навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 61 от 25.VIIОфициален раздел


Нови актове

Определение № 3 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 11 от 2014 г.

Постановление № 202 от 17 юли 2014 г. за изменение на постановление № 3 на министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, бр. 8 от 2014 г.)

Постановление № 203 от 17 юли 2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

Постановление № 204 от 17 юли 2014 г. за изменение на постановление № 22 на министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на ре...

Постановление № 205 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с решение № 221 на министерския съвет от 2014 г.

Постановление № 206 от 18 юли 2014 г. за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приета с постановление № 296 на министерския съвет от 2007 г. (дв, бр. 106 от 2007 г.)

Постановление № 208 от 18 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г.

Постановление № 209 от 21 юли 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за чужденците в република България, приет с постановление № 179 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 51 от 2011 г.)

Постановление № 210 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2014 г.

Постановление № 211 от 21 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г.

Постановление № 212 от 22 юли 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 25 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за пе...

Наредба № н-12 от 17 юли 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на м...

Решение за промяна в състава на комисията по труда и социалната политика

Решение № 10 от 15 юли 2014 г. по конституционно дело № 4 от 2014 г.

Решение № 11 от 10 юли 2014 г. по конституционно дело № 2 от 2013 г.

Решение № 12 от 17 юли 2014 г. по конституционно дело № 10 от 2014 г.

Указ № 178 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите

Указ № 179 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за защита на растенията

Указ № 180 от 23.07.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение

Решение за попълване състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Решение за попълване състава на комисията по правни въпроси

Решение за попълване състава на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси

Решение за попълване състава на комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения

Решение за попълване състава на комисията по икономическата политика и туризъм

Решение за попълване състава на комисията по регионална политика и местно самоуправление

Решение за промяна в състава на комисията по инвестиционно проектиране

Решение за промяна в състава на комисията по вероизповеданията и парламентарна етика

Решение за промяна в състава и ръководството на комисията по околната среда и водите

Решение за промяна в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта

Решение № 501 от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "фатово", разположено в землищата на с. полковник серафимов...

Решение за промяна в състава на комисията по отбрана

Решение за промяна в състава на комисията по културата и медиите

Решение за попълване състава и ръководството на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения

Решение за попълване състава на комисията по бюджет и финанси

Закон за защита на растенията

Закон за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение (дв, бр. 68 от 1999 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
Променени актове

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (загл. изм. - дв, бр. 114 от 2003 г., в сила от 31.01.2004 г., изм. - дв, бр. 63 от 2010 г., в сила от 13.08.2010 г.)

Закон за пощенските услуги

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Закон за електронните съобщения

Наредба № 18 от 26 юни 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обще...

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Закон за горите

Закон за управление на отпадъците

Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Постановление № 22 от 13 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на република България към шенгенското пространство

Постановление № 88 от 17 април 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.

Закон за насърчаване на заетостта

Кодекс на труда

Закон за народната просвета

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за пчеларството

Закон за защита на потребителите

Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Наредба № 30 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "разнообразяване към неземеделски дейности" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Закон за потребителския кредит

Тарифа за таксите, които се събират по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България
Отменени актове

Закон за защита на растенията

Неофициален раздел

rss
Конкурс10.10.2014
Награда за студенти юристи
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Влиза прoкурор в бръснарницата и сяда на стола. Бръснарят го пита:
- Как да бъде?
- Ами, от ляво - много ниско, почти голо. Отдясно - по-дълго, ама на вълни. На врата - на степени. Отгоре на главата косата да стърчи във всички посоки, а точно на средата една дупка, колкото монета от 50 стотинки.
Бръснарят го гледал, мислил и накрая казал:
- Братле, аз така не мога.
Другият скочил от стола и взел да го налага:
- Не можеш, а? Не можеш... А миналия път как можа?

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване