет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Разплащателната агенция възлага със заповед на звената по ал. 2, т. 2 извършването на проверки на място.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция сключва договори за извършване на проверки на място с организациите по ал. 2, т. 3. Договорът за възлагане на проверки съдържа:
1. пълно изброяване и описание на функциите, свързани с проверките на място;
2. разходите за изпълнение на делегираните функции, които Разплащателната агенция заплаща на организацията;
3. срокове и форма за предоставяне информация на Разплащателната агенция за извършените проверки и правила за съхранение на документацията.

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Лицата, които ползват схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика, са длъжни да осигуряват на проверяващите:
1. достъп до обектите на проверка - офиси, производствени помещения, складове, земи и други;
2. пълна информация относно обекта на проверката;
3. достъп до всички документи, свързани с обекта на проверката, както и копия и извлечения от тях;
4. вземане на проби от земеделски и хранителни продукти, почви и води за контролен анализ.
(2) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.
(3) Организациите по чл. 26а, ал. 2 са длъжни да издават заповед за всяка проверка на място, с която определят проверяващите, мястото, обекта и обхвата на проверката.
(4) Проверяващите изготвят доклад за извършената проверка на място, който се подписва от тях и от проверяваното лице или негов представител. Когато проверяваният откаже да подпише доклада, проверяващите отбелязват в него това обстоятелство.

Чл. 27. (1) По всички приети в негова полза залози фондът има правата по чл. 311, ал. 1 от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) За вземанията си от физическите и юридическите лица, както и за недължимо платени и надплатени суми по схеми и мерки, изцяло финансирани от държавния бюджет фондът може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги. Вземанията се събират от Националната агенция за приходите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разплащателната агенция е длъжна да предприеме необходимите действия за събирането на недължимо платените и надплатените суми по схеми за плащане и проекти, финансирани от европейските фондове и държавния бюджет, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Алинея 3 не се прилага по отношение на подлежащи на възстановяване суми по отделни схеми или мерки, изплатени от европейските фондове, които без лихвите не надвишават левовата равностойност на 100 евро.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Националната агенция за приходите.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Подпомагането, което Разплащателната агенция извършва, подлежи на предварителен, текущ и последващ контрол.
(2) Контролът на дейността на Разплащателната агенция се упражнява от:
1. Сметната палата на Република България;
2. специализираното звено за контрол по чл. 2в, ал. 1, т. 2;
3. сертифициращия орган;
4. представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата.
(3) Министърът на финансите упражнява финансов контрол върху дейността на Разплащателната агенция.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Сертифициращият орган по чл. 2а, ал. 2, т. 2 извършва одит за:
1. верността на финансовите отчети;
2. изградената система за контрол в Разплащателната агенция.
(2) За сертифициращ орган се определя независима от компетентния орган и от Разплащателната агенция организация, която:
1. работи съгласно международните одиторски стандарти и инструкциите, издадени от Европейската комисия;
2. има поне 5 години опит в извършването на дейност по сертифициране.
(3) Специфичните изисквания и редът за извършване на одит за верността на финансовите отчети и на изградената система за контрол в Разплащателната агенция се определят с наредбата по чл. 2а, ал. 3.

Чл. 29. (1) (Нов - ДВ, бр. 14 от 2005 г., предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За администрацията на фонда се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Министърът на земеделието и храните е компетентният непосредствено по-горестоящ административен орган при оспорването по административен ред на индивидуалните и общите административни актове, издавани при прилагането на този закон.

Глава трета.
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) За изпълнение на функциите на Разплащателната агенция се създава Интегрирана система за администриране и контрол.
(2) Интегрираната система за администриране и контрол се състои от:
1. система за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация на животните;
4. интегрирана система за контрол.
(3) Системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се изграждат и поддържат въз основа на регистри и графична информация като компютризирани бази данни.
(4) Системите по ал. 2 се създават и поддържат:
1. по т. 1 и 4 - от Разплащателната агенция;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) по т. 2 - от Министерството на земеделието и храните;
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) по т. 3 - от Българската агенция по безопасност на храните.
(5) Разплащателната агенция обединява данните от системите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 в цифров вид в интегрирана информационна система и създава и поддържа системни връзки с външни регистри.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на системите по ал. 2 и информационната система по ал. 5.

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане включва регистър на кандидатите за подпомагане и регистър на заявленията за подпомагане.
(2) Регистърът на кандидатите за подпомагане се създава въз основа на заявленията за подпомагане и съдържа данни за кандидата, неговото стопанство и дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) При първоначално въвеждане в регистъра кандидатите за подпомагане получават уникален регистрационен номер, с който участват във всички схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика. Регистрационният номер не може да се прехвърля.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Регистърът на заявленията за подпомагане съдържа данни за подадените от кандидата заявления за участие в схемите и мерките за подпомагане по Общата селскостопанска политика и за отпуснатата помощ.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Кандидатите за подпомагане подават до териториалните структури на Разплащателната агенция заявление за подпомагане по образец.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Кандидатите за подпомагане получават от общинските служби по земеделие по местонахождението на земите формуляри на заявления за подпомагане, попълнени с наличните данни за тях. Когато подпомагането е свързано със земеделска площ, кандидатите получават като част от заявлението и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи.
(4) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Общинските служби по земеделие са длъжни да въведат информацията от представените им заявления съгласно изискванията на системата по чл. 31, ал. 1, да разпечатат попълненото заявление и след неговото подписване от кандидата да го подадат в съответната териториална структура на Разплащателната агенция.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба:
1. условията и реда за подаване на заявления;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) образците на заявленията и изискванията към тях за отделните схеми и мерки за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
(6) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Подаването на заявление за подпомагане, на заявление за регистрация и на заявка за подпомагане и подписването на заявленията и приложенията към тях се извършват лично от кандидата или от упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Упълномощителят носи отговорност за всички подадени данни, подписани декларации и други действия, извършени от упълномощеното лице.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна система и се създава въз основа на ортоизображения чрез дигитализиране на физическите блокове и блоковете на земеделските стопанства. В системата се включват данни от картата на възстановената собственост и регистрите към нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните организира създаването и актуализирането на цифрови ортоизображения с дигитализирани физически блокове.
(3) В системата за идентификация на земеделските парцели се включват:
1. географските данни и идентификационните кодове на физическите блокове и блоковете на земеделските стопанства;
2. ползвателите и начинът на трайно ползване на блоковете на земеделските стопанства.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Министерството на земеделието и храните създава в системата за идентификация на земеделските парцели специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние", който включва площите в добро земеделско състояние в рамките на всеки физически блок, въз основа на критериите, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3.
(2) Данните в системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и специализирания слой "Площи в добро земеделско състояние", се обновяват ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите. Обхватът на специализирания слой се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(3) Министерството на земеделието и храните създава слой "Постоянно затревени площи" с цел запазване на постоянно затревените площи, който се одобрява със заповед на министъра на земеделието и храните, по ред, определен в наредбата по чл. 30, ал. 6.
(4) Включените в слоя по ал. 3 площи могат да се декларират за подпомагане с директни плащания само като постоянно затревени площи.
(5) Слой "Площи в добро земеделско състояние" и слой "Постоянно затревени площи" са публични по време на подаването на заявления за подпомагане - от 1 март до 9 юни на съответната година, и се обявяват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Забраняват се преобразуването и разораването от земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слой "Постоянно затревени площи".
(2) Министърът на земеделието и храните може, в срок до 1 март, по изключение да разреши със заповед на земеделски стопанин преобразуване или разораване на постоянно затревени площи, включени в слой "Постоянно затревени площи", които са негова собственост, при условие че друга площ в стопанството бъде съответно преобразувана в постоянно затревена площ.
(3) Контролът за спазване на ал. 1 се упражнява от Разплащателната агенция чрез извършване на проверки по реда на чл. 37 или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(4) Когато земеделски стопанин е преобразувал или разорал постоянно затревена площ, включена в слой "Постоянно затревени площи", без разрешение, министърът на земеделието и храните издава заповед, с която разпорежда възстановяване на тази площ в постоянно пасище в 6-месечен срок.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Системата за идентификация и регистрация на животните се създава въз основа на идентификацията на животните по видове чрез съответната маркировка.
(2) В системата за идентификация и регистрация на животните се включват данни за:
1. идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните;
2. броя на животните от всеки вид, тяхната порода и възраст;
3. идентификационните номера на животните по видове;
4. местонахождението и придвижването на животните;
5. здравния статус на животните и приложените ветеринарномедицински мероприятия.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Държавните и общинските органи, включително митническата администрация, са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Разплащателната агенция информацията и документите, свързани със създаването и поддържането на интегрираната информационна система, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Държавните и общинските органи предоставят при поискване на Разплащателната агенция информация за вида и размера на задълженията на кандидатите за подпомагане по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика. Разплащателната агенция ползва информация, съдържаща се в централния кредитен регистър по реда на Закона за кредитните институции.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция осигурява защита на данните, включени в интегрираната информационна система.
(2) Индивидуалните данни, включени в интегрираната информационна система, се предоставят на органите на статистиката и могат да се използват само за статистически цели съгласно Закона за статистиката.
(3) Държавните органи, които поддържат информационни системи, получават консолидирани данни от интегрираната информационна система, когато това е предвидено в закон.
(4) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава Вътрешни правила за защита на данните в интегрираната информационна система.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Интегрираната система за контрол включва административни проверки на подадените заявления за подпомагане и проверки на място.
(2) Разплащателната агенция извършва административни проверки на подадените заявления чрез интегрираната информационна система, като съпоставя данните от заявленията с данните в регистрите.
(3) Разплащателната агенция всяка година проверява на място най-малко 5 на сто от подадените заявления за подпомагане въз основа на анализ на риска.
(4) Проверките на място се извършват чрез:
1. инспекция на земеделското стопанство;
2. методи за дистанционно наблюдение.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Разплащателната агенция информира Министерството на земеделието и храните и Европейската комисия за функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.
(2) Разплащателната агенция съдейства на представителите на Европейската комисия, които извършват контролни проверки по функционирането на Интегрираната система за администриране и контрол, и участва в тях по правилата, предвидени в законодателството на Европейския съюз.

