навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 38 от 20.VОфициален раздел


Нови актове

Наредба № е-рд-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им

Наредба № 8 от 5 май 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

Постановление № 123 от 17 май 2016 г. за отмяна на постановление № 260 на министерския съвет от 2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (дв, бр. 100 от 2003 г.)

Решение № 5 от 12 май 2016 г. по конституционно дело № 2 от 2016 г.

Указ № 139 от 18.05.2016 г. за обнародване на закона за електронната идентификация

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 100 от 2015 г.)

Наредба за допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2006 г.)

Наредба за изменение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на мо и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне (дв, бр. 62 от 2010 г.)

Поправка

Решение за персонални промени в министерския съвет на република България

Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител

Постановление № 125 от 18 май 2016 г. за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на българското председателство на съвета на европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.

Закон за електронната идентификация

Постановление № 122 от 13 май 2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2016 г.

Наредба № 51 от 28 април 2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи

Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2016 г. (дв, бр. 21 от 2016 г.)

Решение № 3231-нс от 17 май 2016 г. относно обявяване на иван димитров стойнов за народен представител в двадесет и шести изборен район - софийски

Решение за промени в структурата на министерския съвет на република България

Споразумение между великото херцогство люксембург и държавите членки и партниращите държави относно системата за изпълнение, наблюдение и контрол на програмата за сътрудничество еспон 2020, включително референтен документ относно механизма за отговорност на европейската група за териториално сътрудничество (егтс) еспон(ратифицирано със закон, приет от 43-то народно събрание на 11 февруари 2016 г. - дв, бр. 16 от 2016 г. в сила за република България от 28 март 2016 г.)
Променени актове

Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)

Решение № 273 от 27 април 2016 г. за изменение на техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (дв, бр. 92 от 2007 г.) (загл. попр. - дв, бр. 38 от 2016 г.)

Закон за държавния служител

Наредба № н-22 от 16 юли 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България

Наредба № 31 от 2 август 2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън република България, както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява (загл. изм. - дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне (дв, бр. 62 от 2010 г.)

Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Закон за електронното управление

Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2016 г.

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Отменени актове

Постановление № 260 от 7 ноември 2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации

Наредба № 21 от 16 март 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и презастрахователите (загл. доп. - дв, бр. 2 от 2008 г., изм. - дв, бр. 66 от 2013 г., в сила от 09.09.2013 г.)

Неофициален раздел

rss
Посети форума