навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 50 от 3.VIIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 2 от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Постановление № 157 от 26 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с постановление № 40 на министерския съвет от 2015 г. (дв, бр. 18 от 2015 г.)

Постановление № 156 от 26 юни 2015 г. за изменение на постановление № 440 на министерския съвет от 2014 г. за преобразуване на национални музеи (дв, бр. 107 от 2014 г.)

Постановление № 158 от 26 юни 2015 г. за създаване на център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между китай и страните от централна и източна европа

Постановление № 161 от 26 юни 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 21 на министерския съвет от 2015 г. за създаване на национален съвет по миграция и интеграция (дв, бр. 12 от 2015 г.)

Указ № 114 от 30.06.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кредитните институции

Указ № 115 от 30.06.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс

Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции (дв, бр. 59 от 2006 г.)

Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между министерството на туризма на република България и министерството на културата и туризма на република азербайджан (одобрен с решение № 145 от 6 март 2015 г. на министерския съвет. в сила от 5 юни 2015 г.)

Постановление № 159 от 26 юни 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 118 на министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд, европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм (дв, бр. 44 от 2014 г.)

Постановление № 160 от 26 юни 2015 г. за изменение на постановление № 136 на министерския съвет от 2015 г. за създаване на национален съвет по антикорупционни политики (дв, бр. 41 от 2015 г.)

Постановление № 162 от 29 юни 2015 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия

Закон за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс (дв, бр. 59 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-465 от 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България (дв, бр. 74 от 2014 г.)

Решение № 1155 от 2 февруари 2015 г. по административно дело № 10538 от 2014 г. (обн. - дв, бр. 50 от 2015 г.)

Програма за сътрудничество между правителството на република България и правителството на португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 - 2018 г. (одобрена с решение № 548 от 25 юли 2014 г. на министерския съвет. в сила от 15 юни 2015 г.)
Променени актове

Закон за нотариусите и нотариалната дейност (загл. изм. - дв, бр. 123 от 1997 г.)

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Постановление № 146 от 23 юли 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на министерството на вътрешните работи

Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в министерството на културата(загл. изм. - дв, бр. 23 от 2014 г.)

Постановление № 158 от 29 юли 2010 г. за създаване на център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет

Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет

Постановление № 267 от 26 октомври 2012 г. за създаване на съвет за защита на интелектуалната собственост

Постановление № 440 от 22 декември 2014 г. за преобразуване на национални музеи

Постановление № 136 от 29 май 2015 г. за създаване на национален съвет по антикорупционни политики

Закон за държавния дълг

Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции (дв, бр. 59 от 2006 г.)

Закон за особените залози

Закон за защита от домашното насилие (загл. изм. - дв, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.)

Закон за банковата несъстоятелност

Закон за кредитните институции

Граждански процесуален кодекс

Постановление № 21 от 5 февруари 2015 г. за създаване на национален съвет по миграция и интеграция

Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)

Постановление № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, кохезионния фонд, европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, норвежкия финансов механизъм, фонд "убежище, миграция и интеграция" и фонд "вътрешна сигурност" (загл. изм. и доп. - дв, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.)

Наредба № 8121з-465 от 26 август 2014 г. за организацията и функционирането на националната шенгенска информационна система на република България

Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества
Отменени актове

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствфието на пиротехническите изделия

Постановление № 315 от 18 декември 2009 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия

Неофициален раздел

rss
Посети форумаrss

Децата, които когато бъдат повикани не идват стават доктори.
Децата, които идват преди да бъдат повикани стават адвокати.

Виж всички