Глава четвърта.
ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната, по Схемата за единно плащане на площ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министерският съвет, по предложение на министъра на земеделието и храните, одобрява с решение минималния размер на земеделската площ за стопанство и на земеделските парцели, за които може да се получи плащане по Схемата за единно плащане на площ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните прави предложение по ал. 2 след съгласуване с Европейската комисия.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед одобрява и обявява критериите по ал. 1 след одобрение от Европейската комисия.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Използваната земеделска площ по ал. 1 включва обработваемата земя, постоянните пасища, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция. Министърът на земеделието и храните определя с наредба общи и регионални критерии за постоянни пасища, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.
(4) Когато сумата на поисканите и допустими плащания на площ би надвишила финансовия пакет на страната за съответната година, размерът на единното плащане на площ се коригира с коефициент на намаление. Прилага се еднакъв коефициент на намаление на плащането за всички хектари земеделска площ, заявени и одобрени за подпомагане.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) (1) Земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ. Ползватели на земеделски площи могат да бъдат:
1. техните собственици;
2. арендатори;
3. наематели;
4. кооперации, на които са предоставени имоти за съвместна обработка;
5. ползватели на земеделски земи по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
(2) Правното основание за ползване на земеделски земи по ал. 1 се доказва със:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
5. заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
6. съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
7. разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти.
(3) Кандидатите за подпомагане по ал. 1 подават заявление по чл. 32, ал. 1 за съответната календарна година, след регистриране на правните основания за ползваните от тях земеделски площи в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите. Правните основания за ползване на площите се регистрират в специализиран софтуерен продукт, създаден от Министерството на земеделието и храните.
(4) Общинските служби по земеделие проверяват представените им заявления за подпомагане за наличие на правно основание по ал. 1 за ползване на заявените земеделски площи от кандидатите за подпомагане, чрез специализирания софтуерен продукт по ал. 3. Общинските служби по земеделие не въвеждат информацията съгласно чл. 32, ал. 4 в системата по чл. 31, ал. 1 за заявените за подпомагане земеделски площи, за които не бъде установено правно основание за тяхното ползване и когато ползвателят на земята не е направил вноската по 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
(5) Условията и редът за прилагане на ал. 3 и 4 се уреждат с наредбата по чл. 32, ал. 5.
(6) Регистрирането на правните основания за ползване на земеделските земи по реда на ал. 3 се извършва в общинските служби по земеделие по местонахождение на площите в срок от 1 октомври до 15 февруари на следващата година.

Чл. 42. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., предишен текст на чл. 42, изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и ги обнародва в "Държавен вестник".
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните одобрява със заповед ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление и методика за прилагане на кръстосаното съответствие, както и промените в тях, и ги публикува на интернет страницата на министерството.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че:
1. кандидатът ползва заявените земеделски площи;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) заявените за подпомагане площи са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1;
3. размерът на използваната от земеделското стопанство площ и размерът на земеделските парцели са не по-малки от определените по реда на чл. 39, ал. 2.
(2) Разплащателната агенция проверява заявленията за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ съгласно чл. 37.
(3) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по Схемата за единно плащане на площ, когато:
1. кандидатът стопанисва площи и/или земеделски парцели с размери, по-малки от определените по реда на чл. 39, ал. 2;
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) установи, че за съответните площи не са спазени изискванията за кръстосано съответствие;
3. кандидатът възпрепятства извършването на проверка на място;
4. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът е заявил площи, които не стопанисва или е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост за подпомагане, определени в наредбата по чл. 40, ал. 3;
5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
6. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) заявените за подпомагане площи не са включени в специализирания слой по чл. 33а, ал. 1 за съответната година;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.
(4) Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по ал. 3 съгласно критериите, установени в законодателството на Европейския съюз.
(5) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби специалните изисквания за участие във всяка одобрена схема за национални доплащания и за специфично подпомагане.
(3) (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Националните доплащания се финансират от държавния бюджет, като размерът на средствата се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Националните доплащания могат да се допълват от Европейския фонд за развитие на селските райони при условията за съфинансиране от държавния бюджет съгласно законодателството на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Когато общият размер на поисканите и допустими национални доплащания по определена схема би надвишил одобрените средства за тази схема, министърът на земеделието и храните коригира размера на плащането с коефициент, еднакъв за всички кандидати.

Чл. 46. (1) (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишен текст на чл. 46, доп. - ДВ, бр. 100 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Кандидатите за подпомагане по схеми за национални доплащания заявяват подпомагане за съответната календарна година със заявлението по чл. 41, ал. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2008 г.) Кандидатите за подпомагане по схеми за национални доплащания, които не са на площ, подават отделно заявление за съответната календарна година.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания, финансирани от:
1. Европейския фонд за развитие на селските райони - по реда на чл. 37;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) държавния бюджет - по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните и министъра на финансите.
(2) Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане по схеми за национални доплащания, когато:
1. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът не отговаря на специалните изисквания, определени с наредбите по чл. 44;
3. кандидатът възпрепятства проверката на място;
4. кандидатът е заявил повече площи от установените при проверката по ал. 1;
5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) установи, че за съответните площи не са спазени изискванията за кръстосано съответствие;
6. за една и съща площ са подадени две или повече заявления;
7. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи.

Глава четвърта.
"а" ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО (НОВА - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г. (*))


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Право на ваучери за гориво имат земеделските производители, регистрирани по чл. 7, които:
1. нямат изискуеми публични задължения;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. не са предприятия в затруднение.
(2) Земеделски производители, за които е установено, че са нарушили правилата за ползване на ваучерите за гориво, нямат право да подават декларация за получаване на ваучери за гориво за срок две години.

Чл. 47б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Общата номинална стойност на ваучерите за гориво се разпределя на земеделските производители въз основа на определената по чл. 47в индивидуална квота.

Чл. 47в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Земеделските производители получават ваучери за гориво в рамките на индивидуална квота, определена в литри гориво. Индивидуалната квота е първоначална и окончателна.
(2) Първоначалната индивидуална квота се определя въз основа на подадена декларация по чл. 47е, ал. 3, в която земеделският производител декларира прогнозно годишно потребление на гориво, коригирано съобразно одобрена методика от министъра на земеделието и храните. Корекцията се извършва от служители на компетентната областна дирекция "Земеделие".
(3) Земеделските производители водят подробен годишен дневник за закупеното и действително изразходваното гориво в стопанството. В дневника се отразяват данни за закупеното количество гориво, за видовете и обема извършени дейности, използваните машини и съоръжения и действително изразходваното гориво. Дневникът е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(4) Окончателната индивидуална квота представлява действително изразходваното през годината гориво при производството на първична селскостопанска продукция. Окончателната индивидуална квота се определя от компетентната областна дирекция "Земеделие" въз основа на декларацията по чл. 47е, ал. 4, подадена от земеделския производител. Към декларацията се прилагат копия от фактурите за закупено гориво и копие от дневника по ал. 3.
(5) Съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" съвместно с Контролно-техническата инспекция установява изразходваното при производството на първична селскостопанска продукция гориво за съответната година въз основа на данните от дневниците и фактурите, които земеделските производители представят с подаване на декларацията по чл. 47е, ал. 4.
(6) Отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота се определя в левове по следната формула:
ОАПИК = ПИК х ПОСА,
където:
ОАПИК е отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота;
ПИК е първоначалната индивидуална квота;
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(7) Отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота се определя в левове по следната формула:
ОАОИК = ОИК х ООСА,
където:
ОАОИК е отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота;
ОИК е окончателната индивидуална квота;
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза (за литър гориво).
(8) Отстъпката на акциза е равна на номиналната стойност, вписана във ваучера за гориво. При повече от един ваучер за гориво отстъпката на акциза е равна на сбора на номиналните стойности, вписани в съответните ваучери.

Чл. 47г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Отстъпката от стойността на акциза е прогнозна и окончателна.
(2) Прогнозната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в левове по следната формула:
ПОСА=ОНС/ ПИКи,
където:
ПОСА е прогнозната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал. 1;
ПИКи са първоначалните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(3) Окончателната отстъпка от стойността на акциза за литър гориво се определя в левове по следната формула:
ООСА=ОНС/ ОИКи,
където:
ООСА е окончателната отстъпка от стойността на акциза;
ОНС е общата номинална стойност по чл. 47б, ал. 1;
ОИКи са окончателните индивидуални квоти на земеделските производители за съответната година.
(4) Отстъпките по ал. 2 и 3 не може да надвишават разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията.

Чл. 47д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) На всеки земеделски производител се предоставят не повече от осем броя ваучери за гориво за съответната година.
(2) Броят на ваучерите за гориво, които може да получи земеделският производител, се определя въз основа на литрите газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпката по чл. 47г, ал. 1 от стойността на акциза.
(3) За целите на ал. 2 се определят следните категории и брой ваучери:
1. I категория - до 370 литра включително - два броя ваучери за гориво;
2. II категория - от 371 литра до 740 литра включително - четири броя ваучери за гориво;
3. III категория - от 741 литра до 3700 литра включително - шест броя ваучери за гориво;
4. IV категория - над 3701 литра - осем броя ваучери за гориво.

Чл. 47е. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Право да предоставят ваучери за гориво на лицата по чл. 47а, ал. 1 имат единствено областните дирекции "Земеделие" към министъра на земеделието и храните.
(2) Ваучери за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа след подаване на декларациите за определяне на първоначална и окончателна индивидуална квота по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните.
(3) В декларацията за определяне на първоначална индивидуална квота земеделските производители декларират:
1. вида на първичната селскостопанска продукция, която ще бъде произведена;
2. обработваемите площи и отглежданите животни;
3. вида и обема на дейностите, които ще бъдат извършени по производството на първична селскостопанска продукция;
4. прогнозното годишно потребление на гориво.
(4) В декларацията за определяне на окончателната индивидуална квота се декларира действителният обем изразходвано гориво за съответната година, използвано за производство на първична селскостопанска продукция, въз основа на данните от водения от земеделския производител дневник и от фактурите за покупката на гориво.
(5) Декларацията по ал. 3 се подава в компетентната областна дирекция "Земеделие" в срок до 31 декември на годината, предшестваща годината, за която се отнася помощта.
(6) Декларацията по ал. 4 се подава в компетентната областна дирекция "Земеделие" в срок до 15 януари на годината, следваща годината, за която се отнася помощта.
(7) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г. (*)) При невъзможност да бъдат подадени декларациите по ал. 3 и 4 в посочените в ал. 5 и 6 срокове министърът на земеделието и храните със заповед определя допълнителен срок за подаване на декларации.

Чл. 47ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Ваучерите за гориво се предоставят на земеделските производители на два етапа.
(2) На първия етап се предоставят ваучери за гориво в размер 60 на сто от отстъпката на акциза по първоначалната индивидуална квота на земеделския производител, определена по реда на чл. 47в, ал. 6. Ваучерите се предоставят в периода от 1 април до 15 май на съответната година.
(3) На втория етап се предоставят ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота на земеделския производител, определена по реда на чл. 47в, ал. 4 и стойността на ваучерите по ал. 2. Ваучерите се предоставят в периода от 1 февруари до 15 март на годината, следваща годината, за която се отнасят.
(4) В случай че разликата по ал. 3 е отрицателна величина, земеделският производител възстановява сумата до размера на отстъпката на акциза по окончателната индивидуална квота.

Чл. 47з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Ваучерът за гориво може да се използва само за покупка на газьол по смисъла на чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Ваучерът за гориво се използва еднократно и лично от земеделския производител.
(3) Закупеното с ваучери гориво може да се използва единствено за осъществяване дейността на земеделския производител, във връзка с която са предоставени ваучерите.
(4) За закупеното с ваучери гориво се издава фактура, в която се вписват серията и номерът на ваучера за гориво.
(5) Фактурите за закупено гориво се съхраняват от земеделските производители в срок 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на издаване на фактурите.
(6) Ваучерът се състои от две еднообразни части, едната от които се приема от лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, а другата се прикрепя към фактурата и се съхранява от земеделския производител съобразно законоустановените срокове.

Чл. 47и. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Земеделските производители могат да закупуват с ваучери за гориво газьол от:
1. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които не са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове;
2. лица, извършващи доставки/продажби на течни горива, които са данъчно задължени лица по Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При закупуване на газьол земеделският производител има право на приспадане на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера за гориво за съответните литри.
(3) Лицата по ал. 1 приспадат от стойността на горивото номиналната стойност на акциза, посочена във ваучера за гориво.

Чл. 47к. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Издател на ваучерите за гориво е Министерството на земеделието и храните.
(2) Ваучерите за гориво се отпечатват за сметка на Министерството на земеделието и храните по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.).
(3) Ваучерите за гориво се отпечатват по заявка от Министерството на земеделието и храните, предоставена на Министерството на финансите в срок до 15 януари на годината, за която се отнасят ваучерите.
(4) Отпечатаните ваучери се предоставят на Министерството на земеделието и храните в срок до 28 февруари на годината, за която се отнасят.
(5) Ваучерът за гориво задължително съдържа:
1. наименование на издателя;
2. серия и номер;
3. баркод, съдържащ серия, номер и година на емисията;
4. баркод, съдържащ индивидуализиращи данни за земеделския производител - получател на ваучера за гориво:
а) за физическо лице или едноличен търговец - имената/наименование, единен граждански номер (ЕГН/ЛНЧ), съответно единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
б) за юридическо лице - наименование и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
5. литри газьол, за които земеделският производител има право да ползва отстъпка на акциз по ваучера за гориво;
6. номинална стойност на ваучера за гориво (изразена цифром и словом), определена в левове;
7. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
8. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучерът;
9. изричен текст, че ваучерът за гориво е предназначен само за закупуване на газьол;
10. най-малко седем способа за защита.
(6) Данните по ал. 5, т. 4, 5, 6 и 8 се отпечатват върху ваучера от компетентната областна дирекция "Земеделие".
(7) Неизползвани, сгрешени или повредени ваучери за гориво се връщат от Министерството на земеделието и храните на Министерството на финансите с приемо-предавателен протокол. Предадените ваучери се снемат от отчет.
(8) Върнатите по ал. 7 ваучери за гориво се унищожават.

Чл. 47л. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа електронен регистър за предоставените на земеделските производители ваучери за гориво.
(2) Регистърът съдържа:
1. индивидуализиращите данни за земеделския производител (по баркод);
2. серия, номер и година на емисия на ваучера;
3. година, за която се предоставя отстъпката на акциза по ваучера за гориво;
4. номинална стойност на ваучера;
5. литри гориво, за които се предоставя отстъпката на акциза по ваучера;
6. код, идентифициращ етапа, за който е предоставен ваучерът.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя обобщена информация в електронен вид на Агенция "Митници", съдържаща данните от регистъра по ал. 2.

Чл. 47м. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1, приемащи ваучери за гориво като платежно средство, имат право да използват приетите ваучери единствено за закупуване на газьол от други лица по чл. 47и, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2 при приемане на ваучера вписват на гърба му своето наименование, ЕИК по БУЛСТАТ, дата на приемане на ваучера и печат.
(3) Изпълнението на задължението по ал. 2 е условие за последваща употреба на ваучера за гориво от лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Лицата по чл. 47и, ал. 1, т. 2 имат право да използват приетите от тях ваучери единствено за целите на чл. 45а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(5) Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство.

Чл. 47н. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) (1) Ваучери за гориво по реда на тази глава не се предоставят, когато земеделският производител е получател на друго публично финансиране за същите разходи за акциз върху гориво, използвано за целите на първично селскостопанско производство, в рамките на окончателната индивидуална квота, определена по реда на чл. 47в, ал. 4.
(2) В случай на двойно публично финансиране помощта под формата на ваучери за гориво става изискуема и подлежи на възстановяване ведно със законната лихва от датата на получаването й.

Чл. 47о. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) Механизмът за подпомагане на земеделските производители по реда на тази глава се прилага за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни до 31 декември 2014 г.

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г.)


