навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.07.2007 г.
Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2007г., попр. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 21 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Тази наредба урежда:
1. воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър;
2. реда за назначаване, определяне и изплащане възнагражденията на вещите лица за оценка на непарични вноски, на ликвидаторите, контрольорите, проверителите и регистрираните одитори.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват, съответно осигуряват, от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията".

Чл. 2. (1) Вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър се извършват от длъжностни лица по регистрацията към агенцията.
(2) Запазване на фирма в търговския регистър се извършва от длъжностно лице по регистрацията или от служител, определен от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Обстоятелствата се вписват и актовете се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена.
(2) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър.
(3) За търговец и клон на чуждестранен търговец се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените мотивирани откази и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.
(4) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията.


Чл. 4. (1) Агенцията поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването на търговския регистър.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация за извършените вътрешни проверки, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момент на извършването му, ниво на задълбоченост на проверката, идентификатор на потребителя, извършил действието, и резултати;
2. осигурява възможност за своевременно установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по периоди.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да имат само служители, определени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 5. Агенцията организира дейностите по чл. 1, ал. 1 така, че да са отделени от останалите ? дейности и административни звена както при нормални, така и при кризисни условия.

Глава втора.
ЗАЯВЛЕНИЯ

Раздел I.
Образци


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Вписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А14, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2-3, В2-4, В3-1, В3-2, В3-3. Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № Г1 и Г2. Запазване на фирма в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Д1. Издаване на удостоверение за законосъобразност се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Е1. Изпълнение на указанията по чл. 22, ал. 4 от Закона за търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение № Ж1. Когато мястото за попълване на заявителите в образците, изброени по-горе, не достига, се прилага допълнително приложение З1.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(7) (Предишна ал. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 7. (1) Към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.
(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Когато документите по ал. 2 са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.). Обстоятелството, че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към всяко заявление се прилага декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписано от лицата по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 или ал. 3 от Закона за търговския регистър.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър, към заявлението се прилага и декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявителят прилага документите по предходните алинеи в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от него препис.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.


Чл. 8. Агенцията осигурява достъп за попълване на заявленията по електронен път, съответно до образците на заявленията при желание за подаване на хартиен носител чрез интернет страницата на търговския регистър.

Раздел II.
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно едноличен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А1.


Чл. 10. Към заявлението се прилагат:
1. при първоначална регистрация на търговеца:
а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образец от подписа на търговеца;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
в) (доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от едноличния търговец за липса на обстоятелствата по чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при промяна на предмета на дейност, когато той е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на търговската дейност на едноличния търговец:
а) удостоверение за наследници или
б) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане в случаите по чл. 173, ал. 2 от Семейния кодекс;
в) (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на едноличния търговец - удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)

Раздел III.
Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно събирателно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А2.


Чл. 14. Към заявлението се прилагат:
1. дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) образците от подписите на лицата, които представляват дружеството;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическото лице - съдружник за участие в събирателното дружество;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 15. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заявяване за вписване на ново лице, което представлява дружеството - образец от подписа му;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебното решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл. 96, ал. 2 от Търговския закон);
6. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, предвидени със закон.

Раздел IV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А3.


Чл. 17. Към заявлението се прилагат:
1. дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) образци от подписите на неограничено отговорните съдружници;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документ, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и документ, удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заявяване за вписване на ново лице, което представлява дружеството - образец от подписа му;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебното решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл. 96, ал. 2 от Търговския закон);
6. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството - балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
7. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, предвидени със закон.

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
в) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
е) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
ж) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
з) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
и) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
к) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "и" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание за промяна на обстоятелствата;
2. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т. 1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) писменото уведомление за напускане от управителя до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от управителя по чл. 141, ал. 5 от Търговския закон);
8. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия управител/управители, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
9. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларация от управителя/управителите за липса на обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
10. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) молбата за приемане на нов съдружник, решението на общото събрание, съответно едноличния собственик на капитала, за приемането му, договорът за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите или документи, установяващи наследяване на дружествен дял (при прехвърляне на дружествен дял), както и молбата от наследника за приемането му за съдружник;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., отм., предишна т. 9 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при прекратяване на членство: актът за смърт на съдружника; преписът от съдебното решение за поставяне под запрещение на съдружника; решението за прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице; решението за изключване на съдружника и предупреждението за изключване по чл. 126 от Търговския закон; писменото предизвестие за напускане на съдружник; съдебното решение за обявяване на съдружника в несъстоятелност;
12. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала;
2. поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т. 1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
3. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор, съответно учредителния акт по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал, съответно част от увеличението на капитала (при увеличаване на капитала);
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска (при увеличаване на капитала) и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала със средства на дружеството - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доказателствата за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон (при намаляване на капитала);
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на управителя по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон (при намаляване на капитала);
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно акционерно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А5.


Чл. 23. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) уставът;
б) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по буква "а", в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
в) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "б" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 от Търговския закон, съответно учредителният акт по чл. 163, ал. 5 от Търговския закон;
г) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - учредител, което не е вписано в търговския регистър);
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съответния орган на юридическо лице - акционер, за участие в акционерното дружество;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
ж) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган да се участва в учредяването на акционерното дружество;
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларациите по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;
м) (предишна б. "л" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството;
н) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) нотариално завереният образец от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството, както и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала на лицата в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;
о) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "н" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на регулиран пазар на финансови инструменти, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това;
п) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "о" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;
р) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
с) (предишна б. "о", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "п" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "р" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи съгласно изискванията на закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
в) при заявяване за вписване на обстоятелството, че е взето решение за обратно изкупуване на акции - решението на общото събрание за обратно изкупуване на акции;
г) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при заявяване за вписване на обстоятелството, че е взето решение по чл. 73б, ал. 1 от Търговския закон - решението на общото събрание на акционерите за одобряване на сделката и заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 24. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции в случаите по чл. 227, ал. 3 от Търговския закон се представя копие от протокола от първото заседание на общото събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) преписът от устава, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на общото събрание за избор на нов член на съвета на директорите (едностепенна система) или на надзорния съвет (двустепенна система), съответно решението на надзорния съвет за избор на нов член на управителния съвет (двустепенна система);
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) писменото уведомление за напускане от член на съответния съвет до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от член на съвет по чл. 233, ал. 5 от Търговския закон);
7. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от новия член на съвета на директорите или управителния съвет и декларациите за съответствие с изискванията на чл. 22 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала в случаите на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала;
8. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереният образец от подписа по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) когато капиталът на дружеството се придобива от едно лице или когато едноличният собственик на капитала прехвърли акции на други лица - документи, установяващи съществуването на юридическите лица и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър - документи, установяващи придобиване, съответно прехвърляне на акциите, заверено актуално извлечение от книгата на акционерите за притежателите на поименни акции, констативен протокол от органа на управление, установяващ факта на придобиване, съответно прехвърляне на акции на приносител, или други документи;
10. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) актът за смърт на едноличния собственик на капитала;
11. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност за член на управителен орган съгласно изискванията на закон;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции в случаите по чл. 227, ал. 3 от Търговския закон се представя и копие от протокола от първото заседание на общото събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) преписът от устава, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала съгласно чл. 196 от Търговския закон - решението на управителния съвет, съответно на съвета на директорите, за увеличаване на капитала; в случаите по чл. 110, ал. 1 и 4 от Закона за кредитните институции - решението на квесторите и одобрението от БНБ;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен капитал в банка, съответно част от увеличението на капитала;
6. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при извършване на непарична вноска на права, за учредяването или за прехвърлянето на които се изисква нотариална форма);
7. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът за внесена в банка разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции удостоверен от съвета на директорите, съответно управителния съвет, ако не е издадено от банка удостоверение, в което са посочени вносителите и съответно внесените суми;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът относно спазването на изискването по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от управителния съвет, съответно от съвета на директорите;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) в случаите по чл. 197, ал. 1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателствата за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при намаляване на капитала - доказателствата, че са спазени изискванията на чл. 150 от Търговския закон и декларациите по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите, съответно управителния съвет, освен в случаите по чл. 202, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество с акции се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А6.


Чл. 26. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) учредителният договор;
б) уставът;
в) (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;.
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от учредителното събрание съгласно чл. 163, ал. 4 от Търговския закон;
д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако член на съвета на директорите е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) протоколът от заседанието на съвета на директорите за избор на лица, които да представляват дружеството;
ж) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "е" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право);
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган за участие в командитното дружество с акции;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от съвета на директорите;
к) (предишна б. "и" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларациите по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон от учредителите;
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите на дружеството;
м) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна б. "л" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверен образец от подписите на лицата, овластени да представляват дружеството;
н) (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
о) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна б. "м" - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна б. "н" - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи съгласно изискванията на закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 27. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) решението на съвета на директорите, прието с единодушие, за промяна на обстоятелствата и решение на общото събрание, когато такова се изисква от закона или от устава;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 2, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) ако новият неограничено отговорен съдружник е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон на новия неограничено отговорен съдружник - член на съвета на директорите;
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереният образец от подписа по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) актът за смърт на съдружник;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решението на съвета на директорите за изменение на капитала, прието с единодушие;
4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) решение на общото събрание;
5. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен в банка капитал, съответно част от увеличението на капитала;
6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът за внесена разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът относно спазването на изискването по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) в случаите по чл. 197, ал. 1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателства за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
12. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при намаляване на капитала - доказателствата, че са спазени изискванията на чл. 150 от Търговския закон и декларациите по чл. 151, ал. 2 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите, освен в случаите по чл. 202, ал. 2 и 3 от Търговския закон;
13. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел VIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперация се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А7.


Чл. 29. Към заявлението се прилагат:
1. уставът;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) преписът от протокола от учредителното събрание (само при първоначална регистрация);
4. (отм., предишна т. 4 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват кооперацията;
5. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;
6. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
7. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на кооперативен съюз - решението на общите събрания на кооперациите за обединяване;
8. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на кооперативен съюз - документът, установяващ съществуването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация) и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - кооператор, което не е учредено по българското право);
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) при вписване на взаимозастрахователна кооперация - лицензът за застрахователна дейност;
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание на кооперацията за избор на нов председател или членове на управителния или контролния съвет, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание член-кооператори с подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на член-кооператорите, заверено от председателя на управителния съвет;
2. решението на общото събрание на кооперацията за изменение или допълнение на устава, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание член-кооператори с подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на член-кооператорите, заверено от председателя на управителния съвет;
3. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи кооперацията;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално заверените образци от подписите на новите лица, които представляват кооперацията;
6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 3 и чл. 20, ал. 2, т. 3, 4 и 5 от Закона за кооперациите и декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния съвет по чл. 28в от Закона за кооперациите;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
8. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при заличаване на кооперацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишен отчет на ликвидатора, декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл. 273, ал. 1 от Търговския закон; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, решението за освобождаване на ликвидатор от отговорност и решението за разпределение на имуществото на кооперацията, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, съгласно изискванията на закон.

Раздел IX.
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А8.


Чл. 32. Към заявлението се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
2. решението на чуждестранния търговец за откриване на клон;
3. ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
4. учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;
5. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранния търговец по т. 4, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява чуждестранния търговец;
7. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;
8. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на чуждестранния търговец за съответната промяна;
2. удостоверението за извършено вписване в регистъра, където е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър);
3. пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;
4. нотариално заверено съгласие и образец от подписа на новото лице, което управлява клона на чуждестранния търговец;
5. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) при закриване на клона на чуждестранен търговец - решението на чуждестранния търговец за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранния търговец в регистъра, където е вписан (ако има такъв регистър), удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
6. при вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация на чуждестранния търговец - документите относно прекратяването на чуждестранния търговец, започване на ликвидация, продължаване на дейността, прекратяване и приключване на ликвидацията;
7. при вписване на обстоятелства относно несъстоятелност на чуждестранния търговец - актовете на съда по несъстоятелността, които се вписват в регистъра, в който е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър), и решенията по чл. 759, ал. 1 и чл. 760, ал. 3 от Търговския закон (номер и дата на решението и съдът по несъстоятелността);
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно търговец - публично предприятие (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно търговец - публично предприятие, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А9.


Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението се прилагат:
1. учредителният акт или устройственият правилник (ако закон предвижда такъв);
2. административният акт на принципала за учредяване на търговец - публично предприятие (ако закон предвижда такъв);
3. административният акт на принципала или друг компетентен орган за назначаване на управител/изпълнителен директор/генерален директор/директор;
4. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/изпълнителния директор/генералния директор/директора;
5. административният акт на принципала за предоставяне на имущество на търговеца - публично предприятие;
6. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
7. другите документи, предвидени със закон.


Чл. 33в. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)
(3) При промяна на обстоятелства към заявлението се прилагат:
1. административният акт на принципала за промяна на обстоятелствата;
2. актуален учредителен акт/устройствен правилник, съдържащ промяната;
3. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия управител/изпълнителен директор/генерален директор/директор;
4. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при заличаване на търговеца - публично предприятие: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, решението за освобождаване на ликвидатор от отговорност, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
5. други документи, предвидени със закон.

Раздел IX "б".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско обединение по икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета относно Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ), ОВ L 199/85 г., наричан по-нататък "Регламент (ЕИО) № 2137/85", се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А10.


Чл. 33д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението се прилагат:
1. учредителният договор;
2. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за назначаване на управител или управители, ако управителят или управителите не са назначени с учредителния договор;
3. нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси;
4. декларация от всеки от управителите на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
5. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - член на европейското обединение по икономически интереси, което не е учредено по българското право);
6. решението на съответния орган на юридическото лице - член, за участие в европейското обединение по икономически интереси;
7. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преместване на седалището на регистрирано в друга държава членка европейско обединение по икономически интереси на територията на Република България по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 към посочените в ал. 1 документи се прилагат и:
1. документ, установяващ съществуването на европейското обединение по икономически интереси и удостоверяващ лицата, които го представляват, както и компетентния орган по регистрация и номера, под който европейското обединение по икономически интереси е вписано;
2. предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
3. доказателства, че предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 е надлежно оповестено по реда на чл. 7 и 8 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
4. декларация от управителя или от управителите, че компетентният орган по чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85 в държавата членка, от която се премества седалището в Република България, не е възразил срещу преместването в срока по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
5. решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището на територията на Република България, взето с единодушие;


Чл. 33е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси;
2. заверен от управителя или управителите на европейското обединение по икономически интереси препис на актуалния учредителен договор с всички изменения, включително всяка промяна в състава на европейското обединение по икономически интереси, както и всяка клауза, с която новоприет член се освобождава от отговорност за задълженията на европейското обединение по икономически интереси, възникнали преди приемането му, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
3. документите, доказващи вписването и заличаването в друга държава членка на поделение на европейското обединение по икономически интереси със седалище в Република България;
4. съдебното решение, с което се обявява недействителността на европейското обединение по икономически интереси на основание чл. 70 от Търговския закон;
5. решението на членовете за назначаване или за прекратяване мандата на управител или управители на европейското обединение по икономически интереси, техните имена и ЕГН/ЛНЧ, а в случаите на назначаване - и дали те могат да действат поотделно или трябва да действат заедно;
6. нотариално завереното съгласие и образец от подписа на всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси;
7. декларация от всеки новоназначен управител на европейското обединение по икономически интереси, че отговаря на изискванията по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
8. документите, доказващи прекратяването на мандата на всеки управител;
9. единодушното съгласие на членовете на европейското обединение по икономически интереси за прехвърляне изцяло или частично на участието в европейското обединение по икономически интереси от страна на негов член по чл. 22, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85, както и документът, установяващ това прехвърляне;
10. решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси, с което се постановява или установява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
11. съдебното решение, с което се постановява прекратяване на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 31 и 32 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
12. при прекратяване на членство - документите, установяващи прекратяването на членството (съдебно решение за поставяне на член - физическо лице, под запрещение; актът за смърт на член - физическо лице; документът, установяващ прекратяването на член - юридическо лице; съдебното решение за изключване на член; решението на членовете на европейското обединение по икономически интереси за изключване на член, ако е предвидено в учредителния договор; съгласие на съдружниците за напускане на член; заявление за напускане по чл. 27, т. 1, предл. 2 от Регламент (ЕИО) 2137/85;
13. при заличаване на европейското обединение по икономически интереси: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на европейското обединение по икономически интереси, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване;
14. при заличаване на европейското обединение по икономически интереси поради преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка: декларация от управителя или от управителите, че европейското обединение по икономически интереси не притежава земя в Република България; решение на членовете на европейското обединение по икономически интереси за преместване на седалището от Република България на територията на друга държава членка, взето с единодушие; доказателства, че европейското обединение по икономически интереси е вписано в регистъра по новото седалище;
15. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) други документи, съгласно изискванията на закон.

Раздел IX "в".
Заявление за вписване на обстоятелства относно поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси (ЕОИИ) със седалище в друга държава членка (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33з. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Вписването, промяната в обстоятелствата и заличаването на поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А11.
(2) За целите на регистрацията европейското обединение по икономически интереси представя в търговския регистър преписи от документите, които се представят в регистъра на държавата членка по седалището на европейското обединение по икономически интереси в съответствие с чл. 10 от Регламент (ЕИО) 2137/85.

Раздел IX "г".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско дружество (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33и. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско дружество по Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на европейското дружество (SE), OB L 294/2001 г., се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А12.


Чл. 33к. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При учредяване на европейско дружество със седалище в Република България чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001, когато приемащото/новоучреденото дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за вливане/сливане;
2. докладът на органа на управление във връзка с учредяването на европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на всяко от участващите дружества за одобряване на плана за вливане/сливане;
5. удостоверението по чл. 25, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за всяко от участващите дружества, които не са със седалище в Република България;
6. уставът на приемащото/новоучреденото дружество;
7. необходимите документи за вписване на избраните органи;
8. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
9. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
10. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. решението на органа на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
13. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за всяко от участващите дружества със седалище в Република България;
15. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
16. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 2, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 със седалище в Република България към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за учредяване на холдингово европейско дружество;
2. докладът на органите на управление на иницииращите учредяването дружества във връзка с учредяването на холдинговото европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на всяко от дружествата, иницииращи учредяването на холдингово европейско дружество, за одобряване на плана за учредяване на холдингово европейско дружество;
5. уставът на европейското дружество;
6. учредителният акт или протоколът от учредителното събрание;
7. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
8. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на ръководния орган;
9. протоколът от заседание на управителния орган, съответно ръководния орган, за избор на лица, които да представляват дружеството;
10. ако уставът допуска член на орган на управление да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в органа, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право;
11. декларацията от учредител по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон;
12. нотариално завереното съгласие от член на орган на управление на европейското дружество и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон;
13. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
14. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
15. документът, удостоверяващ професионалната квалификация или правоспособността на член на орган на управление съгласно изискванията на закон;
16. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
17. при непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
18. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
20. решението на органа на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
21. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
22. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, съгласно изискванията на закон.
(3) При учредяване на дъщерно европейско дружество по чл. 2, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 със седалище в Република България към заявлението по предходния член се прилагат:
1. уставът на европейското дружество;
2. учредителният акт или протокол от учредително събрание;
3. решението на компетентен орган на юридическо лице - учредител, за учредяване на дъщерно европейско дружество;
4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
5. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на ръководния орган;
6. протоколът от заседание на управителния орган, съответно ръководния орган, за избор на лица, които да представляват дружеството;
7. ако уставът допуска член на орган на управление да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в органа, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон, ако лицето не е учредено по българското право;
8. декларацията от учредител по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон;
9. нотариално завереното съгласие от член на орган на управление на европейското дружество и декларацията по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон;
10. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
11. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
12. документът, удостоверяващ професионалната квалификация или правоспособността на член на орган на управление съгласно изискванията на закон;
13. списъкът на лицата, придобиващи акции в европейското дружество, както и посочване на вида на акциите;
14. при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
15. при непарична вноска - заключението на вещите лица - оценители по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон; доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
16. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
17. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
18. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При преобразуване на акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България по чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за преобразуване на акционерното дружество в европейско дружество;
2. докладът на управителния съвет/съвета на директорите във връзка с преобразуването на акционерното дружество в европейско дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване на акционерното дружество в европейско дружество;
5. уставът на европейското дружество;
6. необходимите документи за вписване на избраните органи;
7. списъкът на лицата, придобиващи акции, както и посочване на вида на акциите;
8. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
9. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
13. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(5) При преместване на седалището на европейско дружество от друга държава членка в Република България по чл. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на европейското дружество и отразяващ актуалното му правно състояние, издаден от компетентния орган по досегашното седалище;
2. предложението на управителния/ръководния орган за преместване на седалището;
3. докладът на управителния/ръководния орган във връзка с преместването на седалището;
4. решението на общото събрание на акционерите за преместване на седалището;
5. удостоверението по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
6. уставът на европейското дружество;
7. образецът от подписа на лицата, овластени да представляват дружеството по чл. 235, ал. 3 от Търговския закон;
8. лицензът или разрешението за извършване на определена дейност, за която отделен закон предвижда това;
9. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(6) При заявяването за вписване на промени в групи "Основни обстоятелства", "Допълнителни обстоятелства" и "Капитал" се прилагат съответно правилата за заявяване за вписване на промени относно акционерно дружество, доколкото Регламент (ЕО) № 2157/2001 не предвижда друго.

Раздел IX "д".
Заявление за вписване на обстоятелства относно европейско кооперативно дружество (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 33л. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно европейско кооперативно дружество по Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета относно Устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), OB L 207/2003, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А13.


Чл. 33м. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез първоначално учредяване по чл. 2, ал. 1, § 1 до § 3 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато седалището на европейското кооперативно дружество е в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. уставът на европейското кооперативно дружество;
2. преписът от протокола от учредителното събрание, подписан от учредителите;
3. решението на компетентен орган на юридическо лице - учредител, за учредяване на европейското кооперативно дружество;
4. документът, установяващ съществуването на юридическо лице - учредител на европейското кооперативно дружество, и удостоверяващ лицата, упълномощени да го представляват съгласно националния му закон (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право);
5. протоколът от заседание на надзорния орган за избор на членове на управителния орган (при двустепенна система на управление);
6. протоколът от заседание на административния орган (при едностепенна система на управление), съответно управителния орган (при двустепенна система на управление), за избор на лица, които да представляват дружеството;
7. ако уставът допуска член на орган на управление да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в органа, на който е член, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице, което не е учредено по българското право);
8. нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват европейското кооперативно дружество;
9. декларациите на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган, че не са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, както и че не се намират помежду си в брак или родство по права линия и не са братя и сестри;
10. декларациите на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган по чл. 46, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
11. свидетелството за съдимост на членовете на управителния и надзорния орган или на административния орган;
12. лицензът или разрешението за извършване дейността на европейското кооперативно дружество, в случай че такива се изискват със закон;
13. документът за професионална квалификация или правоспособност за член на управителния, надзорния или административния орган, в случай че такива се изискват със закон;
14. при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
15. при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при внасяне на непарична вноска на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при внасяне на непарична вноска на вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска;
16. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
17. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
18. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
19. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
20. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(2) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато европейското кооперативно дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за вливане/сливане;
2. докладът на органа на управление на всяка от участващите кооперации във връзка с учредяване на европейското кооперативно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решенията на общото събрание на всяка от участващите кооперации за одобряване на плана за вливане/сливане и устава;
5. удостоверението по чл. 29, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за всяка от участващите кооперации, която не е със седалище в Република България;
6. списъкът с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
7. уставът на европейското кооперативно дружество;
8. необходимите документи за вписване на новоизбраните органи;
9. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
11. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
12. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за всяка от участващите кооперации със седалище в Република България;
13. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(3) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по чл. 2, ал. 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, когато европейското кооперативно дружество е със седалище в Република България, към заявлението по предходния член се прилагат:
1. планът за преобразуване;
2. докладът на управителния орган във връзка с учредяване на европейското кооперативно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание за одобряване на плана за преобразуване и устава;
5. уставът на европейското кооперативно дружество;
6. необходимите документи за вписване на новоизбраните органи;
7. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
9. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
10. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за преобразуващата се кооперация;
11. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.
(4) При преместване на седалище на европейско кооперативно дружество, регистрирано в друга държава членка, в Република България по чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 към заявлението по предходния член се прилагат:
1. предложението на управителния или административния орган за преместване на седалището;
2. докладът на управителния или административния орган във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. удостоверението по чл. 7, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
5. уставът на европейското кооперативно дружество;
6. нотариално заверените образци от подписите на лицата, които представляват европейското кооперативно дружество;
7. лицензът или разрешението за извършване дейността на европейското кооперативно дружество, в случай че такива се изискват със закон;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 33н. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. предложението или решението на управителния или на административния орган;
2. решението на общото събрание на европейското кооперативно дружество за изменение или допълнение на устава, протоколът от проведеното общо събрание, списъкът на присъстващите на общото събрание членове със саморъчен подпис на всяко лице и актуално извлечение от книгата на членовете на европейското кооперативно дружество със съответните реквизити, заверено от председателя на управителния или административния орган; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт;
3. преписът от устава с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи европейското кооперативно дружество;
4. решението на общото събрание за избор на нов член на надзорния орган (при двустепенна система) или на административния орган (при едностепенна система), съответно решението на надзорния орган за избор на нов член на управителния орган (при двустепенна система);
5. ако уставът допуска член на орган на управление да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в органа, на който е член, както и документът, установяващ съществуването на юридическото лице и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице, което не е учредено по българското право);
6. нотариално заверените образци от подписите на новите представители;
7. документи за вписване на новоизбраните органи;
8. (нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел IX "е".
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Чл. 33о. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по чл. 6, ал. 2, изр. 2 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А14.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
3. други документи съгласно изискванията на закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Раздел X.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прокура се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б1.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението за упълномощаване на прокурист (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образецът от подписа на прокуриста;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация от прокуриста, че не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението за промяната (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образецът от подписа на новия прокурист.
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларация от новия прокурист, че не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел XI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон


Чл. 36. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б2.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението за откриване на клон (само за търговски дружества и кооперации);
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителите на клона.


Чл. 37. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението за промяната (само при търговски дружества и кооперации);
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;
3. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителите на клона.

Раздел XII.
Заявление за вписване на допълнителни обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел XIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял


Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б3.


Чл. 41. (1) Към заявлението се прилага договор за залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По група "Заложен кредитор", по група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението" и по група "Съгласие за заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър в група "Заложен кредитор". Съгласие не се изисква в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от вписването в търговския регистър е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По група "Депозитар" се представя декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, както и другите документи, предвидени със закон.


Чл. 42. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението.
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Залогодател" към заявлението се прилага писменото съгласие на лицето, придобило права върху заложеното имущество.
(4) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писменото съгласие на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При промяна на депозитаря се представя декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози, както и другите документи, предвидени със закон.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подновяване на вписан залог на дружествен дял се представя документ, удостоверяващ волеизявлението на лицето, вписано в поле "заложен кредитор".

Раздел XIV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на търговско предприятие се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б4.


Чл. 44. (1) Към заявлението се прилага договорът за залог на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите и декларация по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) По група "Заложен кредитор", по група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението" и по група "Съгласие за заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър в група "Заложен кредитор". Съгласие не се изисква в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози от вписването в търговския регистър е изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на залога.
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По група "Депозитар" се представя декларацията на депозитаря по чл. 38 от Закона за особените залози, както и другите документи, предвидени със закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По група "Управител на търговското предприятие" се представя съгласието и образецът от подписа на управителя.


Чл. 45. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писмено съгласие на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При промяна на депозитаря се представя декларацията на новия депозитар по чл. 38 от Закона за особените залози, както и други документи, предвидени със закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При промяна на управителя на търговското предприятие се представя съгласие и образец от подписа на новия управител.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подновяване на вписан залог на търговско предприятие се представя документ, удостоверяващ волеизявлението на лицето, вписано в поле "заложен кредитор".

Раздел XV.
Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор върху дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б5.


Чл. 47. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението се прилага запорното съобщение, съответно актът за изоставяне на изпълнението, както и другите документи, предвидени със закон.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Раздел XVI.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице или европейско обединение по икономически интереси, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б6.


Чл. 49. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите, установяващи прекратяването на търговеца или на европейското обединение по икономически интереси, назначаването на ликвидатор, определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. решението за продължаване на прекратената търговска дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) други документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 50. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите, установяващи осъществяването на съответното обстоятелство: решение на ръководния орган на дружеството или на европейското обединение по икономически интереси, съдебно решение за назначаване на ликвидатори;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и нотариално заверени образци от подписите им;
3. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон.

Раздел XVI "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)


Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 и данните по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, включително и идентифициращите данни за действителните собственици - физически лица, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № Б7.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ съществуването на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
2. (нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) документите, установяващи съществуването на дружествата, контролирани пряко или непряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър;
3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) нотариално заверена декларация по чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от лицата, представляващи търговеца или клона на чуждестранния търговец, регистриран със седалище в Република България, или представляващи дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Раздел XVII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне и поемане на търговско предприятие (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 51. (1) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие и поемане на търговско предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В1.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението по чл. 262п от Търговския закон (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);
2. договорът за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите;
3. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) актът за смърт на наследодателя;
5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) удостоверението за наследници, съответно завещанието;
6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) съгласието между наследниците за поемане на предприятието на едноличния търговец;
7. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) другите документи, предвидени със закон.


Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства при прехвърляне на търговско предприятие се заявяват за вписване от отчуждителя или правоприемника.


Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението по чл. 51 в случаите на прехвърляне на търговско предприятие, когато правоприемникът е физическо лице и не е регистриран като едноличен търговец, се прилага допълнително заявление за първоначална регистрация по образец съгласно приложение № А1. В този случай заявител по двете заявления е правоприемникът.
(2) Към допълнителното заявление по ал. 1 се прилагат документите по чл. 10, т. 1.
(3) Към заявлението по чл. 51 може да се приложи допълнително заявление за промяна в обстоятелствата по партидата на отчуждителя - едноличен търговец по образец съгласно приложение № А1, когато се иска заличаването му. В този случай заявител по двете заявления е отчуждителят.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Към допълнителното заявление по ал. 3 се прилагат документите по чл. 10, с изключение на удостоверението по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.


Чл. 52б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Към заявлението по чл. 51 в случаите на поемане на търговско предприятие на едноличен търговец от наследник на основание чл. 60, ал. 2 от Търговския закон, когато наследникът не е регистриран като едноличен търговец, се прилага допълнително заявление за първоначална регистрация по образец съгласно приложение № А1.
(2) Към допълнителното заявление по ал. 1 се прилагат документите по чл. 10, т. 1.
(3) При поемане на търговското предприятие от наследник едноличният търговец на наследодателя служебно се заличава.

Раздел XVIII.
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-1 за вливане, сливане, промяна на правната форма, преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България и прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, съответно приложение № В2-2 за разделяне и отделяне.


Чл. 54. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 53 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения А1 - А6 (според вида на правоприемника - едноличния търговец или новоучреденото, съответно приемащото дружество), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото дружество.


Чл. 55. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладите на проверителите;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262л, ал. 5 от Търговския закон;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262р от Търговския закон;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
14. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
15. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество по т. 7, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладите на проверителите;
10. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) съгласията по чл. 262и, ал. 3 и 4 от Търговския закон;
11. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласията по чл. 262р от Търговския закон;
12. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
13. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
14. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
15. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
16. (предишна т. 11, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(3) При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма към заявленията се прилагат:
1. решението за преобразуване;
2. съгласията по чл. 264г, ал. 2 от Търговския закон;
3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от дружествения договор и/или устава на новоучреденото дружество по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено дружество, както и видът на членството;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г, предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България към заявлението се прилагат:
1. планът за преобразуване на европейското дружество в акционерно дружество;
2. докладът на органа на управление във връзка с преобразуването на европейското дружество в акционерно дружество;
3. докладът на проверителя/ите;
4. решението на общото събрание на акционерите за одобряване на плана за преобразуване;
5. уставът на акционерното дружество;
6. необходимите документи за вписване на избраните органи;
7. списъкът на лицата, придобиващи акции, както и посочване на вида на акциите в акционерното дружество;
8. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
9. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
11. другите документи съгласно изискванията на закон.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на търговски дружества чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик към заявленията се прилага решението за преобразуване по чл. 265, ал. 3 от Търговския закон.


Чл. 56. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото дружество.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се дружество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на акционерното дружество - правоприемник.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от едноличния собственик.

Раздел XVIII "а".
Заявление за спиране на вписването при оспорване на преобразуването (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Уведомяването на агенцията за подаване на искова молба за оспорване на преобразуването и искане за спиране на вписването се извършва със заявление по образец съгласно приложение № В2-3.


Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението по чл. 56а се прилагат препис от исковата молба за оспорване на преобразуването и документ, удостоверяващ подаването ? в съда, пред който е предявен искът.

Раздел XVIII "б".
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 56в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България, се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В2-4 за вливане или сливане.


Чл. 56г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по предходния член се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения № А4 - А6 (според вида на новоучреденото, съответно приемащото, дружество), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото, дружество.


Чл. 56д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 56в се прилагат:
1. общият план за преобразуване;
2. решенията за преобразуване за всички участващи в преобразуването дружества;
3. удостоверенията по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО за всички участващи в преобразуването дружества със седалище извън Република България;
4. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
5. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. докладът на проверителя/ите;
7. съгласията по чл. 265к, ал. 3 от Търговския закон;
8. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
9. декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
10. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
11. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
12. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
13. документите, удостоверяващи изпълнение на изискванията по чл. 265с от Търговския закон;
14. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 56е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото, дружество.

Раздел XIX.
Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преустройство на кооперации се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В3-1 при вливане и сливане, съответно приложение № В3-2 при разделяне и отделяне.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Към заявлението по чл. 57 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № А7, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучредената, съответно приемащата кооперация.


Чл. 59. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис на устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на новоучредената кооперация по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
9. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис от устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на приемащата кооперация по т. 3, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на новоучредената кооперация по т. 5, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на преустройващата се кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от устава на преустройващата се кооперация по т. 7, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 60. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащата, съответно новоучредената кооперация.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващата се кооперация.

Раздел XIX "а".
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България се посочват в заявление по образец съгласно приложение № В3-3.


Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по предходния член се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложение № А7, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперацията.


Чл. 60в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението по чл. 60а се прилагат:
1. решението на общото събрание за преобразуване;
2. уставът на кооперацията;
3. необходимите документи за вписване на избраните органи;
4. докладът на проверителя/ите;
5. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 60г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България в кооперация със седалище в Република България подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на кооперацията.

Раздел XX.
Заявление за обявяване на актове


Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г1, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва видът на акта, а когато актът е "Покана за свикване на общо събрание на акционерите", "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите" и "Покана за събрание на кредиторите", се посочва датата на насроченото събрание. При обявяване на план или договор за преобразуване се посочват и ЕИК и фирмите на всички участващи в преобразуването дружества.
(2) Видът на актовете е, както следва:
1. "Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав";
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. "Покана за свикване на общо събрание на акционерите";
3а. "Предложение от миноритарните акционери по чл. 223а, ал. 1 и 2 от Търговския закон";
4. "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите";
5. "Покана за записване на нови акции";
6. "Покана до кредиторите";
7. "Покана за събрание на кредиторите";
8. "Съобщение за сключен облигационен заем";
9. "Предупреждение за изключване на акционер";
10. "Решение за намаляване на капитала";
11. "Решение за увеличаване на капитала";
11а. "Решение за едновременно увеличаване и намаляване на капитала по чл. 203 от Търговския закон";
12. "Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите";
13. "Предложение за обратно изкупуване на акции";
14. "Договор/План за преобразуване";
15. "Доклад на органа на управление";
16. "План за учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
17. "Списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон";
18. "Списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001";
18а. "Списък с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003";
19. "Предложение на органа на управление на европейско дружество, европейско кооперативно дружество или европейско обединение по икономически интереси за преместване на седалището";
20. "Доклад на органа на управление на европейско дружество или европейско кооперативно дружество относно преместване на седалището";
21. "Списък на приетите вземания и финансовите отчети";
22. "Съобщение за изготвена сметка за разпределение";
23. "Съобщение за мястото, където списъкът на приетите вземания ще бъде на разположение за проверка, съгласно чл. 64, ал. 2 от Закона за банковата несъстоятелност";
24. "Молба за възстановяване в права";
25. "Призовка до кредитор със седалище в чужбина без съдебен адрес в страната";
26. "Определение на съда за одобряване на списъка на приетите от синдика вземания";
27. "Определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
28. "Жалба срещу определение на съда за одобряване на сметката за разпределение";
29. "Съобщение за датата на провеждане на събранието на кредиторите за приемане на допуснатия за разглеждане план";
30. "Приемане на плана за оздравяване от събранието на кредиторите";
31. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) "Молба за откриване на производство по несъстоятелност";
32. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) "Друг акт" (посочва се видът на акта, представен за обявяване).
(3) Обявяването на договора, плана за преобразуване, списък по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон и доклада на управителния орган се заявява от всяко от преобразуващите се дружества.


Чл. 62. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението се прилагат:
1. подлежащият на обявяване акт в оригинал, нотариално удостоверен препис или в заверен от заявителя препис;
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) препис от подлежащия на обявяване акт по т. 1, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване акт, ако такива са установени със закон;
4. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) други документи съгласно изискванията на закон.

Раздел XX "а".
Заявление за обявяване на годишни финансови отчети (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Подлежащите на обявяване годишни финансови отчети се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение № Г2, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва "Годишен финансов отчет" и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. подлежащият на обявяване годишен финансов отчет в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис;
2. документите, които доказват изпълнение на изисквания относно приемането на подлежащия на обявяване годишен финансов отчет.

Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1.

Раздел XXI "а".
Заявление за издаване на удостоверения за законосъобразност (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) За издаване на удостоверения за законосъобразност се подава заявление по образец съгласно приложение № Е1, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чието регистърно дело се иска издаване на удостоверение. В единственото поле "Основание" се отбелязва основанието за издаване на удостоверението, както следва:
1. "вливане, сливане с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по споразумението за Европейското икономическо пространство", в случаите по чл. 265л от Търговския закон, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. "учредяване на европейско дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 1 от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка и поне едно от преобразуващите се дружества е със седалище в Република България;
3. "преместване на седалището на европейско дружество от Република България в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 2 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско дружество се премества от Република България в друга държава членка;
4. "учредяване на европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 3 от Закона за търговския регистър, когато чрез сливане или вливане се учредява европейско кооперативно дружество със седалище в друга държава членка и поне една от преобразуващите се кооперации е със седалище в Република България;
5. "преместване на седалището на европейско кооперативно дружество от Република България в друга държава членка" в случаите по чл. 31в, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато седалището на европейско кооперативно дружество се премества от Република България в друга държава членка.


Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 1 се прилагат следните документи:
1. решението за преобразуване;
2. доказателства, че решението за преобразуване е надлежно прието;
3. съгласията по чл. 265к, ал. 3 от Търговския закон;
4. докладът на проверителя;
5. декларация по чл. 265л от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
8. съгласието на Агенцията за приватизация в случаите по чл. 28, ал. 6 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
9. документите, удостоверяващи изпълнение на изискванията по чл. 265с от Търговския закон;
10. другите документи съгласно изисквания на закона.


Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 2 се прилагат следните документи:
1. решението на общото събрание на преобразуващото се дружество със седалище в Република България за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 20 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
2. списъкът с данните и информацията по чл. 21 от Регламент (ЕО) № 2157/2001;
3. докладът на проверителя/ите;
4. декларация по чл. 281, ал. 3 от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
5. споразумението по чл. 14, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
6. решението на специалния орган за преговори по чл. 14, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
7. решението на орган на управление по чл. 16, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
10. другите документи съгласно изисквания на закон.


