навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 57 от 28.VIIОфициален раздел


Нови актове

Закон за закриване на националната служба по зърното

Указ № 141 от 23.07.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите

Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-30 от 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите (дв, бр. 97 от 2010 г.)

Решение за приемане на решение на съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на европейския съюз (2014/335/ес, евратом)

Постановление № 187 от 20 юли 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца (дв, бр. 32 от 2002 г.)

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за отменяне на наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (дв, бр. 32 от 2006 г.) и наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (дв, бр. 33 от 2005 г.)

Решение за откриване на филиал - шумен, в структурата на медицинския университет "проф. д-р параскев иванов стоянов" – варна

Постановление № 191 от 22 юли 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 190 от 22 юли 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по фонд "убежище, миграция и интеграция" и фонд "вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г.

Указ № 140 от 23.07.2015 г. за обнародване на закона за закриване на националната служба по зърното

Указ № 142 от 23.07.2015 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за семейни помощи за деца

Решение за изменение на решение на народното събрание от 29 април 2015 г. за възлагане на сметната палата да извърши одит на изпълнението: ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.

Постановление № 188 от 20 юли 2015 г. за приемане на наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Постановление № 189 от 20 юли 2015 г. за изменение и допълнение на постановление № 79 на министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (дв, бр. 34 от 2014 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за защита на потребителите (дв, бр. 99 от 2005 г.)
Променени актове

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси

Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от министерството на външните работи

Наредба за заплащането на правната помощ

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние

Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2010 г., доп. - дв, бр. 42 от 2014 г.)

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария

Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на република България

Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството на вътрешните работи

Постановление № 1 от 6 януари 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение

Постановление № 131 от 28 юни 2005 г. за определяне на ролята и функциите на националния ръководител и взаимодействието му с ръководителя на програма/ръководителя на управляващ орган по кохезионния фонд по регламент № 1164/94 при управление на помощта, предоставена на република България от европейския съюз по предприсъединителния инструмент фар и кохезионния фонд по регламент № 1164/94 (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2008 г., в сила от 24.06.2008 г.)

Закон за потребителския кредит

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Постановление № 72 от 27 март 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на втората световна война през 2015 г.

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на република България

Наредба за реда за достъп до националната визова информационна система на република България и до визовата информационна система на европейския съюз

Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на изпълнението: ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г.

Закон за държавните резерви и военновременните запаси

Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на агенция "пътна инфраструктура"

Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

Правилник за прилагане на закона за пътищата

Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на министерството на вътрешните работи

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита

Закон за електронната търговия

Постановление № 322 от 19 декември 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз в република България

Правилник за прилагане на закона за чужденците в република България

Постановление № 154 от 19 юни 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.

Закон за българската агенция по безопасност на храните

Постановление № 235 от 31 юли 2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в министерството на вътрешните работи

Закон за семейни помощи за деца

Закон за защита на потребителите

Закон за платежните услуги и платежните системи

Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

Постановление № 77 от 2 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 100 години от първата световна война и участието на България в нея

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Постановление № 149 от 30 юни 1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикацонни услуги и излъчване на радио-и телевизионни програми, предоставяни от "българска телекомуникационна компания" еад, фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "български пощи" еад, и наредби за тяхното прилагане

Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)

Постановление № 246 от 14 август 2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Постановление № 82 от 6 април 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
Отменени актове

Постановление № 182 от 21 юли 2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на европейския съюз

Постановление № 146 от 23 юли 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на министерството на вътрешните работи

Закон за съхранение и търговия със зърно

Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници

Постановление № 4 от 19 януари 2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от министерството на вътрешните работи

Постановление № 214 от 24 юли 2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по закона за министерството на вътрешните работи

Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Постановление № 96 от 2 май 2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "пожарна безопасност и защита на населението" на национална служба "пожарна безопасност и защита на населението" на министерството на вътрешните работи

Неофициален раздел

rss
Посети форумаrss

Из протоколите на едно бракоразводно дело:
"След като се прибрахме със съпругата ми вкъщи в сватбената нощ,тя ме накара да сваля сватбения си костюм,грижливо го покри с нафталин,сгъна го,прибра го в куфар и ми обясни,че ще ми трябва за погребението ...".

Виж всички