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производител на захар или изоглюкоза, който не предостави на фонда информация, посочена в чл. 10и, ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на производител на захар или изоглюкоза, който не осигури достъп или не окаже съдействие на упълномощени служители на фонда за извършване на проверките по чл. 10и, ал. 2.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) Производител на захар или изоглюкоза, който наруши чл. 10е, ал. 6, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер, равен на размера на митото при внос на захар/изоглюкоза, което е в сила към датата на извършване на нарушението.
(2) Наказанието по ал. 1 не се налага, когато захарта или изоглюкозата са унищожени или са негодни за човешка консумация преди изтичането на срока по чл. 10е, ал. 6 поради настъпването на особени непредвидени обстоятелства.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Който наруши забраната по чл. 33б, ал. 1 или не изпълни задължението по чл. 33б, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 то 2010 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) Нарушенията по чл. 48 и 49 се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители, на които е възложено извършването на проверките по чл. 10и, ал. 2. Нарушенията по чл. 49а се установяват с актове на определени от изпълнителния директор на фонда служители или от определени със заповед на министъра на земеделието и храните длъжностни лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2010 г.) (1) На преработвател или изкупвач, одобрен по схема за подпомагане на земеделски продукти съгласно регламент на Европейския съюз или наредба, издадена на основание на този закон, който не изпълни задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията на схемата, в продуктите или в сроковете, определени в регламента или наредбата, се налага имуществена санкция. Размерът на имуществената санкция е от 100 до 500 лв. за всеки хектар земеделска земя, от който е добита непреработената продукция.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове на определени от министъра на земеделието и храните служители, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) (1) Земеделски производител, който в нарушение на закона получи ваучери за гориво, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) Земеделски производител, който използва не по предназначение:
1. ваучери за гориво;
2. газьол, който е закупен с ваучери за гориво,
се наказва с глоба - за физическите лица в размер от 2000 до 5000 лв., а за юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 земеделският производител е длъжен да възстанови номиналната стойност на получените ваучери, ведно със законната лихва от датата на получаването им.
(4) Актовете за нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от длъжностните лица от съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", на които е възложено да извършват проверките.
(5) Наказателните постановления се издават от директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/или преработена растителна и/или животинска продукция и продукция от риба и аквакултури, предназначена за продажба.
2. "Екологично земеделие" е система за поддържане естественото плодородие на почвата, биологичното разнообразие на видовете и екологичния баланс в околната среда.
3. "Райони с влошени социално-икономически характеристики" са райони, застрашени от обезлюдяване или с ниска гъстота на населението, ограничени възможности за трудова заетост, чието ускорено западане може да застраши икономическата жизнеспособност на даден район и населеността му в дългосрочен план.
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Необлагодетелствани райони" са планинските райони и други райони с природни ограничения и демографски проблеми.
5. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) "Предприятия от хранително-вкусовата промишленост" са всички предприятия от мелничната, фуражната, месопреработвателната, млечната, маслодобивната, захародобивната, захаропреработвателната, рибодобивната, рибопреработвателната, консервната, винарската и пивоварната промишленост.
6. (нова - ДВ, бр. 24 от 2000 г.) Националният план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2000-2006 г. е обособена част от Националния план за икономическо развитие за периода 2000-2006 г. Националният план за развитие на земеделието и селските райони се разработва по ред, определен от Министерския съвет, и съдържа анализ на състоянието на земеделието, горите, хранителната промишленост и рибарството за предходния период и определя целите, приоритетите и мерките за развитие.
7. (нова - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) "Преработена продукция" е земеделска продукция, която след технологично въздействие върху нея продължава да бъде земеделска продукция.
8. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Млекосъбирателен пункт" е предприятие по смисъла на Търговския закон, което изкупува мляко от производители с цел да го събира, охлажда и съхранява и да го продаде на едно или повече млекопреработвателни предприятия.
9. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Масленост" е съдържанието на мастни вещества в млякото, изразено в проценти.
10. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Места по Натура 2000" са защитените зони по чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
11. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Тарифна квота" е количество стока по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба на Закона за митниците.
12. (нова - ДВ, бр. 14 от 2005 г.) "Райони с природни ограничения и демографски проблеми" са райони, включващи територии с хомогенни природни условия за развитие на селскостопанска дейност, които имат:
а) земя с ниска продуктивност, трудна за обработване и с ограничен потенциал, който може да бъде увеличен само с прекомерни разходи, и
б) ниска или намаляваща численост на населението, което получава доходите си предимно от земеделие
13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Разплащателна агенция" е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверка на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки, включително интервенция на пазарите на земеделски продукти, по правилата на законодателството на Европейския съюз.
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Компетентен орган" е държавен орган, оторизиран да даде акредитация - цялостна или частична, да отнеме акредитацията на Разплащателната агенция и да определи сертифициращ орган.
15. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акредитация" е процедура по признаване на статут на Разплащателна агенция от национален компетентен орган въз основа на оценка на възможностите за администриране и осчетоводяване на средствата от Европейските земеделски фондове съгласно законодателството на Европейския съюз.
16. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Акт за акредитация" е писмено потвърждение, че структурата, която се акредитира, съответства на критериите за акредитация.
17. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Европейски земеделски фондове" са Европейският земеделски фонд за гарантиране и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) "Кандидати за подпомагане" са земеделски стопани и други физически или юридически лица, които могат да участват в схеми за подпомагане по Общата селскостопанска политика.
19. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Географска информационна система" е компютризирана геобаза данни за събиране, съхраняване, обработка и изобразяване на данни.
20. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Ортоизображения" са изображения на части от земната повърхност, създадени чрез въздушно и/или сателитно цифрово заснемане.
21. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Финансов пакет" са средствата, които ще бъдат предоставени на страната от Европейския земеделски фонд за гарантиране за единно плащане на площ съгласно Договора между държавите - членки на Европейския съюз, и Република България и Румъния относно присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.
22. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) "Постоянно пасище" е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството в продължение на 5 или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с чл. 22, 23 и 24 на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти, и земи, оставени под угар в съответствие с чл. 39 от Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Трева и други тревисти фуражни култури са всички тревисти растения, които се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите от семена за пасища или ливади, независимо дали се използват или не се използват за паша на животните.
23. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделски стопанин" е физическо или юридическо лице, което извършва земеделска дейност и чието земеделско стопанство е разположено на територията на страната.
24. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделско стопанство" са всички производствени единици, управлявани от земеделския стопанин и разположени на територията на страната.
25. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
26. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Физически блок" е непрекъсната площ земя, ограничена от трайни топографски елементи.
27. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Блок на земеделското стопанство" е физически блок или част от него, регистриран в Системата за идентификация на земеделските парцели, притежаващ уникална идентификация и стопанисван от един земеделски стопанин.
28. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Международни одиторски стандарти" са международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.).
29. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Етичен кодекс на вътрешните одитори" е кодекс на Института на вътрешните одитори (IIA, Inc.), който включва принципи, приложими в професията и практиката по вътрешен одит, и правила за поведение, задължителни за спазване от вътрешните одитори.
30. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.
31. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Земеделски парцел" е блок на земеделското стопанство или част от него, върху който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата стопанска година.
32. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Основно количество за производство на захар" е общото количество захар, изразено в тонове бяла захар, което може да бъде произведено от захарно цвекло през една стопанска година.
33. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Основно количество за производство на изоглюкоза" е общото количество изоглюкоза, изразено в тонове сухо вещество, което може да бъде произведено през една стопанска година.
34. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Захар" е продукт, произведен от захарно цвекло или захарна тръстика, под формата на бяла, сурова захар или сироп, получен преди завършване на производството на бяла захар или който представлява краен продукт.
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Бяла захар" е захар, несъдържаща ароматизиращи или оцветяващи добавки или други вещества, съдържаща 99,5 на сто или повече захароза от масата на сухото вещество, определено чрез поляриметричния метод.
36. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Изоглюкоза" е продукт, произведен от глюкоза или от нейните полимери, съдържащ най-малко 10 на сто фруктоза от масата на сухото вещество.
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Производител на захар от захарно цвекло" е лице, разполагащо с технически възможности за производство на захар от захарно цвекло в рамките на едно или повече предприятия, включително необходимото за осъществяването на следните основни технологични процеси оборудване:
а) разтоварване, почистване и измиване на цвеклото;
б) извличане на суровия сок;
в) очистване на суровия сок;
г) концентрация на очистения сок;
д) сваряване, кристализация и центрофугиране на тежкия сок и сиропите.
38. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Производител на изоглюкоза" е лице, разполагащо с оборудване за изомеризация на глюкоза или на нейните полимери.
39. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г.) "Стопанска година" е периодът от 1 октомври на една календарна година до 30 септември на следващата календарна година.
40. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
41. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
42. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
43. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
44. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
45. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.);
46.(нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*))"Ваучер за гориво" е държавна ценна книга, която може да се използва като непарично платежно средство за размера на акциза, посочен в него, само от земеделски производител, регистриран по този закон, и от лица, извършващи доставки/продажби на течни горива от търговски обекти, включително лицата, извършващи доставки/продажби на течни горива по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове.
47. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Предприятие в затруднение" е предприятие в затруднение по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
48. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първично селскостопанско производство" е производството, отглеждането на първични селскостопански продукти, включително събиране на реколта, доене и животновъдство на стопански начала преди клане.
49. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Първична селскостопанска продукция" са продуктите от първичното селскостопанско производство, включително продукти от почвата и от отглеждането на добитък.
50. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Публично финансиране" са средства, предоставени от държавния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз, независимо от органа, който ги предоставя.
51. (нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г. (*)) "Компетентна областна дирекция "Земеделие" за целите на глава четвърта "а" е областната дирекция "Земеделие" към министъра на земеделието и храните по месторегистрация на земеделския производител.
52. (нова - ДВ, бр. 40 от 2014 г.) "Кръстосано съответствие" са законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние. Кръстосаното съответствие включва изисквания в областите на общественото здраве, здравето на животните и растенията, околната среда и хуманното отношение към животните.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Този закон отменя Закона за защита на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 57 от 1995 г.; попр., бр. 67 от 1995 г.; изм., бр. 110 от 1996 г., бр. 115 и 123 от 1997 г.).

