навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 75 от 27.IXОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Указ № 307 от 17.09.2016 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандум за разбирателство между правителството на република България и институт фон карман за динамика на флуидите (ифк)

Постановление № 240 от 15 септември 2016 г. за приемане на наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Закон за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане (дв, бр. 105 от 2006 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за туризма (дв, бр. 30 от 2013 г.)

Решение за обявяване на ден на българо-унгарското приятелство

Решение за приемане на годишния доклад за 2014 г. на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения за изпълнение на задълженията

Решение за приемане на годишен доклад за дейността на комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения за 2015 г.

Решение по доклади за дейността на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Закон за ратифициране на меморандум за разбирателство между правителството на република България и институт фон карман за динамика на флуидите (ифк)

Изменение на приложение I към конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии (прието с решение 2014/2 на 4 декември 2014 г. на осмата среща на конференцията на страните, проведена на 3 - 5 декември 2014 г. в женева. в сила от 19 декември 2015 г.)

Решение № 3531-нр от 17 септември 2016 г. относно анулиране на образец на книга - приложение № 71-нр, утвърдена с решение № 3488-нр от 13 септември 2016 г. на цик, поправена с решение № 3520-нр от 16 септември 2016 г. на цик

Указ № 305 от 17.09.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за туризма

Указ № 306 от 15.09.2016 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за корпоративното подоходно облагане

Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от закона за митниците

Наредба № н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от закона за акцизите и данъчните складове

Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица

Правилник за изменение на устройствения правилник на областните дирекции "земеделие" (дв, бр. 7 от 2010 г.)

Поправка
Променени актове

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (дв, бр. 86 от 2004 г.)

Устройствен правилник на областните дирекции "земеделие"

Наредба № H-1 от 22 януари 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Постановление № 79 от 1 април 2009 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от закона за енергийната ефективност (загл. изм. - дв, бр. 88 от 2011 г., в сила от 08.11.2011 г., изм. - дв, бр. 75 от 2016 г.)

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии(ратифицирана със закон, приет от 37-о народно събрание на 16 март 1995 г. - дв, бр. 28 от 1995 г. в сила от 19 април 2000 г.)

Решение № 3488-нр от 13 септември 2016 г. относно утвърждаване образци на книжа № 69-нр, № 70-нр и № 71-нр за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Закон за пътищата

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Закон за митниците

Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за туризма
Отменени актове

Наредба № 5 от 29 декември 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

Наредба № 11 от 20 май 1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки

Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания

Наредба № 7 от 15 март 1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства

Инструкция № 2 от 29 юли 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност

Неофициален раздел

rss
Посети форума