Чл. 63г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 3 се прилагат следните документи:
1. предложението за преместване на седалището;
2. докладът на органа на управление във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. документът по чл. 8, ал. 7 от Регламент (ЕО) № 2157/2001, удостоверяващ, че интересите на кредиторите и на носителите на други права са защитени в достатъчна степен;
5. декларация по чл. 281, ал. 3 от Търговския закон, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за предстоящото преместване на седалището;
7. другите документи съгласно изисквания на закон.


Чл. 63д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 4 се прилагат следните документи:
1. решението на общото събрание на всяка от участващите кооперации със седалище в Република България за одобряване на плана за вливане/сливане по чл. 27 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
2. списъкът с данните и информацията по чл. 24, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003;
3. докладът на проверителя/ите;
4. декларация по чл. 51а, ал. 5 от Закона за кооперациите, че кооперацията не притежава земя в Република България;
5. споразумението по чл. 22, ал. 1 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
6. решението на специалния орган за преговори по чл. 22, ал. 6 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
7. решението на органа на управление по чл. 24, ал. 2 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества;
8. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
9. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
10. другите документи съгласно изискванията на закон.


Чл. 63е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Към заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, ал. 1, т. 5 се прилагат следните документи:
1. предложението за преместване на седалището;
2. докладът на органа на управление във връзка с преместването на седалището;
3. решението на общото събрание за преместване на седалището;
4. документът по чл. 7, ал. 7 от Регламент (ЕО) № 1435/2003, удостоверяващ, че интересите на кредиторите и на носителите на други права са защитени в достатъчна степен;
5. декларация по чл. 51а, ал. 5 от Закона за кооперациите, че дружеството не притежава земя в Република България;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите за предстоящото преместване на седалището;
7. другите документи съгласно изисквания на закона.

Раздел XXI "б".
Заявление за изпълнение на указания (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 63ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) За отстраняване на нередовност по дадени от длъжностно лице по регистрацията указания се подава заявление по образец съгласно приложение № Ж1, в което се посочват номерът на заявлението, по което са дадени указанията, данни за заявителя и документите, които се прилагат.

Раздел XXI "в".
Заявление за данни за заявител (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 63з. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато заявителите са повече от броя на предвидените полета в съответното заявление на хартиен носител, се подава допълнително заявление по образец съгласно приложение № З1, в което се посочват данни за заявителите, непосочени в основното заявление.

Глава трета.
ВОДЕНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Раздел I.
Електронни партиди и списък на запазени фирми (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се открива отделна електронна партида, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Към електронната партида се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) За запазените фирми се води списък в базата данни на търговския регистър.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Електронната партида на търговеца или клонът на чуждестранния търговец се състои от две части - част "Вписани обстоятелства" и част "Обявени актове".
(2) В част "Вписани обстоятелства" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства и заличените вписвания относно търговеца или клона на чуждестранен търговец. За всяко вписване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства;
2. електронен образ (електронно копие) на документите или самите електронни документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства.
(3) В част "Обявени актове" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за обявените актове относно търговеца или клона на чуждестранен търговец. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на обявените актове;
2. текстът на обявения акт в буквено-цифров вид;
3. електронен образ (електронно копие) на обявените актове или самите актове, когато са представени под формата на електронен документ.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване, заличаване и обявяване с възможност за проследяване на историята на вписванията, заличаванията и обявяванията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) По електронната партида на търговеца се оповестяват указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване, заличаване или обявяване, когато към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или не е платена дължимата държавна такса. Указанията за нерегистрираните търговци се оповестяват на електронната страница на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявленията на нерегистрирани търговци, документите към тях и постановените откази се съдържат в специална справка "Документи без партида".