§ 3. (1) Прекратява Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на земеделските производители.
(2) Държавен фонд "Земеделие", създаден с чл. 11, ал. 1 от този закон, поема активите и пасивите на прекратения фонд.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби по прилагането на чл. 6, чл. 7, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 3.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба районите по § 1, т. 3 и 4.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и храните, който дава указания по прилагането му.
-------------------------
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 13 май 1998 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2005 Г.)
§ 22. Параграф 8, относно чл. 10б - 10д, влиза в сила от 1 юли 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)
§ 29. Навсякъде в закона думите "райони/те с екологични ограничения" се заменят с "места/та по Натура 2000".

§ 30. Разпределението на индивидуалните млечни квоти за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се извършва от министъра на земеделието и горите на основа на базите данни по чл. 7а, ал. 1 и годишните декларации по чл. 7г, ал. 1.

§ 31. Заявленията по чл. 7ж, ал. 2 за квотния период от 1 април 2006 г. до 31 март 2007 г. се подават до 31 март 2006 г.

§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Разпоредбите на чл. 2б, ал. 2, чл. 2в, ал. 1 и 4, чл. 3а, чл. 11а, чл. 17а, чл. 20а, ал. 2, чл. 26а, чл. 26б, чл. 27, ал. 3, чл. 28а, чл. 32, ал. 1 - 4, чл. 35, ал. 2, чл. 36, чл. 37, чл. 38, чл. 39, ал. 1, чл. 41, чл. 43, чл. 44, ал. 3, чл. 46 и 47 влизат в сила от 1 януари 2007 г.

