навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 7 от 20.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 7 от 13 януари 2017 г. за изменение и допълнение на наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, приета с постановление № 39 на министерския съвет от 2002 г. (дв, бр. 21 от 2002 г.)

Постановление № 8 от 13 януари 2017 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Указ № 1 за изменение на указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания

Наредба № 54 от 30 декември 2016 г. за регистрите на гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от кодекса за застраховането

Указ № 6 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор боян кирилов медникаров с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Указ № 9 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор мален стефанов чубенков с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 от 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (дв, бр. 111 от 2013 г.)

Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2015 г.

Решение за приемане на годишния доклад на комисията за регулиране на съобщенията в областта на пощенските услуги - "анализ на пазара на пощенските услуги за 2015 г."

Решение за приемане на доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската народна армия за периода 20 декември 2015 г. - 20 юли 2016 г.

Решение по годишния доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2014 г.

Решение за определяне на нов срок за извършване одит за съответствие на изпълнението на плана за действие към визията за деинституционализация за периода 2009 - 2015 г., възложен на сметната палата с решение на народното събрание (дв, бр. 71 от 2016 г.)

Решение № 32 от 13 януари 2017 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "пиринковец", разположено в землищата на с. плоски и с. лиляново, община сандански, област благоевград, на "монолит - 21 - андонов и захов" - оод, гр. сандански

Решение № 4111-еп от 16 януари 2017 г. относно обявяване за член на европейския парламент на следващия в листата кандидат при освобождаване мястото на член на европейския парламент

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебен район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2017 г.

Постановление № 9 от 13 януари 2017 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 10 от 16 януари 2017 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на външните работи, приет с постановление № 202 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 80 от 2013 г.)

Указ № 2 от 06.01.2017 г. за назначаване на валентин петров модев - извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република хондурас със седалище в гр. мексико

Указ № 4 от 09.01.2017 г. за освобождаване на генерал константин веселинов попов от длъжността началник на отбраната и от военна служба

Указ № 5 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор коста генов андреев с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Указ № 7 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор димитър ангелов ангелов с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Указ № 8 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор никола стоянов каранов с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Указ № 10 от 09.01.2017 г. за удостояване на комодор димитър василев йорданов с висше офицерско звание "флотилен адмирал"

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 847 от 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на република България с държави извън европейския съюз (обн., дв, бр. 8 от 2010 г.)

Решение № 15 от 12 януари 2017 г. за приемане на отчета за изпълнението на националната статистическа програма и за дейността на националния статистически институт през 2016 г. и за приемане на националната статистическа програма за 2017 г.

Решение по годишния доклад за дейността на комисията за защита на конкуренцията за 2015 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2017 г.
Променени актове

Постановление № 109 от 6 юни 2005 г. за създаване на държавен културен институт към министъра на външните работи

Постановление № 85 от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2010 г., в сила от 20.08.2010 г.)

Устройствен правилник на агенцията по вписванията

Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (загл. изм. - дв, бр. 26 от 2016 г.)

Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието

Постановление № 328 от 30 ноември 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

Наредба № 847 от 15 януари 2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на република България с държави извън европейския съюз

Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Постановление № 162 от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления
Отменени актове

Национална статистическа програма за 2016 г.

Наредба № Iв-991 от 3 юли 2006 г. за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между информационния център по задължителните застраховки "гражданска отговорност" на автомобилистите и "злополука" на пътниците, министерството на вътрешните работи и министерството на транспорта

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2016 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебен район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2016 г.

Неофициален раздел

rss
Обява
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ПРЕВОД НА ЮРИДИЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ


rss
Посети форума