Чл. 66. (1) Информацията в част "Вписани обстоятелства" от партидата се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на заявление, акт на съда и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.
(3) Полетата по ал. 1 се обединяват в групи, а групите се обединяват в раздели, както следва:
1. раздел "Общ статус", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно търговец или клон на чуждестранен търговец, групирани, както следва:
а) група "Идентификация";
б) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Основни обстоятелства";
в) (предишна б. "б") - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Капитал";
2. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Прокура" (полетата в него се попълват само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия и кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прокура;
3. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Клонове" (полетата в него се попълват само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия и кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно клонове на търговеца;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност, групирани, както следва:
а) група "Банка" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества - банки);
б) група "Застраховател" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи);
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Дружество по ЗППЦК/ЗПФИ" (полетата в нея се попълват само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества);
г) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Акционерно дружество със специална инвестиционна цел" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества);
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Други лицензирани търговци" (полетата в нея се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти, когато предметът на дейност изисква издаване на лиценз или разрешение).
5. раздел "Залог на дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Залогодател";
б) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
в) група "Заложен кредитор";
г) група "Обезпечено вземане";
д) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
е) група "Заложено имущество";
ж) група "Модалитети";
з) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
и) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря";
к) група "Изоставяне на изпълнението";
л) група "Подновяване на вписването на залога";
м) група "Заличаване на вписан залог";
6. раздел "Залог на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на търговско предприятие, групирани, както следва:
а) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
б) група "Заложен кредитор";
в) група "Обезпечено вземане";
г) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
д) група "Заложено имущество";
е) група "Модалитети";
ж) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
з) група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума";
и) група "Изоставяне на изпълнението";
к) група "Заличаване на вписан залог";
7. раздел "Запор върху дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно запор върху дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Лице, в полза на което е наложен запорът";
б) група "Обезпечено вземане";
в) група "Сума, за която е наложен запорът";
г) група "Запорирано имущество";
д) група "Изоставяне на изпълнението";
8. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Ликвидация" (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия и кооперации; за клонове на чуждестранен търговец в полетата се попълват обстоятелства относно чуждестранния търговец), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно ликвидация на търговеца;
8а. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) раздел "Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, групирани, както следва:
а) група "Дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим";
б) (нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) група "Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим";
в) (предишна б. "б"), изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици";
г) (предишна б. "в") - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) група "Действителни собственици - физически лица;
9. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) раздел "Прехвърляне/поемане на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти без търговец - публично предприятие в случай на прехвърляне на търговско предприятие, а в случай на поемане на търговско предприятие от наследник полетата се попълват за еднолични търговци), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие и поемане на търговско предприятие от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон.
10. раздел "Преобразуване" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества;
11. раздел "Преустройство" (полетата в него се попълват само за кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно преустройство на кооперации;
12. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) раздел "Несъстоятелност" (полетата в него се попълват за едноличен търговец, събирателно дружество, командитно дружество, дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество, командитно дружество с акции, кооперация и търговец - публично предприятие), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно несъстоятелността, групирани, както следва:
а) група "Данни за производството по несъстоятелност";
б) група "Органи на производството по несъстоятелност";
13. раздел "Забележки по вписванията".
(4) По партидата се визуализират само разделите, групите и полетата, в които има вписани обстоятелства.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Група "Идентификация" съдържа единствено поле № 1 "ЕИК", в което информационната система генерира автоматично при първоначално вписване на търговеца или клона на чуждестранен търговец неговия единен идентификационен код.
(2) Група "Основни обстоятелства" съдържа следните полета:
1. поле № 2 "Фирма", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
2. поле № 3 "Правна форма", в което в зависимост от вида на заявлението информационната система попълва в автоматичен режим при първоначалното вписване и при вписване на преобразуване чрез промяна на правната форма на вписания в търговския регистър субект; в случаите на търговец - публично предприятие, в това поле се отбелязва начинът, по който в специалния закон е определено, че търговецът е публично предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; в случай на вписване на акционерно дружество със специална инвестиционна цел добавката за правна форма АД се заменя от длъжностното лице по регистрацията с добавка АДСИЦ (акционерно дружество със специална инвестиционна цел), съответно за правна форма ЕАД - с ЕАДСИЦ (еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел);
3. поле № 4 "Изписване на чужд език", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
4. поле № 5 "Седалище и адрес на управление", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
5. поле № 6 "Предмет на дейност", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
6. поле № 6а "Основна дейност по НКИД", което може да се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
7. поле № 7 "Управители", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, търговци - публични предприятия, и европейско обединение по икономически интереси;
8. поле № 7а "Лица, на които е възложено управлението", което се попълва само за събирателни и командитни дружества;
9. поле № 8 "Начин на управление", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и европейско обединение по икономически интереси;
10. поле № 9 "Председател", което се попълва само за кооперации;
11. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поле № 10 "Представители", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
12. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поле № 11 "Начин на представляване", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, клонове на чуждестранен търговец, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
13. поле № 12 "Съвет на директорите", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълват полета № 13 и 14, и за командитни дружества с акции в автоматичен режим от съдържанието на поле № 20а;
14. поле № 12а "Управителен орган", което се попълва само за европейски дружества;
15. поле № 12б "Административен орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
16. поле № 12в "Заместници на членовете на административния орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
17. поле № 13 "Управителен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12, за кооперации, за търговци - публични предприятия, и за европейски кооперативни дружества;
18. поле № 13а "Подгласници в управителния съвет", което се попълва само за кооперации;
19. поле № 13б "Ръководен орган", което се попълва само за европейски дружества;
20. поле № 13в "Заместници на членовете на управителния орган", което се попълва само за европейско кооперативно дружество;
21. поле № 14 "Надзорен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле № 12;
22. поле № 14б "Надзорен орган", което се попълва само за европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
23. поле № 14в "Заместници на членовете на надзорния орган", което се попълва само за европейски кооперативни дружества;
24. поле № 15 "Контролен съвет", което се попълва само за кооперации, както и за търговци - публични предприятия;
25. поле № 15а "Подгласници в контролния съвет", което се попълва само за кооперации;
26. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поле № 16 "Срок на дружеството", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества и дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
27. поле № 16а "Срок на съществуване", което се попълва само за търговци - публични предприятия;
28. поле № 16б "Срок на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
29. (доп. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) поле № 17 "Специални условия", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
30. поле № 18 "Физическо лице - търговец", което се попълва само за еднолични търговци;
31. поле № 19 "Съдружници", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
32. поле № 20 "Неограничено отговорни съдружници", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и командитни дружества с акции;
33. поле № 20а "Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси;
34. поле № 21 "Ограничено отговорни съдружници", което се попълва само за командитни дружества;
35. поле № 22 "Чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец;
36. поле № 22а "Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец;
37. поле № 22б "Несъстоятелност на чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец;
38. поле № 22в "Европейско обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
39. поле № 22г "Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейски обединения по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
40. поле № 22д "Несъстоятелност на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
41. поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", което се попълва само за еднолични дружества с ограничена отговорност, еднолични акционерни дружества и европейски дружества с един акционер;
42. поле № 23а "Собственик", което се попълва само за търговец - публично предприятие;
43. поле № 23б "Холдингово европейско дружество като акционер", което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
44. поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
45. поле № 24а "Скрита непарична вноска", което се попълва само за акционерни дружества и европейски дружества;
46. поле № 25 "Отговорност над дялови вноски", което се попълва само за кооперации и европейски кооперативни дружества;
47. поле № 25а "Стойност на имуществото, предоставено от държавата", което се попълва само за търговец - публично предприятие;
48. поле № 26 "Прекратяване на търговската дейност", което информационната система или длъжностното лице по регистрацията попълва при вписване на обстоятелства по раздел "Ликвидация" (попълва се само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, клонове на чуждестранен търговец и търговци - публични предприятия);
49. поле № 27 "Заличаване на търговеца", което се попълва само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации, търговци - публични предприятия, европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
50. поле № 27а "Заличаване поради преместване на седалището в друга държава членка", което се попълва само за европейски обединения по икономически интереси, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
51. поле № 27б "Заличаване на запазването", което се попълва само при заличаване на запазването на фирма;
52. поле № 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец;
53. поле № 28а "Заличаване на поделението на европейското обединение по икономически интереси", което се попълва само за поделение в Република България на европейско обединение по икономически интереси със седалище в друга държава членка;
54. поле № 54 "Обем на представителна власт", което се попълва само за клонове и клонове на чуждестранен търговец.
(3) Група "Капитал" съдържа следните полета:
1. поле № 31 "Размер", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества;
2. поле № 31а "Акции", което се попълва само за акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества;
3. поле № 31б "Минимален размер", което се попълва само за европейски кооперативни дружества;
4. поле № 32 "Внесен капитал", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
5. поле № 33 "Непарична вноска", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, европейски дружества и европейски кооперативни дружества;
6. поле № 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", което се попълва само за акционерни дружества, командитни дружества с акции и европейски дружества.
(4) Раздел "Прокура" съдържа следните полета:
1. поле № 41 "Прокуристи";
2. поле № 42 "Специални правомощия";
3. поле № 43 "Начин на представляване";
4. поле № 44 "Заличаване на прокура".
(5) Раздел "Клонове" съдържа следните полета:
1. поле № 51 "Седалище и адрес на управление на клон";
2. поле № 51а "Фирма на клон";
3. поле № 51б "ЕИК на клона";
4. поле № 52 "Предмет на дейност на клон";
5. поле № 52а "Основна дейност по НКИД";
6. поле № 53 "Управители на клон";
7. поле № 53а "Прокурист/Прокуристи на клон";
8. поле № 54 "Обем на представителна власт";
9. поле № 55 "Закриване на клон".
(6) Група "Поделения на европейско обединение" съдържа единствено поле № 60 "Поделения на европейското обединение по икономически интереси, регистрирани в други държави членки".
(7) Група "Допълнителна информация" съдържа следните полета:
1. поле № 70 "Начин на учредяване на европейското дружество", в което се посочва начинът на учредяване съгласно чл. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 ("чрез вливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез сливане по чл. 2, ал. 1 и чл. 17 до чл. 31 от Регламент (ЕО) № 2157/2001", "чрез учредяване на холдингово европейско дружество по чл. 2, ал. 2 и чл. 32 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 2157/2001"; "чрез учредяване на дъщерно европейско дружество по чл. 2, ал. 3 и чл. 35 и чл. 36 от Регламент (ЕО) № 2157/2001" или "чрез преобразуване на съществуващо акционерно дружество в европейско дружество по чл. 2, ал. 4 и чл. 37 от Регламент (ЕО) № 2157/2001");
2. поле № 70а "Начин на учредяване на европейското кооперативно дружество ", в което се посочва начинът на учредяване на европейското кооперативно дружество съгласно чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 ("чрез първоначално учредяване по чл. 2, ал. 1, параграф 1 до параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1435/2003", "чрез вливане/сливане по чл. 2, ал. 1, параграф 4 и чл. 19 до чл. 34 от Регламент (ЕО) № 1435/2003" и "чрез преобразуване на кооперация в европейско кооперативно дружество по чл. 2, ал. 1, параграф 5 и чл. 35 от Регламент (ЕО) № 1435/2003");
3. поле № 71 "Преместване на седалището от друга държава членка в Република България", в което се посочват компетентният орган, номерът по досегашната регистрация, държавата, досегашното седалище и адрес на управление на европейското обединение по икономически интереси, европейското дружество и европейското кооперативно дружество.
(8) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Банка" съдържа следните полета:
1. поле № 101 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 7 от Закона за кредитните институции се вписват сделките, дейностите или операциите, извършването на които е забранено;
2. поле № 102 "Лиценз", което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 21 от Закона за кредитните институции се вписва, че лицензът е отнет;
3. поле № 102а "Поставяне под особен надзор", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 20 от Закона за кредитните институции се вписват определеният срок и условията на специалния надзор;
4. поле № 103 "Разрешение", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 21 от Закона за кредитните институции се вписва разрешението, което е отнето;
5. поле № 104 "Квестори", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 103, ал. 2, т. 19 от Закона за кредитните институции се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и датата, на която изтича срокът, за който са назначени;
6. поле № 105 "Други обстоятелства", в което се вписват други подлежащи на вписване обстоятелства.
(9) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Застраховател" съдържа следните полета:
1. поле № 106 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на застраховател на принудителна административна мярка по чл. 302, ал. 2, т. 10 от Кодекса за застраховането се вписват видът застраховка, по който е забранено сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаването срока на сключени договори или разширяването на покритието по договорите и датата, на която изтича срокът на забраната;
2. поле № 107 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 302, ал. 2, т. 11 от Кодекса за застраховането се вписва, че е ограничено или забранено свободното разпореждане с активи на дружеството в случаите по чл. 72, ал. 2, чл. 86, ал. 1 или 2 от Кодекса за застраховането;
3. поле № 108 "Лиценз", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 302, ал. 2, т. 11 от Кодекса за застраховането се вписва, че лицензът е отнет;
4. поле № 109 "Квестори", в което се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
5. поле № 110 "Други обстоятелства", в което се вписват другите подлежащи на вписване обстоятелства.
(10) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Дружество по Закона за публичното предлагане на ценни книжа / Закона за пазарите на финансови инструменти" съдържа следните полета:
1. поле № 111 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се вписват ценните книжа, продажбата или извършването на сделки с които са спрени, и датата, на която изтича срокът, за който е наложена мярката;
2. поле № 112 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл. 212, ал. 1, т. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се вписва, че е взето решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорни фондове;
3. поле № 113 "Квестори", в което се вписват имената и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
4. поле № 114 "Други обстоятелства", в което се вписват другите подлежащи на вписване обстоятелства.
(11) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Акционерно дружество със специална инвестиционна цел" съдържа единствено поле № 115 "Отказ за издаване на лиценз", в което се отбелязва влезлият в сила отказ за издаване на лиценз по чл. 14, ал. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Информационната система в автоматичен режим изменя фирмата на дружеството със специална инвестиционна цел, като обозначението "акционерно дружество със специална инвестиционна цел" или съкращението "АДСИЦ" се заменят с "акционерно дружество", съответно "АД".
(12) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговец със специален предмет на дейност" група "Други лицензирани търговци" съдържа следните полета:
1. поле № 116 "Особен търговски управител", в което се вписват име, ЕГН/ЛНЧ и адрес на особения търговски управител по чл. 56, ал. 4 от Закона за енергетиката;
2. поле № 117 "Други обстоятелства", в което се вписват други подлежащи на вписване обстоятелства за други лицензирани търговци.
(13) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Залогодател" съдържа поле № 201 "Залогодател/залогодатели".
(14) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа поле № 203 "Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане".
(15) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложен кредитор" съдържа поле № 205 "Заложен кредитор/заложни кредитори".
(16) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле № 207 "Основание";
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 207а "Договор за залог на дружествен дял", в което се отбелязват номер и дата на договора;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 208 "Предмет";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 209 "Размер";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 210 "Лихви";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 211 "Лихви и неустойки за забава".
(17) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле № 212 "Размер".
(18) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле № 213 "Описание";
2. поле № 214 "Цена".
(19) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле № 215 "Срок";
2. поле № 216 "Условия".
(20) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле № 217 "Част от вземането, която се търси";
2. поле № 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле № 219 "Депозитар".
(21) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Запор върху сумата, постъпила при депозитаря" съдържа следните полета:
1. поле № 220 "Данни за запора";
2. поле № 221 "Вдигане на запора".
(22) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 222 "Размер";
2. поле № 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(23) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Подновяване на вписването на залога" съдържа единствено поле № 224, в което се вписва подновяването на вписан залог и информационната система попълва в автоматичен режим датата на вписване на подновяването.
(24) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заличаване на вписан залог" съдържа единствено поле № 225 "Заличен залог";
(25) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа поле № 301 "Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане".
(26) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложен кредитор" съдържа поле № 303 "Заложен кредитор/заложни кредитори".
(27) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле № 305 "Основание";
2. (нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 305а "Договор за залог на търговско предприятие";
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 306 "Предмет";
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 307 "Размер";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 308 "Лихви";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) поле № 309 "Лихви и неустойки за забава".
(28) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле № 310 "Размер".
(29) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле № 311 "Описание";
2. поле № 312 "Цена".
(30) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле № 313 "Срок";
2. поле № 314 "Условия".
(31) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле № 315 "Част от вземането, която се търси";
2. поле № 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле № 317 "Депозитар";
4. поле № 318 "Покана за назначаване на управител на предприятие";
5. поле № 319 "Управител на търговското предприятие";
6. поле № 320 "Възстановено право на управление".
(32) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" съдържа следните полета:
1. поле № 321 "Данни за запора";
2. поле № 322 "Вдигане на запора".
(33) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 323 "Размер";
2. поле № 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(34) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заличаване на вписан залог" съдържа следните полета:
1. поле № 325 "Заличен залог";
2. поле 325а "Частично заличен залог".
(35) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Подновяване на вписването на залога" с единствено поле № 326, в което се вписва подновяването на вписан залог и информационната система попълва в автоматичен режим датата на вписване на подновяването.
(36) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Лице, в полза на което е наложен запорът" съдържа поле № 401 "Лице/лица, в полза на което/които е наложен запорът".
(37) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа единствено поле № 403 "Основание".
(38) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Сума, за която е наложен запорът" съдържа следните полета:
1. поле № 404 "Размер";
2. поле № 404а "Мораторни/изтекли лихви";
3. поле № 405 "Лихви".
(39) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Запорирано имущество" съдържа единствено поле № 406 "Описание".
(40) В раздел "Запор върху дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле № 408 "Вдигане на запора";
2. поле № 409 "Размер";
3. поле № 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(41) Раздел "Ликвидация" съдържа следните полета:
1. поле № 501 "Срок за ликвидация";
2. поле № 502 "Ликвидатори";
3. поле № 503 "Представител";
4. поле № 504 "Продължаване на дейността";
5. поле № 505 "Спиране или прекратяване на производството по ликвидация", което информационната система попълва в автоматичен режим при извършено вписване в поле № 801 "Откриване на производство по несъстоятелност" въз основа на акт на съда;
6. поле № 506 "Възобновяване на ликвидацията", което се попълва въз основа на акт на длъжностно лице по регистрацията по чл. 273, ал. 2 от Търговския закон (към който са приложени документите по чл. 49, т. 2).
(42) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В раздел "Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим" група "Дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" съдържа следните полета:
1. поле № 531 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството е регистрирано в съответната юрисдикция с преференциален данъчен режим;
2. поле № 532 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;
3. поле № 533 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница;
4. поле № 534 "Представители", в което се посочват индивидуализиращите данни за лицата, представляващи дружеството;
5. поле № 535 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
6. поле № 536 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
(43) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) В раздел "Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим" група "Дружества, контролирани пряко или непряко от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим" съдържа следните полета:
1. поле № 537 "Дружество, контролирано пряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим";
2. поле № 538 "Дружество, контролирано непряко от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим".
(44) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 43, изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) В раздел "Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим" група "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици" с единствено поле № 540 "Обстоятелства по чл. 4, т. 2, 3, 5 - 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)".
(45) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 44 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) В раздел "Действителни собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим" група "Действителни собственици - физически лица" с единствено поле № 550 "Действителни собственици - физически лица", в което се посочват индивидуализиращите данни за физическите лица, участващи пряко или косвено в дружеството.
(46) (Предишна ал. 42 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 45 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Раздел "Прехвърляне/поемане на търговско предприятие" съдържа следните полета:
1. поле № 600 "Прехвърляне или поемане на търговско предприятие";
2. поле № 601 "Отчуждител/наследодател";
3. поле № 602 "Правоприемник".
(47) (Предишна ал. 43 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 46 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Раздел "Преобразуване" съдържа следните полета:
1. поле № 701 "Форма на преобразуване";
2. поле № 702 "Преобразуващи се дружества";
3. поле № 702а "Преобразуващи се дружества при преобразуване по реда на раздел V от глава шестнадесета на Търговския закон";
4. поле № 703 "Правоприемници".
(48) (Предишна ал. 44 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 47 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Раздел "Преустройство" съдържа следните полета:
1. поле № 801 "Форма на преустройство";
2. поле № 802 "Преустройващи се кооперации";
3. поле № 802а "Преобразуващо се европейско кооперативно дружество";
4. поле № 803 "Правоприемници".
(49) (Предишна ал. 45 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 48 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) В раздел "Несъстоятелност" група "Данни за производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. поле № 901 "Откриване на производство по несъстоятелност", в което се вписва датата на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност; номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
2. поле № 902 "Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността", в което се вписва датата, на която съгласно съдебното решение по чл. 630 от Търговския закон, съответно чл. 13 от Закона за банковата несъстоятелност, търговецът е станал неплатежоспособен, съответно свръхзадължен. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
3. поле № 903 "Органи на длъжника", в което се вписва, че правомощията на органите са прекратени, датата на съдебното решение или определение (чл. 635, ал. 2 от Търговския закон) за прекратяване на правомощията на органите на длъжника, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване; в този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст "Прекратени правомощия". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
4. поле № 904 "Спиране на производството", в което се вписва, че производството е спряно, датата на съдебното решение за спиране на производството по несъстоятелност, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
5. поле № 905 "Възобновяване на производството", в което се вписва, че производството е възобновено, датата на съдебното решение за възобновяване на производството по несъстоятелност, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване (чл. 632, ал. 2, чл. 706, ал. 3, чл. 709, 741а или 744 от Търговския закон), както и основанието за възобновяване: "неизпълнение на извънсъдебно споразумение", "неизпълнение на оздравителен план", "освобождаване на суми или откриване на имущество" или "спряно производство". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
6. поле № 906 "Прекратяване на производството", в което се вписва, че производството е прекратено и основанието за прекратяване на производството по несъстоятелност: "непоискано възобновяване" (чл. 632, ал. 4 от Търговския закон), "оздравителен план" (чл. 707 от Търговския закон), "изплатени задължения", "изчерпана маса" (чл. 735 от Търговския закон, съответно чл. 105, ал. 4 от Закона за банковата несъстоятелност) или "сключено извънсъдебно споразумение" (чл. 740 от Търговския закон); дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
7. поле № 906а "Отказ за утвърждаване на оздравителен план", в което се вписва, че съдът е постановил отказ за утвърждаване на оздравителния план, дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
8. поле № 907 "Ограничаване разпоредителната власт на длъжника", в което се вписва, че длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение" (когато актът подлежи на незабавно изпълнение); срок за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след полетата, в които са вписани органите на длъжника по партидата, текст "Лишени от разпоредителна власт" и дата на акта (чл. 630, ал. 2, чл. 632, ал. 2, чл. 635, ал. 2, чл. 710 от Търговския закон). При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
9. поле № 908 "Общ запор и възбрана", в което се вписват налагането на общ запор и възбрана върху имуществото и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение", срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
10. поле № 909 "Осребряване и разпределение", в което се вписват осребряване на имуществото и разпределение на сумите и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
11. поле № 910 "Обявяване в несъстоятелност", в което се вписва, че търговецът е обявен в несъстоятелност и датата на съдебното решение за обявяване на търговеца в несъстоятелност; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; думите "подлежи на незабавно изпълнение"; срок за обжалване. В този случай информационната система попълва в автоматичен режим след фирмата на търговеца добавката "в несъстоятелност". При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването;
12. поле № 911 "Възстановяване в права", в което се вписва, че длъжникът - едноличен търговец или неограничено отговорният съдружник в търговско дружество, съответно физическите лица, участвали в управлението на обявеното в несъстоятелност дружество, са възстановени в правата си, и номерът и датата на съдебното решение или определение; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; срок за обжалване. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично акта, с който е постановено вписването;
13. поле № 911а "Отхвърлена молба за възстановяване в права", в което се вписва, че с влязло в сила решение на съда е отхвърлена молбата за възстановяване в права по чл. 750, ал. 1 от Търговския закон. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд - номер и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването.
(50) (Предишна ал. 46 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 49 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) В раздел "Несъстоятелност" група "Органи на производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. поле № 912 "Синдик", в което се вписват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначения синдик, временен синдик, временен синдик като предварителна обезпечителна мярка или служебен синдик; дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта, или "Фонд за гарантиране на влоговете в банките"; правно основание на акта; дата на встъпване в правомощията и дата на освобождаване;
2. поле № 915 "Надзорен орган", в което се посочват името, адресът (държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначените членове на надзорния орган; дата, номер и вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; дата на встъпване в правомощията и дата на освобождаване.
(51) (Предишна ал. 47 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 50 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Раздел "Забележки по вписванията" съдържа единствено поле № 900 "Забележки", в което се вписват забележките относно вписани в партидата обстоятелства.
(52) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишна ал. 48 - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., предишна ал. 51 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 01.10.2016 г.) Раздел "Указания" съдържа единствено поле № 1100 "Указания", в което се оповестяват указанията на длъжностното лице по регистрацията в случаите, когато към заявлението не са приложени всички документи, изискващи се по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса.


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Информацията в част "Обявени актове" се структурира в поле № 1001 "Обявен акт", в което се вписва наименованието на обявения акт и информационната система попълва в автоматичен режим датата на обявяване на акта в търговския регистър.
(2) Полето се попълва въз основа на заявление, акт на съда, на държавни органи и на лица, осъществяващи публични функции, и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.


Чл. 69. Списъкът на запазените фирми се състои от партиди за всяка една запазена фирма. Във всяка партида се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за извършеното запазване. Към всяка партида на запазена фирма се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, въз основа на които е извършено вписването в списъка на запазените фирми;
2. електронен образ (електронно копие) на документите, въз основа на които е извършено вписване в списъка на запазените фирми.


Чл. 70. (1) Информацията в партидата се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на заявление за запазване на фирма и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.
(3) Полетата по ал. 1 са, както следва:
1. поле № 2 "Фирма", в което се вписва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност;
2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
3. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се вписва заявяването за заличаване на запазването на фирма;
4. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се вписват името/фирма/наименование и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицето, което заявява запазване на фирмата, и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);
5. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 29а "Дата на вписване в списъка", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която е вписано запазването;
6. поле № 30 "Крайна дата на изтичане на правото за закрила", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която изтича правото на заявителя да подаде заявление за вписване на търговец или клон на чуждестранен търговец под запазената фирма.


Чл. 71. (1) Във всяко поле се визуализира последното извършено (актуалното) вписване, съответно обявяване.
(2) Когато е извършено заличаване на вписване, обстоятелството не се визуализира.
(3) Търговският регистър осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и заличаванията, формиращи актуалното състояние на търговеца или клона на чуждестранния търговец към определена дата и назад във времето.
(4) Търговският регистър осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на всички обявявания към определена дата и назад във времето.


Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При извършване на вписване, заличаване и обявяване търговският регистър генерира автоматично момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни.
(2) Търговският регистър осигурява връзка между всяко вписване, заличаване и обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено.
(3) Търговският регистър осигурява възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване.

Раздел II.
Подаване на заявления, жалби и искания и приемане на актове на съда, държавни органи и лица, упражняващи публични функции (Загл. изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)


Чл. 73. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишен текст на чл. 73 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията, жалбите и исканията и приложенията към тях, както и актовете на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, се подават на хартиен носител или по електронен път.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявленията за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявленията, жалбите, исканията, актовете на съда, на държавен орган или на частен съдебен изпълнител, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система от служител в териториално звено на агенцията, който снема електронен образ от тях и приложените към тях документи със сканиращо устройство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Заявлението, подадено на хартиен носител, трябва да бъде попълнено по образец на български език и подписано от заявителя, не трябва да съдържа поправки и зачерквания, въведената информация трябва да е четима, напечатана или попълнена на ръка с печатни букви, написани с траен контрастен маркер или химикал. Не се допуска попълване на информацията с молив. Приложенията към заявлението трябва да не бъдат смачкани или скъсани и следва да са годни за снемане на електронен образ чрез високоскоростно сканиращо устройство.
(3) Идентичността на представените документи на хартиен носител със снетия от тях и съхранен в информационната система образ в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията чрез подпис и печат, поставени в специално поле върху всяка страница от документите на хартиен носител. Проверката за идентичност на представените документи на хартиен носител с електронните документи, създадени по посочения в ал. 1 начин, се изразява в съпоставяне на съдържанието на представените документи и на четимостта и пълнотата на снетия електронен образ от тях.
(4) Служителят на агенцията по ал. 1 удостоверява идентичността на въведените по ал. 2 документи в информационната система на търговския регистър с подходящи технически средства, като електронен подпис или друго техническо решение, базирано върху PKI-технология, позволяващо осигуряване на интегритет на информационни обекти.


Чл. 75. (1) (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията осигурява възможност за подаване на заявления за вписване, заличаване и обявяване на жалби и искания и за приемане на актове на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и издава актове и извършва действия по административно обслужване по електронен път.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подаването на заявления по електронен път посредством уеб интерфейс се осигурява от агенцията по достъпен начин и в удобен за заявителите диалогов режим.


Чл. 76. (1) Агенцията разгласява възможността за подаване на заявления по електронен път по разбираем и достъпен начин. Агенцията е длъжна да предоставя подробна информация за това свободно в централните и териториалните си звена, включително и по електронен път.
(2) Агенцията е длъжна да предостави свободен и постоянен достъп до следната информация:
1. седалището и адреса си;
2. адресите на териториалните си звена;
3. данни за кореспонденция, включително телефон, адрес на електронна поща и Интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция, за осъществяване на пряка и навременна връзка с нея;
4. информация за подаване на предложения и жалби;
5. информация за обжалване на издаваните от агенцията актове във връзка с търговската регистрация;
6. друга информация, предвидена в закона.
(3) Агенцията обявява всички такси по ясен и разбираем начин.
(4) Агенцията предварително информира заявителя по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:
1. техническите стъпки по подаването на заявлението и тяхното правно значение;
2. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено заявлението;
3. езиците, на които заявлението може да бъде подавано.


Чл. 77. Агенцията осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди заявителят да подаде заявлението.


Чл. 78. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Заявителят може да подава електронни заявления, ако същите са съставени и подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени другите нормативни изисквания.


Чл. 79. (1) Подаването на заявления се извършва през интерфейс, осигуряващ он-лайн пренос по стандартизиран протокол чрез публично достъпно уеб-базирано приложение на търговския регистър.
(2) Графичните интерфейси осигуряват извършването на електронните изявления и създаването на електронните документи в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и предоставят лесен и разбираем начин за работа на потребителите, включително за лица с увреждания.
(3) Агенцията осигурява и други интерфейси за безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Електронните документи се подават по електронен път в следните файлови формати:
1. заявлението - във файлов формат, който има възможността да включва в себе си електронен подпис: xml (Extensible Markup Language v 1.0 и следващи версии), или друг файлов формат, позволяващ капсулиране на електронното заявление, електронните документи, приложени към заявлението, и електронния подпис, както и в други стандартизирани формати;
2. приложенията - във файлов формат: pdf (Adobe Portable Document Format) doc (Windows Document Format), sxw (Open Office Standardized Document), txt (ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне), rtf (Rich Text Format), jpg, jpeg (JPEG JFIF растерни графични файлове), j2k, jpx, jp2 (JPEG 2000 JP2 или JPX растерни графични файлове), png (PNG растерни графични файлове), giff, tiff (Tagged Image File Format rev. 6.0 растерни графични файлове), както и в други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 могат да бъдат отделно подписвани и капсулирани във файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис (стандартизиран формат p7s - PKCS#7 стандарт) и стандартизирани формати, капсулиращи електронните документи и отделения електронен подпис (стандарт ats) или други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.


Чл. 81. Техническите стандарти за осигуряване на достъп до търговския регистър и политиките за използваните графични интерфейси, както и типовете електронни документи и файлови формати, които се приемат и използват от агенцията, се публикуват на нейната Интернет страница. Агенцията съобразява стандартите и политиките с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация.


Чл. 82. (1) Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър.
(2) Рискът от грешки при предаване на заявлението към агенцията е за изпращача.


Чл. 83. (1) След постъпване на заявление по електронен път информационната система прави проверка на неговия формат, на утвърдените формати на приложените документи и за наличието на валиден електронен подпис, отговарящ на изискванията на закона.
(2) Ако заявлението отговаря на изискванията по ал. 1, както и в случаите, когато заявлението е подадено чрез териториално звено на агенцията на хартиен носител, информационната система генерира входящ номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на постъпването.


Чл. 84. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) След генерирането на входящия номер по чл. 83, ал. 2 се генерира и изпраща потвърждение до заявителя за получаването в агенцията. Когато заявлението е подадено на хартиен носител, документ за входящ номер се връчва на заявителя, съответно на приносителя от служител в териториалното звено на агенцията, в което заявлението е подадено.
(2) Потвърждението е електронен документ, който съдържа данни за входящия номер.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Потвърждението се изпраща обратно на заявителя през уеб-интерфейс незабавно след подаването и успешната проверка по чл. 83, ал. 1. Допълнително потвърждението се изпраща подписано на адреса на електронната поща на заявителя.
(4) Потвърждение не е необходимо, ако заявителят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато е указал, че не желае да получава изявления от агенцията по електронен път.


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При приемане на заявлението за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР.
(2) Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. Проверка на самоличността на заявителя може да се извърши и от лице, оправомощено да извършва нотариални удостоверявания. Ако подписът на заявителя под заявлението е удостоверен от такова лице, служителят на агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му и приема заявлението и приложените към него документи, без да проверява самоличността на приносителя.
(3) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път се извършва чрез:
1. съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението;
2. след успешна проверка по т. 1 се проверява въз основа на ЕГН/ЛНЧ на заявителя, посочен в заявлението, дали в съответната държавна служба, отговаряща за личната регистрация на физически лица, съответства физическо лице с провереното по т. 1 име; когато заявителят няма ЕГН/ЛНЧ, проверка по тази точка не се прави.
(4) Проверката за идентичност по ал. 3 се извършва за всички физически лица, обстоятелства относно които подлежат на вписване в търговския регистър. Проверката за идентичност на юридическите лица се извършва чрез проверка в съответните регистри на юридическите лица.
(5) Проверките по ал. 3 и 4 при технологична възможност се извършват автоматизирано.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР, се извършва проверката по ал. 1, като данните за подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.


Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато заявлението или документите, изпратени по електронен път, са с различен от установения по реда на чл. 80 формат и вид, не са подписани с валиден електронен подпис съгласно закона или заявителят не може да се идентифицира, на подателя се изпраща съобщение, че заявлението не отговаря на установените нормативни изисквания.


Чл. 87. (Доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Правилата за подаване на заявление и приложения към него се прилагат и при подаване на жалба срещу отказ и подаване на искане.


Чл. 88. (1) Изпращането на електронни изявления от агенцията се извършва чрез публичен електронен пощенски Интернет адрес съгласно действащите стандарти за транспортиране на електронни съобщения или чрез друг определен от изпълнителния директор на агенцията интерфейс. Електронният пощенски Интернет адрес се определя от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Агенцията осигурява изпращането на електронни изявления и чрез други интерфейси, когато е осигурила безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса, при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Към органите на държавната власт и местното самоуправление при необходимост агенцията може да изпраща електронни изявления, като ги записва върху външни носители.


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Електронните документи се съставят от агенцията за изпращане по електронен път във файлови формати, определени от изпълнителния директор на агенцията, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)

Раздел III.
Регистърно производство


Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подадените заявления, искания, актове на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител за вписване, заличаване и обявяване се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Заявленията за обявяване на годишните финансови отчети се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Разпределението на заявленията, исканията и актовете на съда, на държавен орган и на частен съдебен изпълнител за разглеждане от длъжностните лица по регистрацията се извършва от информационната система на принципа на случайния подбор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Актовете по чл. 14 ЗТР, заявленията и исканията за отстраняване на допусната грешка се разпределят за разглеждане от длъжностните лица незабавно.
(5) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14 ЗТР, по делото на търговеца незабавно се разглеждат всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато е постъпил акт на съда за спиране на регистърното производство на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи, незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно.


Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., предишен текст на чл. 91 - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Длъжностното лице по регистрацията извършва проверката по чл. 21 от Закона за търговския регистър.
(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Длъжностното лице по регистрация има право на безвъзмезден достъп за служебни цели до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за установяване и проверка на данните за гражданската регистрация на лицата, както и до информационната система на Нотариалната камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Редът и начинът за предоставяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на достъп до информацията в Национална база данни "Население" на длъжностните лица по регистрация, включително и чрез предоставяне на лични данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп, се извършва по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството съобразно Закона за гражданската регистрация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на длъжностните лица по регистрация се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 12 от 1997 г.).

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) В случай че са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър изисквания, длъжностното лице по регистрацията:
1. при подадено заявление за вписване въвежда информацията за заявеното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при подадено заявление за заличаване въвежда информацията за заличаваното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
3. при подадено заявление за обявяване въвежда информацията за представения акт от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец и пренася съдържанието на представения акт в търговския регистър;
4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при служебно изпратен или подаден от заинтересовано лице акт на съда вписва или заличава обстоятелствата, включително заличава вписването по чл. 30 ЗТР, като въвежда информацията за обстоятелство в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец или обявява акта, като пренася съдържанието му в търговския регистър.


Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 13.04.2016 г.) Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване:
1. не са приложени всички документи, които се изискват по закон;
2. са представени документи с нотариално удостоверени подписи, които не се намират в информационната система на Нотариалната камара;
3. са представени документи, в които е налице несъответствие с данните за гражданска регистрация на лицата в Национална база данни "Население";
4. когато не е платена дължимата държавна такса,
длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността.
(2) В срок до 3 работни дни от постъпване на заявлението заявителят може да отстрани нередовността и да представи посочените от длъжностното лице по регистрацията документи със съответното заявление. В този случай постъпилите по електронната партида на търговеца заявления не се разглеждат до извършване на вписване или постановяване на отказ по заявлението, по което са дадени указания.


Чл. 93. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър изисквания или не са изпълнени указанията по чл. 92а, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, в който посочва изчерпателно всички пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване.
(2) Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му, за което се прилага съответно редът на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него в заявлението адрес на електронна поща. В този случай потвърждаване на получаването не се изисква.


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и са налице предвидените в чл. 21 от Закона за търговския регистър изисквания, длъжностното лице по регистрацията извършва исканото вписване, заличаване или обявяване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При подаване на ново заявление след постановен отказ в рамките на срока за обжалване на отказа се счита, че срокът за заявяване е спазен.


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско обединение по икономически интереси се прилагат съответно правилата за събирателно дружество.


Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) След обявяване на предложението за преместване на седалището на регистрирано в Република България европейско обединение по икономически интереси от Република България на територията на друга държава членка по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85 длъжностното лице по регистрацията проверява служебно дали европейското обединение по икономически интереси притежава земя в Република България.
(2) Ако длъжностното лице по регистрацията установи, че европейското обединение по икономически интереси притежава земя в Република България, то прави възражение срещу преместването на седалището на основание чл. 280а, ал. 4 от Търговския закон и чл. 14, ал. 4 от Регламент (ЕИО) 2137/85, като уведомява за това управител на европейското обединение по икономически интереси и компетентния орган по регистрацията на новото седалище.
(3) Възражението на длъжностното лице по регистрацията по ал. 2 следва да бъде направено в двумесечния срок от обявяването на предложението за преместване на седалището по чл. 14, ал. 1 от Регламент (ЕИО) 2137/85. Възражението на длъжностното лице по регистрацията подлежи на съдебен контрол.
(4) Ако в двумесечния срок по ал. 3 европейското обединение по икономически интереси отстрани пречките по чл. 280а, ал. 4 от Търговския закон, длъжностното лице по регистрацията оттегля възражението, като уведомява за това управител на европейското обединение по икономически интереси и компетентния орган по регистрацията на новото седалище.
(5) Заличаването на европейското обединение по икономически интереси в търговския регистър поради преместване на седалището на територията на друга държава членка се извършва след представяне на доказателства, че европейското обединение по икономически интереси е вписано в регистъра по новото седалище.


Чл. 94в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско дружество се прилагат съответно правилата за акционерно дружество.


Чл. 94г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписвания, обявявания и заличавания във връзка с ликвидация и несъстоятелност на европейско кооперативно дружество се прилагат съответно правилата за кооперация.


Чл. 94д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 1 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващото се дружество притежава земя в Република България и дали са спазени всички изисквания на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон. Длъжностното лице по регистрацията издава исканото удостоверение не по-рано от 14 дни от постъпване на искането и го обявява служебно по делото на преобразуващото се дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващото се дружество след получаване на уведомление, че преобразуването е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата, в която се намира седалището на приемащото или новоучреденото дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващото се дружество.


Чл. 94е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 2 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващото се дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство относно сливане/вливане по отношение на преобразуващото се дружество със седалище в Република България. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на преобразуващото се дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващото се дружество след получаване на уведомление, че учредяването на европейското дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която се намира седалището на европейското дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващото се дружество.


Чл. 94ж. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 3 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали европейското дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство във връзка с преместването на седалището на европейското дружество от Република България в друга държава членка. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на дружеството.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава европейското дружество след получаване на уведомление, че седалището на европейското дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която е преместено седалището на европейското дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на европейското дружество.


Чл. 94з. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 4 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващата се кооперация притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство относно вливане/сливане по отношение на преобразуващата се кооперация със седалище в Република България. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на преобразуващата се кооперация.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава преобразуващата се кооперация след получаване на уведомление, че учредяването на европейското кооперативно дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която се намира седалището на европейското кооперативно дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на преобразуващата се кооперация.


Чл. 94и. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При разглеждане на заявлението с искане за издаване на удостоверение за законосъобразност по чл. 63а, т. 5 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали европейското кооперативно дружество притежава земя в Република България и дали са спазени изискванията на българското законодателство във връзка с преместването на седалището на европейското кооперативно дружество от Република България в друга държава членка. След издаване на исканото удостоверение длъжностното лице по регистрацията го обявява служебно по делото на европейското кооперативно дружество.
(2) Длъжностното лице по регистрацията заличава европейското кооперативно дружество след получаване на уведомление, че седалището на европейското кооперативно дружество е вписано от компетентния орган по регистрация на държавата членка, в която е преместено седалището на европейското кооперативно дружество. Полученото уведомление се обявява служебно по регистърното дело на европейското кооперативно дружество.


Чл. 94к. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Договорът, планът за преобразуване, списъкът по чл. 265ж, ал. 2 от Търговския закон и докладът на управителния орган се обявяват едновременно по делата на всяко преобразуващо се и приемащо дружество съгласно чл. 262к от ТЗ.


Чл. 95. Ако по делото на преобразуващо се дружество са вписани запор или залог върху дялове и акции, както и запор или залог върху търговско предприятие, длъжностното лице по регистрацията вписва същите по делото на приемащото, съответно на новоучреденото дружество, преди да впише прекратяването на преобразуващото се дружество.


Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие, относно преобразуване на търговски дружества и относно преустройство на кооперации (въз основа на заявления по образец съгласно приложения № В1, № В2-1, № В2-2, № 3-1, № В3-2) се извършва едновременно по партидите на отчуждителя и приобретателя, съответно по партидите на всяко от преобразуващите се дружества или преустройваща се кооперация.

Раздел III "а".
Изправяне на грешки и непълноти (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.


Чл. 96б. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Искане за отстраняване на грешки и непълноти, допуснати от длъжностни лица по регистрацията при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, може да се подаде от заявителя или от заинтересовано лице по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочва номерът на вписването по чл. 72, ал. 1 и грешката, съответно пропускът.


Чл. 96в. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Отстраняване на грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, се извършва служебно при установяването им от длъжностното лице по регистрацията по ред, установен с вътрешни правила на Агенцията по вписванията.


Чл. 96г. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато е допусната грешка или непълнота при снемане на електронен образ от представените от заявителя със заявлението документи от страна на служител по регистрацията, вследствие на което е постановен отказ, грешката или непълнотата се установява и отстранява по реда на чл. 96б или служебно от длъжностно лице по регистрацията по реда на чл. 96в.


Чл. 96д. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Когато е допусната грешка или непълнота при снемане на електронен образ от представените от заявителя със заявлението документи от страна на служител по регистрацията и заявлението все още се разглежда, искане за отстраняване на грешки и непълноти може да се подаде от заявителя по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочва входящият номер на заявлението по чл. 83, ал. 2 и грешката, съответно пропускът.
(2) Искането се свързва със заявлението, по което е допусната грешката или непълнотата, и вписването му се спира до отстраняването на грешката или непълнотата по ал. 1.
(3) Грешката или пропускът, допуснати при снемане на електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, се изправят от оправомощен служител по регистрацията в териториалната служба по регистрацията, като се използва оригиналът на подаденото заявление, и поправката се удостоверява по реда на чл. 74, ал. 4.
(4) Искането по ал. 1 се разглежда от длъжностното лице заедно със заявлението, по което е допусната грешката или непълнотата, без да се нарушават редът и сроковете за разглеждането му.


Чл. 96е. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Когато грешката или непълнотата по чл. 96д, ал. 1 се установи от длъжностното лице по регистрацията, вписването се спира по ред, установен с вътрешни правила на Агенцията по вписванията, до отстраняването на грешката и непълнотата по реда на чл. 96д, ал. 3.
(2) След отстраняването на грешката или непълнотата заявлението незабавно се връща за разглеждане от същото длъжностно лице по регистрация.


Чл. 96ж. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Грешно или непълно въведената информация от служител в териториално звено на Агенцията по вписванията в системата на търговския регистър, извън снемането на електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, се изправя от длъжностното лице по регистрацията при вписването.

Раздел IV.
Запазване на фирма


Чл. 97. (1) Подадените заявления за запазване на фирма се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията или определен от изпълнителния директор на агенцията служител по реда на постъпването им.
(2) Служителят проверява дали:
1. подаденото заявление е по образеца за запазване на фирма;
2. друго лице няма права върху фирмата;
3. е внесена дължимата държавна такса.


Чл. 98. В случай че са налице предвидените в чл. 97 изисквания, служителят въвежда информацията за запазената фирма от съответното поле на заявлението в съответното поле на списъка за запазените фирми в търговския регистър.


Чл. 99. Относно производството по запазване на фирма се прилагат съответно правилата на раздел III "Регистърно производство".

Глава четвърта.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


Чл. 100. Търговският регистър се съхранява безсрочно. Съдържащата се в търговския регистър информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.


Чл. 101. (1) Агенцията взема подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия, при които обработваните и предаваните данни да не подлежат на неправомерен или случаен достъп и възпроизвеждане.
(2) Физическата защита на търговския регистър се осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в които се съхранява единната централизирана електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели и организации, трябва да са извън основния защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част от помещенията на агенцията имат само надлежно овластени служители в съответствие с техните функционални задължения.


Чл. 102. Агенцията съхранява търговския регистър по начин, който осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните за вписани обстоятелства, заличени вписвания, обявени актове и запазени фирми да не е възможно.


Чл. 103. Агенцията използва техническо оборудване и технологии за водене и съхраняване на търговския регистър, чрез които се изпълняват най-малко следните функции:
1. проверка на целостта на обменяните съобщения;
2. подписване на изпращаните съобщения;
3. архивиране на служебните данни и електронното им подписване;
4. поддържане целостта на съхраняваните и обменяните данни;
5. управление на достъпа до данни за създаване подписа на агенцията, удостоверението за усъвършенстван подпис, списъци с прекратени удостоверения, съхраняваните официални документи;
6. съхраняване и използване на частните ключове на длъжностните лица по регистрацията и на другите лица, които имат право да оперират с регистъра с високо ниво на сигурност чрез използване на смарт-карта с парола или персонален идентификатор (PIN) и/или биометричен идентификатор.


Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление за срок 10 години, считано от датата на вписването, заличаването или обявяването.
(2) (Отм., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Копия от издадените удостоверения се съхраняват в 5-годишен срок от издаването им.


Чл. 105. Агенцията архивира базата данни на търговския регистър в края на всяка календарна година, като осигурява възможност за разчитане на съдържащата се в нея информация.


Чл. 106. Агенцията съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични информационни системи с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация и в Европейския съюз.

Глава пета.
ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


Чл. 107. Търговският регистър е достъпен чрез Интернет страницата на търговския регистър и по друг начин в зависимост от технологичната готовност на агенцията. Агенцията извършва справки и издава удостоверения от търговския регистър и във всяко свое териториално звено.


Чл. 108. (1) Агенцията осигурява визуализиране от централната страница за вход в търговския регистър на информацията за всички вписвания, заличавания и обявявания за деня в хронологичен ред по реда на извършването им. Информацията следва да е достъпна за определена дата, седмица, месец или избран от потребителя период не по-дълъг от един месец.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията осигурява визуализиране от централната страница за вход в търговския регистър на информацията за подадените през деня заявления за преобразуване на търговски дружества в хронологичен ред по реда на подаването им. Информацията следва да е достъпна за определена дата, седмица, месец или избран от потребителя период не по-дълъг от един месец.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Агенцията осигурява визуализиране по партидата на всеки търговец на указанията на длъжностното лице по регистрацията за отстраняване на нередовност по подадено заявление за вписване, заличаване или обявяване, както и визуализиране от централната страница за вход в търговския регистър на указанията по подадени от нерегистрирани търговци заявления.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Агенцията осигурява визуализиране по партидата на всеки търговец на актуалния му дружествен договор/учредителен акт/устав, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията осигурява възможност за преглед на актуалното състояние на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец към момента на проверката, както и състоянието на партидата към определена дата назад във времето.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията осигурява възможност за справки дали друго лице няма права върху определена фирма (уникалност на фирма) чрез търсене в регистърните дела, списъка на запазените фирми, постановените откази и подадените заявления.


Чл. 109. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Всеки може да иска и извършва справка в базата данни, съставляваща търговския регистър. Справките в търговския регистър са безплатни.
(2) Справки могат да се правят за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.
(3) Справки с търсене в партидите могат да се правят по:
1. фирма или ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
2. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) име, съответно фирма, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК/код по БУЛСТАТ на съдружник или едноличен собственик на капитала;
3. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) име, съответно фирма, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК/код по БУЛСТАТ на член на органи на юридическо лице - търговец.
(4) В партида на отделния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници справки и търсене могат да се извършват по всяко вписано обстоятелство или обявен акт.


Чл. 110. (1) Агенцията осигурява възможност списъкът за запазените фирми да се визуализира с подредба по:
1. азбучен ред на всички вписани фирми;
2. хронологичен ред на извършване на запазването в търговския регистър или за определен период;
3. правна форма на търговеца или клона на чуждестранен търговец.
(2) Агенцията осигурява възможност за бърз достъп до запазените фирми по първа буква или цифра от фирмата.


Чл. 111. (1) Удостоверения от търговския регистър относно търговец или клон на чуждестранен търговец се издават за:
1. актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства;
2. вписвания за определен период (извлечение);
3. обявявания за определен период (извлечение);
4. вписано обстоятелство;
5. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) обявяване и/или електронен образ на обявен акт;
6. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) законосъобразност;
7. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) заверен с електронен подпис електронен образ на заявление или приложение към него;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.
(2) Удостоверения от търговския регистър се издават и относно запазена фирма.
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията по вписванията издава заверено копия на хартиен носител от електронния образ на документите, въз основа на които е извършено вписване, заличаване или обявяване в Търговския регистър.


Чл. 112. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно от служител във всяко териториално звено на агенцията. Удостоверения се издават и в електронна форма.
(2) Удостоверенията, издадени на хартиен носител, се подписват и подпечатват от служител на агенцията.
(3) Удостоверенията, издадени в електронна форма, се подписват с електронен подпис и се изпращат по електронен път.


Чл. 112а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца.
(2) Сертификат за регистриран достъп до делото на търговеца се предоставя в териториалните звена на агенцията след подаване на молба по образец и представяне на документ за самоличност.
(3) Служител в съответното териториално звено, определено от изпълнителния директор на агенцията, въвежда данните на молителя и предоставя на лицето, подало молбата, и код за еднократно активиране на регистрирания достъп до делата на търговците, регистрирани в търговския регистър.
(4) Сертификатът за достъп до делата на търговците се получава от електронната страница на търговския регистър след въвеждане на кода по ал. 3.


Чл. 113. (1) Агенцията може да предоставя цялата база данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър или структурирани части от нея.
(2) Агенцията може да предоставя чрез специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;
2. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър;
3. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец;
4. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец.
(3) Специализираните услуги се предоставят срещу заплащане на държавна такса.
(4) Редът и начинът на предоставянето на услугите по този член се уреждат в общи условия, определени от агенцията.

Глава шеста.
ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

Раздел I.
Начин на формиране


Чл. 114. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Агенцията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър, както и в случаите по глава втора "а" от ЗТР.
(2) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване на търговците и клоновете на чуждестранните търговци в търговския регистър и остава непроменен до заличаването им.
(3) Единният идентификационен код на търговец и на клон на чуждестранен търговец е 9-значен.
(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Единният идентификационен код на клон на търговец се определя при първоначалното вписване на клона по партидата на търговеца в търговския регистър и остава непроменен до заличаването им. Единният идентификационен код на клона е 4-значен и се добавя към 9-значния код на търговеца.


Чл. 114а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При вписване на залог на дружествен дял, залог на търговско предприятие и запор на дружествен дял се определя номер по ред на вписването, съответно на залога или запора по партидата на търговеца.


Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Раздел II.
ЕИК при прехвърляне на търговско предприятие, поемане на търговско предприятие на едноличен търговец от наследник, преобразуване на търговски дружества, преустройство на кооперации (Загл. изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При прехвърляне на търговско предприятие и при поемане на търговското предприятие на едноличен търговец от наследник по реда на чл. 60, ал. 2 от Търговския закон се създава връзка между ЕИК на отчуждителя и ЕИК на правоприемника.


Чл. 116. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез вливане се запазва ЕИК на приемащото дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, съответно на преустройващите се кооперации.


Чл. 117. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез сливане се определя ЕИК на новоучреденото дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, съответно на преустройващите се кооперации.


Чл. 117а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез вливане и сливане може да се извърши служебна промяна на 4-значните единни идентификационни кодове на клоновете на преобразуващите се търговски дружества и преустройващите се кооперации, ако измежду тях има повторение.


Чл. 118. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез разделяне се определят ЕИК на новообразуваните дружества или кооперации и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество, съответно на преустройващата се кооперация.


Чл. 119. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез отделяне се запазва ЕИК на преобразуващото се дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на новообразуваните дружества, съответно на новообразуваната кооперация.


Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма се определя ЕИК на новоучреденото дружество и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество.


Чл. 121. При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имущество на еднолично търговско дружество върху едноличния собственик се запазва ЕИК на едноличния търговец и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество.

Глава седма.
ВЕЩИ ЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ, ЛИКВИДАТОРИ, КОНТРОЛЬОРИ, ПРОВЕРИТЕЛИ И РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ (НОВА - ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 23.01.2009 Г.)

Раздел I.
Вещи лица за оценка на непарични вноски (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.)


Чл. 122. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Вещо лице за оценка на непарични вноски е дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има висше образование и съответни специални знания в областта на съответния вид оценка;
2. не е осъждано за престъпление от общ характер;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) има сертификат за правоспособност като оценител, издаден от Камарата на независимите оценители в България, и е регистриран в Публичния регистър на независимите оценители;
4. има електронен подпис и осигурена възможност за електронен обмен с Агенцията по вписванията и лицето, заявило оценката на непарична вноска.
(2) Не може да участва в производството по оценката на непарична вноска вещо лице:
1. когато самото то е вносител на непаричната вноска или заедно с някой от вносителите на непаричната вноска притежава права върху предмета на непаричната вноска;
2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на вносителя на непаричната вноска;
3. което живее във фактическо съжителство с вносителя на непаричната вноска или с негов представител;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) което е представител, съответно пълномощник на вносителя на непаричната вноска;
5. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.


Чл. 123. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Длъжностното лице по регистрацията назначава три вещи лица за оценка на непарична вноска по искане на съдружник или акционер - заявител на оценка на непарична вноска в капитала на капиталово търговско дружество. Вещите лица се назначават измежду вписаните в регистъра, воден към Камарата на независимите оценители.
(2) Искането следва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, достатъчно данни за индивидуализирането на предмета на непаричната вноска и документи, удостоверяващи правата на заявителя на оценката върху предмета на непаричната вноска. Длъжностното лице по регистрацията постановява прекратяване на производството за назначаване на вещи лица, когато не са изпълнени условията по изр. 1, за което се уведомява заявителят.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) Длъжностното лице по регистрацията възлага оценката на вещите лица съобразно непосредствения предмет на непаричната вноска, тяхната специалност и притежаваните сертификати за оценителска правоспособност, издадени от Камарата на независимите оценители в България.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.) В акта за назначаване се посочват: пълното описание на непаричната вноска; документите, удостоверяващи правата върху предмета на непаричната вноска, както и документите от значение за извършването на оценката на непаричната вноска, името, сертификата за оценителска правоспособност на всяко от вещите лица, срокът за извършване на оценката, размерът на определения депозит, както и срокът за внасянето му от заявителя на оценката по специална банкова сметка на Агенцията по вписванията.
(5) Агенцията по вписванията предоставя на заявителя на оценката и назначените вещи лица копие от акта за назначаване. На вещите лица се предоставя и копие от искането по ал. 1 заедно с документите към него.
(6) По искане на вещото лице или на заявителя на оценката длъжностното лице по регистрацията може да измени акта за назначаване на вещите лица, като съобрази направеното искане, или да откаже изменението на акта.
(7) Обменът на информация със заявителя на оценката се извършва по електронен път при спазване на ЗЕДЕП, ако заявителят на оценката е посочил адрес на електронна поща в искането си.


Чл. 124. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Вещото лице за оценка на непарични вноски дава писмено съгласие за извършване на възложената оценка, освен ако закон изисква специална форма на съгласието.
(2) В случаите, когато закон предвижда наличие на предпоставки или отсъствие на пречки за назначаването, вещото лице удостоверява съответните обстоятелства с декларация и/или със съответни документи.
(3) Обменът на информация между назначеното вещо лице и Агенцията по вписванията се извършва по електронен път.


Чл. 125. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Вещото лице е длъжно незабавно да съобщи на длъжностното лице по регистрацията за наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 2, т. 1 - 5 и да откаже извършването на оценката. В случай, че някое от основанията по ал. 1, т. 1 - 5 настъпи след даване на съгласието по чл. 124, вещото лице е длъжно да поиска от длъжностното лице по регистрацията отстраняването си.
(2) Вещото лице може да бъде отстранено от длъжностното лице по регистрацията по собствено искане или по искане на заявителя на оценката, след като е възникнало или е станало известно основанието за отстраняване. В случай, че искането е направено от заявителя на оценката, на вещото лице се дава възможност да даде становище по искането за отстраняването му.
(3) Вещото лице може да бъде отстранено, когато не изпълни възложената му работа поради липса на квалификация, болест или друга обективна причина или когато не е изготвило своевременно заключението.
(4) На отстраненото вещо лице не се дължи възнаграждение.
(5) При отстраняване на вещо лице длъжностното лице по регистрацията назначава на негово място друго вещо лице.


Чл. 126. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Писменото заключение се подписва от всяко от вещите лица саморъчно и се представя в търговския регистър по електронен път с електронния подпис на едно от вещите лица.
(2) Длъжностното лице по регистрацията проверява дали представеното заключение отговаря на изискванията по чл. 72, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон и на поставените с акта за назначаване на вещите лица задачи. В случай, че представеното заключение не отговаря на изискванията по чл. 72, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон и на поставените с акта за назначаване задачи, длъжностното лице по регистрацията уведомява вещите лица за недостатъците и им предоставя срок за отстраняването им. За предоставения срок се уведомява и заявителят на оценката.
(3) Заверено копие от заключението се предоставя на заявителя на оценката след определяне на възнаграждението и разходите на вещите лица в рамките на внесения депозит, а в случай че определеното възнаграждение е по-високо от внесения депозит - след довнасяне от заявителя на оценката на разликата по реда на чл. 131.


Чл. 127. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) На вещото лице се определя възнаграждение за представеното заключение, ако то отговаря на изискванията по чл. 72, ал. 2, изр. 2 от Търговския закон, както и на поставените с акта за назначаване на вещите лица задачи.
(2) Длъжностното лице по регистрацията определя общо възнаграждение на вещите лица, изготвили оценката на непаричната вноска.
(3) В рамките на определеното по ал. 1 общо възнаграждение може да бъде определено възнаграждение на всяко едно от трите вещи лица.


Чл. 128. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) При определяне на възнаграждението на вещо лице за оценка на непарична вноска длъжностното лице по регистрацията съобразява и преценява:
1. сложността и спецификата на поставените задачи;
2. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г.)
3. времето, необходимо за извършване на оценката;
4. обема на извършената работа;
5. необходимите разходи за извършване на оценката;
6. други обстоятелства, при които е била извършена оценката.
(2) Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се установяват въз основа на декларация по образец - приложение № 1, обявен на официалната електронна страница на Агенцията по вписванията.
(3) Направените от вещото лице разходи във връзка с оценката на непаричната вноска се изплащат въз основа на удостоверяващ разходите документ. Ако вещото лице не представи документи за разходите, те се заплащат по преценка на длъжностното лице по регистрацията.


Чл. 129. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Възнаграждението на вещото лице се определя на база отработен час. За всеки отработен час се заплаща възнаграждение в размер 7 лв.
(2) За отработен час се счита времето за извършване на: оглед на обекти, събиране на образци за сравнително изследване, измерване, преглеждане на документи, справки в архиви, изследвания, анализи и други дейности, необходими за изготвяне на заключението.
(3) Броят на отработените часове се установява от декларацията по чл. 128, ал. 2.
(4) Ако прецени, че са налице основания за непризнаване на пълния брой часове, декларирани от вещото лице по реда на чл. 128, ал. 2, длъжностното лице по регистрацията определя възнаграждение, съответстващо на признатия брой отработени часове. За непризнаване на пълния брой декларирани от вещото лице часове длъжностното лице по регистрацията посочва мотиви.
(5) За особено сложни и специфични оценки, извършени от висококвалифицирани вещи лица, възнаграждението по ал. 1 може да бъде увеличено до двоен размер по искане на вещото лице или по преценка на длъжностното лице по регистрацията.


Чл. 130. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) (1) Заедно със заключението вещото лице представя пред длъжностното лице по регистрацията и декларацията по чл. 128, ал. 2, към която се прилагат документи за извършените разходи.
(2) Не се признават за разходи, освен за случаите по чл. 128, ал. 1, т. 6 - по преценка на длъжностното лице по регистрацията:
1. разходи за самолетен билет за пътуване в България;
2. пътни разходи над 30 лв. в една посока без представяне на билет;
3. разходи за една нощувка над 65 лв.