§ 33. Разпоредбите на чл. 10ж, ал. 2 и 3 се прилагат за определянето на квотите за производство на захар и изоглюкоза за 2006/2007 стопанска година.

§ 34. Агенция САПАРД е функционално звено в Разплащателната агенция.

§ 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.) (1) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагане на Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001, и на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието приема наредбите по ал. 1, когато прилагането на регламентите по ал. 1 е свързано и с дейност от други отрасли.
(3) Министърът на земеделието и продоволствието издава наредби по прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 103. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)
§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)
§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 103 и 104, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)
§ 27. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:
......................................................................................
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "министъра/ът на земеделието и продоволствието".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 55. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г. и бр. 16 от 2008 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите "и Общата рибарска политика" се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2008 Г.)
§ 88. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13 и 59 от 2007 г., бр. 16 и 36 от 2008 г.) навсякъде думите "по земеделие и гори" и "Земеделие и гори" се заменят съответно с "по земеделие" и "Земеделие".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г., ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2009 Г.)
§ 68. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 65, 66 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник" и § 2 - 10, § 12, т. 1 и 2 - относно ал. 3, § 13 - 22, § 24 - 35, § 36, ал. 1 - 4, § 37 - 51, § 52, т. 1 - 3, т. 4, буква "а", т. 7, буква "е" - относно ал. 10 и 11, т. 8, буква "а", т. 9 и 12 и § 53 - 64, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)
§ 6. В останалите текстове на закона думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)
§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)
§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 9 и 38, които влизат в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуваща разрешена схема на държавна помощ.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 23, който влиза в сила след постановяване на решение на Европейската комисия за удължаване срока на действие на съществуващата разрешена схема на държавна помощ.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2014 Г.)
§ 19. (1) Земеделските стопани, които имат право на плащане по Схемата за единно плащане на площ през 2014 г., могат да получат подпомагане и по схемата за преразпределително плащане. Преразпределителното плащане се предоставя под формата на завишено плащане на площ за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин е получил подпомагане по Схемата за единно плащане на площ.
(2) Не получават преразпределително плащане кандидатите за подпомагане, за които се установи, че са разделили стопанството си с цел да се облагодетелстват от него по смисъла на чл. 125а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ, L 30/16 от 31 януари 2009 г.).
(3) Прилагането на преразпределителното плащане се урежда с наредбата по чл. 44, ал. 2.

§ 20. Параграф 9 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 314/2002 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2002 година относно установяване на подробни правила за прилагането на системата от квоти в сектор захар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1261/2001 НА КОМИСИЯТА от 27 юни 2001 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета относно договорите за доставка на захарно цвекло и ценовите увеличения и намаления, приложими към цената на захарното цвекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1260/2001 НА СЪВЕТА от 19 юни 2001 година относно общата организация на пазара в сектор захар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1263/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1266/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за координиране на помощта за страните кандидати в рамките на предприсъединителната стратегия и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3906/89
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1251/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно установяване на режим за подпомагане на производителите на някои полски култури
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕO) № 20/98/ от 7 януари 1998 г., установяваща правилата за прилагане на Регламентта на Съвета (ЕО) № 2200/96 относно помощта за производствените организации, на които е било дадено предварително признание.
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 412/97 от 3 март 1997 година относно изработване на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 2200/96 относно признаването на организации на производителите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 226/97 НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 1997 година относно въвеждане на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2443/96 на Съвета за определяне на допълнителни мерки за пряко подпомагане на доходите на производителите или на сектор говеждо и телешко месо
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2443/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно предвиждане на допълнителни мерки за пряко подпомагане на приходите на производителите или на сектор говеждо и телешко месо
РЕГЛАМЕНТ № 2201/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазарите на продукти от преработени плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2200/96 НА СЪВЕТА от 28 октомври 1996 година относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 404/93 НА СЪВЕТА от 13 февруари 1993 година относно общата организация на пазара на банани
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 671/84 НА КОМИСИЯТА от 15 март 1984 година относно заявленията за финансиране на помощите отпускани от държавите-членки на организациите на производители в сектора на продуктите от риболова
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2759/75 НА СЪВЕТА от 29 октомври 1975 година за общата организация на пазара на свинско месо
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2670/81 НА КОМИСИЯТА от 14 септември 1981 година относно определяне на подробни правила за прилагане по отношение на производството на захар при надвишаване на квотата
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1516/74 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1974 година относно контрола, който държавите-членки, следва да извършват на договори, сключени между производители на захар и производители на захарно цвекло
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2358/71 НА СЪВЕТА от 26 октомври 1971 година относно общата организация на пазара на семена
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 391/68 НА КОМИСИЯТА от 1 април 1968 година, относно определяне на подробните правила за интервенционно изкупуване на свинско месо
РЕГЛАМЕНТ № 1043/67/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 1967 година относно подробни правила за определяне на базисни квоти за захар
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19.05.1989 година относно мерки за финансова помощ за иновационни и разкриващи работни места малки и средни предприятия (МСП) - инициатива за растеж и заетост
rss
Обучение
КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ILEC
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

- Обвиняеми, как се осмелихте да влезете в чужда квартира посред нощ? - пита съдията.
- Когато миналия път ме съдихте, ми казахте: "Обвиняеми, как се осмелихте да влезете в чужда квартира посред бял ден?". Е, аз кога да работя?

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване