навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В сила от 01.07.2006 г.
Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно:
1. изпращане и публикуване на информация за обществените поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) работата на Регистъра на обществените поръчки, както и обстоятелствата, които се вписват в него;
3. правилата за провеждане на електронен търг;
4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) обмен на информация при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) упражняването на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 и 24 ЗОП и обмена на информация във връзка с контрола по т. 22;
6. видовете борсови стоки, чиято доставка може да се извърши чрез процедура на договаряне без обявление;
7. (нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публикуване на поканата по чл. 101б, ал. 1 ЗОП.


Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само когато извършват дейностите по чл. 7а - 7д ЗОП.
(2) Възложителите по чл. 7, т. 3 - 6 ЗОП уведомяват Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за придобиване или изгубване на качеството възложител в 7-дневен срок от датата на възникване на основанието.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Изпращане на информация до "Държавен вестник" и до "Официален вестник" на Европейския съюз". (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)

Раздел II.
Изпращане на информация до агенцията и до "Официален вестник" на Европейския съюз. Профил на купувача" (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 5. (1) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) решенията за:
а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;
б) промяна по чл. 27а, ал. 3 и 7 ЗОП;
в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;
г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в състезателен диалог;
д) откриване и прекратяване на конкурси за проекти;
2. предварителните обявления за обществени поръчки;
3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;
4. обявленията за обществени поръчки;
5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;
6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;
7. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) поканата за участие в процедура на договаряне без обявление - в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и 12 ЗОП;
7а. (нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публичната покана по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
8. информация за проведените конкурси за проекти;
9. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения, в която се посочва и датата на сключване на договора или рамковото споразумение;
10. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;
11. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) обявленията за доброволна прозрачност;
12. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информация по чл. 44, ал. 7 ЗОП;
13. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) информацията по чл. 122с ЗОП;
14. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) информация за хода на процедурата при производство по обжалване;
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на договори за обществени поръчки.
(2) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията освен информацията по ал. 1 и:
1. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;
2. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;
3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и т. 12 ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията доказателствата, свързани с избора на процедурата.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 и 12 и ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а в случаите по чл. 45а, ал. 1, 5 и 6 ЗОП - съгласно образци, утвърдени с регламента по чл. 45а, ал. 9 ЗОП.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Информацията по ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в" и "д", т. 7а, 10 и 14 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 и т. 8 - 12 и ал. 2 се изпращат по един от следните начини:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис,
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис,
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) по електронна поща с използване на електронен подпис,
4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис,
5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител чрез:
а) електронни образци на страницата на агенцията, или
б) използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Решението и обявлението за откриване на процедури, подлежащи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП, решението по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "б", съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 и информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 се изпращат по реда на ал. 1, т. 5.
(3) Когато изпращат документи по чл. 5, ал. 1 и 2, възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в Регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.
(4) В случай че възложителят не разполага с данните по ал. 3, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Възложителите посочват данните по ал. 3 и 4 в съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по електронна поща - в полето "Относно" на изпратеното електронно съобщение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Уведомителните писма, които съдържат информацията по чл. 5, ал. 1, т. 13, се изпращат до агенцията по един от начините, посочени в ал. 1, т. 2 или 3.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" и "д", т. 4, 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2 в 7-дневен срок от датата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) издаване на съответното решение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" и "д", т. 4, 6 и 8, и по ал. 2, т. 1 и 2;
2. сключване на договора или на рамковото споразумение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 9;
3. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Информацията по чл. 5, ал. 1, т. 14 се изпраща в 3-дневен срок от узнаване на съответното обстоятелство, свързано с обжалване на процедурата.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Комисията за защита на конкуренцията изпраща до агенцията по електронен път решенията и определенията, посочени в чл. 122н ЗОП, както и решенията по чл. 127а, ал. 2 ЗОП.


Чл. 9. (1) Възложителите, които са създали профил на купувача, отговарят за актуалността и достоверността на публикуваната в него информация за обществени поръчки.
(2) Достъпът до профила на купувача е свободен и не може да се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) Поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7а се публикува на Портала за обществени поръчки от упълномощен потребител чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията. Всяка покана получава уникален код и съдържа профила на купувача, където тя може да бъде намерена.
(2) По изключение, когато възложителят не може да публикува поканата на своя профил на купувача, той я публикува на друг интернет адрес, който посочва в поканата по ал. 1.
(3) В поканата, публикувана на профил на купувача, съответно на друг интернет адрес, възложителят посочва уникалния код, под който тя е публикувана на Портала за обществени поръчки.
(4) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за период 7 дни, считано от деня, следващ датата на публикуването. Когато възложителят е посочил в поканата по-дълъг срок, той е длъжен да осигури за този срок публичен достъп до нея на профила на купувача, съответно на интернет адреса.
(5) При промяна на първоначално обявените условия или когато необходимостта от възлагане на поръчката отпадне, възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки. Едновременно с това тя се заличава от профила на купувача, съответно от интернет адреса, на който е публикувана.
(6) При промяна на първоначално обявените условия възложителят публикува нова покана по реда на ал. 1 - 4.

Раздел III.
Статистически отчети (В сила от 01.01.2007 г.)


Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията изпраща на Европейската комисия ежегодно до 31 октомври годишен статистически отчет с обобщени данни за дейността на възложителите за предходната година.

Раздел IV.
Оповестяване на информация от агенцията


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Агенцията оповестява информацията, свързана с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез Портала за обществени поръчки.
(2) Агенцията може да оповестява информация, свързана с нейната дейност, и чрез каталози, периодични бюлетини, брошури, доклади, разработки и други специализирани издания в областта на обществените поръчки.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Агенцията чрез Портала за обществени поръчки осигурява достъп до:
1. Регистъра на обществените поръчки;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) издадени от изпълнителния директор на агенцията методически указания по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) консолидираните версии на образците, утвърдени от Европейската комисия, от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и от изпълнителния директор на агенцията;
4. списъци на възложителите;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) публичните покани по чл. 101б, ал. 1 ЗОП;
7. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) списък на лица, за които с влязло в сила съдебно решение е установено неизпълнение на договор за обществена поръчка;
8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) друга информация, свързана с обществените поръчки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В списъка по ал. 1, т. 5 могат да се включват и лица, чиято правоспособност е придобита или призната в държава - членка на Европейския съюз.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Глава трета.
РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява единна електронна база данни.
(2) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.
(3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Регистърът е публичен и достъпът до информацията в него е свободен.

Раздел II.
Водене на регистъра


Чл. 16. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Уникалният идентификационен номер представлява поредният номер на вписването на възложителя в регистъра.


Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:
1. първа част - номер на партидата на възложителя;
2. втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;
3. трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) За всяка поръчка в регистъра се съдържа информация за нейното актуално състояние, като й се дава статус, както следва:
1. отворена - не е изтекъл крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
2. спряна - изпратена е информация по чл. 5, ал. 1, т. 14 за подадена жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, придружена с искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата";
3. прекратена - взето е решение за прекратяване на процедурата;
4. затворена - изтекъл е крайният срок за подаване на оферта/заявление за участие в процедурата;
5. възложена - публикувана е информация за сключен договор;
6. отменена - когато с влязло в сила решение на орган по обжалване решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно;
7. неизвестен - от откриване на процедури на договаряне без обявление до публикуване на информация за сключен договор или за прекратяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Когато обществената поръчка е с обособени позиции, чието актуално състояние е различно, към информацията по ал. 2 се добавя "частично".


Чл. 18. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване".
(2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Извън възможностите за промяна по чл. 27а ЗОП правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на други образци на документи, се коригират чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител. Не се допуска техническа редакция на решението за промяна по чл. 27а, ал. 3 ЗОП.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Допуснати при вписването грешки се поправят, като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Искането по ал. 3 се изпраща по пощата, по факс, по електронна поща с използване на електронен подпис или се съобщава по телефона в срок не по-късно от 5 дни от датата на публикуване на съответния документ.
(6) Когато искането се съобщава по телефона, възложителят трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато искането е изпратено след срока по ал. 5, то не се разглежда по същество.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 19. (1) Регистърът на обществените поръчки се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение и ползване.
(2) Защитата на информацията се осигурява чрез нейното периодично и оперативно архивиране.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се съдържа информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки, открити през последните 5 години.
(2) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се архивира по ред, определен от изпълнителния директор на агенцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) По изключение, когато договори за обществени поръчки, рамкови споразумения или динамични системи за доставка имат срок, по-дълъг от 5 години, както и при договори, сключени в резултат на процедура на договаряне без обявление, информацията за тях се архивира една година след получаване на информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 84 от 2007 г., в сила от 19.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Информация за вписване в регистъра, постъпила на хартиен носител, се съхранява за срок 3 години, считано от годината на постъпване на документа в деловодството на агенцията, след което се архивира или унищожава по реда на Закона за Националния архивен фонд.

Раздел III.
Обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В регистъра се вписват:
1. идентификационните данни за възложителя:
а) уникалният идентификационен номер на възложителя съгласно чл. 16;
б) кодът по БУЛСТАТ, съответно единният идентификационен код (ЕИК);
2. уникалният номер на обществената поръчка съгласно чл. 17;
3. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) документите по чл. 5, ал. 1, т. 2 - 6, 8, 9, 11 и 12 и ал. 2, т. 1 и 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) решенията на възложителите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" и "д";
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г., попр. - ДВ, бр. 20 от 2012 г.) информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 14;
6. становищата на изпълнителния директор на агенцията по чл. 50, ал. 3.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) На вписване в регистъра подлежат и всички промени в обстоятелствата по ал. 1.

Глава четвърта.
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I.
Изисквания към кандидатите и участниците (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)
(2) Възложителите посочват обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП в обявлението за обществена поръчка, а при процедура на договаряне без обявление - в поканата за участие в процедурата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в заявлението или офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
(3) Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Раздел II.
Задължения на възложителите на обществени поръчки


Чл. 25. Решенията на възложителите, с изключение на тези по чл. 25, ал. 1 ЗОП, трябва да съдържат и:
1. номера и датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) датата на публикуваното обявление за обществена поръчка, освен в случаите на процедура на договаряне без обявление.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 27. Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка в обявлението, той е длъжен да използва същата валута във всички случаи, в които посочва стойност за съответната поръчка.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 ЗОП, действията му след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и не се отразяват в съответния протокол или доклад от работата на комисията.

Раздел III.
Правила за провеждане на някои процедури


Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите на различие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.
(2) В случаите на различие между мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) за вярно се приема посоченото с думи място на изпълнението.


Чл. 31. (1) Когато възложителите използват електронен търг по чл. 16б, ал. 1 ЗОП, те посочват това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка.
(2) Провеждането на електронен търг се основава на:
1. нови цени, когато критерият за оценка на офертите е най-ниска цена;
2. нови цени и/или нови стойности на показателите на офертите, посочени в документацията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.
(3) При използване на електронен търг документацията съдържа и:
1. показателите на офертата, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг; тези показатели трябва да са количествено определими и да могат да се изразят с цифри или с проценти;
2. минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;
3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;
4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;
5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения, включително минималната стъпка за промяна на показателите;
6. информацията, свързана с използваното електронно оборудване, както и условията и техническите изисквания за свързване с него.


Чл. 32. (1) Преди провеждане на електронен търг комисията извършва първоначална оценка на офертите.
(2) Оценката по ал. 1, както и оценката по време на електронния търг се извършват в съответствие с определения в обявлението критерий по чл. 37, ал. 1 ЗОП.


Чл. 33. (1) След извършване на първоначална оценка на офертите по чл. 32 възложителят изпраща покана за участие в електронен търг едновременно до всички участници, чиито оферти отговарят на посочените изисквания.
(2) Поканата се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис и съдържа:
1. предложение до участниците да представят нови цени или нови цени и/или нови стойности на показателите съобразно критерия за оценка на офертите;
2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;
3. датата и часа за начало на електронния търг;
4. начина на приключване на електронния търг.
(3) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, поканата по ал. 1 съдържа и:
1. първоначалната оценка на съответната оферта по чл. 32, ал. 1;
2. математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на базата на представените нови цени и/или стойности; формулата включва тежестта на всички показатели, които определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
3. мерните единици за определяне стойностите на отделните показатели, необходими за изчисляване на формулата.
(4) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил възможността за представяне на варианти, всеки вариант се оценява отделно съгласно формулата по ал. 3, т. 2.
(5) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи.
(6) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.
(7) Провеждането на електронния търг се организира по начин, даващ възможност на всеки участник да проверява мястото си в класирането във всеки момент.
(8) На участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници, при условие че това е посочено в документацията.
(9) Броят на участниците може да се обявява на всеки етап от електронния търг.
(10) Предоставянето на информация по ал. 8 и 9 не може да води до разкриване на участниците на който и да е етап от електронния търг.


Чл. 34. (1) Електронният търг приключва:
1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или
2. когато не са получени нови предложения след изтичане на определения в поканата срок, или
3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.
(2) След приключване на електронния търг комисията съставя протокол за провеждането му, който съдържа:
1. състава на комисията;
2. списък на участниците;
3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) резултатите от оценката и класиране на участниците;
4. дата на съставяне на протокола.
(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74 ЗОП.


Чл. 35. При състезателен диалог комисията провежда диалог с всеки кандидат поотделно и може да обсъжда предложения, направени от други кандидати, само при писмено съгласие от тяхна страна.


Чл. 36. (1) В обявлението за откриване на процедура състезателен диалог възложителят може да посочи, че диалогът с кандидатите ще се проведе на етапи, при условие че има достатъчен брой предложения, за да се гарантира реална конкуренция.
(2) В случаите по ал. 1 намаляване броя на предложенията се извършва след тяхното представяне в писмен вид от кандидатите и оценяването им по критериите, посочени в обявлението и/или в описателния документ.


Чл. 37. В обявлението или в описателния документ при процедурата състезателен диалог възложителят може да предвиди награди или плащания за кандидатите, участвали в диалога.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите на чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т. 9 ЗОП, когато предмет на обществена поръчка е доставката на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
2. допълнителен код - в случай че има такъв, и описанието му съгласно Общия терминологичен речник (CPV);
3. наименование на стоките.


Чл. 39. В решението за откриване на процедура на договаряне без обявление възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12, както и в случаите по чл. 103, ал. 2, т. 9 и 11 ЗОП.

Раздел IV.
Обмен на информация при провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) При изпращане на обявлението по електронен път се допуска намаляване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие, когато обявлението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5.


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)
(2) В приложимите случаи документите, изпратени по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, могат да се препратят служебно от агенцията и до "Официален вестник" на Европейския съюз по искане на възложителя и ако са спазени утвърдените от изпълнителния директор на агенцията общи условия за предоставяне на услугата "електронен подател".


Чл. 41. (1) Когато възложителят предвижда възможност за получаване на оферти по електронен път или заявления за участие по електронен път, по факс или по телефон, той посочва това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.
(2) Офертите и заявленията за участие, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
(3) Получените по телефон и по факс заявления за участие се завеждат от лице, упълномощено от възложителя, в регистър, който съдържа:
1. регистрационен номер;
2. дата и час на получаване на обаждането или на съобщението по факс;
3. данни за лицето, което подава заявлението;
4. описание на получения по факса документ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) Регистърът по ал. 3 се води в електронен вид или на хартиен носител.


Чл. 42. (1) При изпращане на заявление за участие по факс кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:
1. номера, от който постъпва заявлението за участие;
2. дата и час на изпращане.
(2) Заявленията за участие, които не съдържат данните по ал. 1, не се приемат за редовни и не се вписват в регистъра по чл. 41, ал. 3.
(3) Заявленията за участие, получени по факс, се съхраняват от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.


Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) В случаите по чл. 58а, ал. 5 ЗОП решенията, изпратени по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.


Чл. 44. (1) Възложителите са длъжни да осигурят поверителността на информацията, която се съдържа в заявленията за участие, получени по телефон или по факс.
(2) Упълномощените лица по чл. 41, ал. 3 подписват декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.
(3) При възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 ЗОП спрямо лицата по ал. 2 те са длъжни незабавно да уведомят възложителя, който определя друго лице.


Чл. 45. (1) Когато оферти или заявления за участие се представят по електронен път, възложителят е длъжен да осигури:
1. целостта на предоставените данни;
2. поверителността на офертите или заявленията за участие до момента на тяхното отваряне.
(2) Изпратените по електронен път оферти или заявления за участие се приемат за получени от възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани в електронната му система.


Чл. 46. (1) Когато възложителят предвиди възможност за получаване на оферти или заявления по електронен път, той трябва да разполага с необходимото оборудване и софтуер, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието им. В този случай видими трябва да са само данните по чл. 41, ал. 3, необходими за завеждането на офертата или заявлението за участие в регистър.
(2) Получените по реда на ал. 1 оферти или заявления за участие не се отварят до деня, определен за разглеждането им от комисията.
(3) Възложителят упълномощава длъжностно лице, което регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие или оферти. Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.


Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) (1) Документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена като част от оферта, подадена по електронен път, задължително се изпращат по реда за подаване на цялата оферта с три отделни електронни съобщения, които съдържат указание за принадлежност към съответната част на офертата съгласно чл. 57, ал. 2 ЗОП.
(2) При разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени по електронен път, се прилагат разпоредбите на чл. 68 - 72 ЗОП.

Раздел V.
Договори за обществени поръчки


Чл. 48. (1) Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
(2) Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.
(3) Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по ал. 2.


Чл. 49. (1) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.
(2) В случаите по ал. 1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Глава пета.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

Раздел I.
Предварителен контрол върху процедури, финансирани със средства от европейските фондове (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) За осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП възложителят изпраща до агенцията:
1. проекта на обявление и когато е приложимо, проекта на решение;
2. информация за предварителен контрол, която съдържа проекта на методика - в случаите на критерий икономически най-изгодна оферта.
(2) Документите по ал. 1 се изпращат придружени с писмо, което съдържа следната информация:
1. наименование на възложителя;
2. обект и предмет на обществената поръчка;
3. вид на процедурата;
4. прогнозна стойност на поръчката;
5. оперативната програма, която предоставя финансирането;
6. изброяване на прикачените файлове;
7. име и длъжност на лицето, което изпраща документите.
(3) Документите по ал. 1, попълнени по утвърдени образци, се изпращат по електронна поща като прикачени файлове към придружителното писмо, което се подписва с електронен подпис. Адресът за изпращането им се публикува на Портала на агенцията.
(4) Документите, изпратени по реда на ал. 3, се приемат за получени в агенцията, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че са регистрирани в деловодната й система.
(5) Когато се установи, че не са изпратени всички документи, необходими за извършване на контрол, или не е спазен редът по ал. 3, те се връщат на възложителя по електронна поща за отстраняване на пропуските.
(6) След изготвяне на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП то се изпраща на възложителя по електронна поща, подписано с електронен подпис.
(7) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра възложителят изпраща до агенцията и документа по ал. 1, т. 2. В случаите, когато е приложимо, той съдържа одобрената методика за оценка и/или писмени мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП.
(8) След изготвяне на окончателен доклад за законосъобразност той се изпраща на възложителя и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП по електронна поща, подписано с електронен подпис.
(9) Всеки етап от предварителния контрол се извършва еднократно.

Раздел II.
Предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП е проверка за съответствие на мотивите, съдържащи се в решението за откриване, с приложените доказателства с цел установяване законосъобразността на избора на процедурата на договаряне без обявление.
(2) Доказателствата заедно с поканата по чл. 5, ал. 1, т. 7 се изпращат до агенцията едновременно с решението за откриване. Когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, поканата и доказателствата се изпращат по един от начините, посочени в чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Проверката по ал. 1 приключва с изготвяне на експертно становище, което се одобрява от изпълнителния директор на агенцията.
(4) Становището съдържа заключение относно съответствието на избора на процедура с изискванията на закона и се изготвя само въз основа на представените с решението доказателства.
(5) Становището се публикува в Регистъра на обществените поръчки в срок до 7 работни дни от получаването на решението.
(6) Становището не е задължително за възложителя, но когато в него има констатации за незаконосъобразност и процедурата завърши със сключване на договор за обществена поръчка, изпълнителният директор на агенцията уведомява органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.


Чл. 51. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 52. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 53. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 54. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)


Чл. 55. (В сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Глава пета.
"а" СЪГЛАСУВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА АГЕНЦИЯТА С КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.) (1) При установяване различна практика на възложителите при прилагане на закона и подзаконовите нормативни актове по обществени поръчки изпълнителният директор на агенцията, председателят на Сметната палата или директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция може да инициира съгласувателна процедура за издаване на методическо указание по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП.
(2) Поставените въпроси се разглеждат от експертна група, в състава на която се включват по двама представители от администрациите на органите по ал. 1, определени със заповед на съответния ръководител. Експертната група заседава при необходимост, но не повече от веднъж месечно, в постоянен състав. При отсъствие на титулярен член на групата той се замества от резервен член.
(3) За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа становище на експертите по разглежданите въпроси. Протоколът се подписва от всички експерти, участвали в заседанието. При несъгласие на експерт със становището, изразено в протокола, той прилага към него особено мнение.
(4) Въз основа на протокола по ал. 3 агенцията изготвя проект на методическо указание, което се изпраща за съгласуване на ръководителите на органите по чл. 123, ал. 1 ЗОП.
(5) Съгласуваното по реда на ал. 4 методическо указание се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията и се публикува на Портала за обществени поръчки.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 56. За нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение, се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 57. (1) Актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 150, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 21 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на разпоредбите на чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 2 относно текста "съответно до "Официален вестник" на Европейския съюз", чл. 10, 11 и 50 - 55 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ", И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2007 Г.)

§ 23. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.11.2009 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2012 Г.)

§ 94. (Попр. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., отм. с Решение № 15898 от 01.12.2011 г. на ВАС в частта "с изключение на § 93, т. 1, която влиза в сила от 01.11.2009 г." - ДВ, бр. 4 от 2012 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.02.2012 Г.)

§ 5. Процедурите за възлагане на малки обществени поръчки, включително тези по чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, открити до влизането в сила на § 2 от постановлението, се довършват по досегашния ред.


§ 6. В обобщената информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2012 г. възложителите включват и информация за разходваните средства за поръчки, възложени по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за периода от 1 януари до 26 февруари 2012 г., както и тези, за които е приложим § 5 от постановлението.


§ 7. Постановлението влиза в сила от 26 февруари 2012 г.


Приложение към чл. 38, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2012 г., в сила от 26.02.2012 г.)


CPV код ПРЕДМЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   Допълнителен код Описание на
        допълнителния код
1 2 3 4 5
03211100-4 Пшеница      
03211110-7 Твърда пшеница      
03211120-0 Мека пшеница      
03211200-5 Царевица      
03211300-6 Ориз      
03211400-7 Ечемик      
03211500-8 Ръж      
03211600-9 Овес      
03221210-1 Фасул      
03221211-8 Бакла      
03221212-5 Зелен фасул      
03221213-2 Испански фасул      
03413000-8 Дърва за горене      
09240000-3 Масла и продукти, получени от или на базата      
  на въглища      
09200000-1 Нефтопродукти, продукти от въглища и      
  маслопродукти      
09111000-0 Въглища и горива на базата на въглища      
09111100-1 Въглища      
09100000-0 Горива      
09111200-2 Горива на базата на въглищата      
09121000-3 Газ от каменни въглища, газ за използване в      
  градски условия или подобни видове газ      
09111210-5 Постни въглища (с малко летливи съставки)      
09111220-8 Брикети      
09110000-3 Твърди горива      
09111300-3 Изкопаеми горива      
09111400-4 Горива на базата на дърва      
14430000-4 Сол, концентрирана чрез изпарение и чист      
  натриев хлорид      
34927100-2 Сол за посипване на пътища (против заледяване)      
15111100-0 Говеждо месо      
15112100-7 Прясно птиче месо      
15113000-3 Свинско месо      
15411200-4 Олио за готвене      
15511100-4 Пастьоризирано мляко      
15612100-2 Пшеничено брашно      
15612110-5 Пълнозърнесто брашно      
15612120-8 Брашно за хляб      
15612130-1 Брашно без мая      
15612150-7 Брашно за сладкиши      
15612190-9 Ферментиращо или самонабухващо брашно      
15831200-4 Бяла захар      
15872400-5 Сол      
44212225-2 Стълбове + BA48-3 Обработен
30195000-2 Табла + AB13-8 Дърво
44175000-7 Панели (табла) + AB13-8 Дърво
09220000-7 Вазелин, восък на нефтена основа и специални      
  бензини      
09131000-6 Авиационен керосин      
09131100-7 Керосин за реактивни двигатели      
09132100-4 Безоловен бензин      
09222000-1 Специални бензини      
09130000-9 Нефт и негови дестилати      
09210000-4 Смазочни препарати      
09134000-7 Газьол      
09134100-8 Дизелово масло      
09134200-9 Дизелово гориво      
09135000-4 Тежки горива (мазут)      
09135100-5 Гориво за отопление      
09211000-1 Смазочни масла и препарати      
09211100-2 Моторни масла      
09211200-3 Компресорни масла      
09211300-4 Турбинни масла      
09211400-5 Масла за зъбни предавки      
09211500-6 Редукторни масла      
09211600-7 Масла за хидравлични системи и за други цели      
09211610-0 Течности за хидравлични трансмисии      
09211620-3 Формовъчни масла      
09211630-6 Антикорозионни масла      
09211640-9 Електроизолационни масла      
09211650-2 Спирачни течности      
09211700-8 Бели масла и течен парафин      
09211710-1 Бели масла      
09211720-4 Течен парафин      
09211800-9 Нефтени масла и препарати      
09211810-2 Леки масла      
09211820-5 Нефтени масла      
09120000-6 Газообразни горива      
09122000-0 Пропан и бутан      
09122100-1 Газ пропан      
09122110-4 Втечнен пропан      
09122200-2 Газ бутан      
09122210-5 Втечнен бутан      
24327200-4 Дървени въглища      
24327300-5 Масла и продукти, получени при дестилацията      
  на високотемпературни каменовъглени катра-      
  ни и смоли      
22610000-9 Печатарско мастило      
24951000-5 Греси и смазочни препарати      
24951100-6 Смазочни вещества      
24951110-9 Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране      
24951120-2 Силиконови греси      
24951130-5 Промивни течности, използвани при сондиране      
14700000-8 Основни метали      
14711100-9 Необработен чугун      
14621110-4 Фероманган + DA24-3 И свързани с това
        изделия
14711000-8 Желязо      
14622000-7 Стомана      
34946120-7 Материали за железопътно строителство + BA37-0 Горещовалцован
34946121-4 Клинове и релсови подложки + BA39-6 Ламиниран
34946122-1 Направляващи релси + BA39-6 Ламиниран
34947100-8 Траверси + BA39-6 Ламиниран
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA06-6 Олово
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA06-6 Олово
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA06-6 Олово
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA06-6 Олово
14712000-5 Олово + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA09-5 Цинк
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA09-5 Цинк
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA09-5 Цинк
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA09-5 Цинк
14713000-2 Цинк + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
    + BA14-1 Прах/пудра
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел и      
  профили, използвани в строителството + AA08-2 Калай
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свързани      
  със строителни материали + AA08-2 Калай
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA08-2 Калай
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA08-2 Калай
14714000-9 Калай + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
14715000-6 Мед + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA04-0 Мед
44333000-3 Метална тел + AA04-0 Мед
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-      
  зани със строителни материали + AA04-0 Мед
14721000-1 Алуминий + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA02-4 Алуминий
44333000-3 Метална тел + AA02-4 Алуминий
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA02-4 Алуминий
44174000-0 Листове + AA02-4 Алуминий
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA02-4 Алуминий
44523300-5 Съединителни елементи + AA02-4 Алуминий
14712000-5 Олово      
14713000-2 Цинк      
14714000-9 Калай      
44330000-2 Пръчки (решетки), прътове, метална тел      
  и профили, използвани в строителството + AA07-9 Никел
44170000-2 Плочки, ламарини, ленти и листове, свър-      
  зани със строителни материали + AA07-9 Никел
44172000-6 Ламарини (строителни) + AA07-9 Никел
44164310-3 Тръби и принадлежности + AA07-9 Никел
44163000-0 Тръбопроводи и принадлежности + AA07-9 Никел
14722000-8 Никел + BA14-1 Прах/пудра
    + BA16-7 На люспи
44921300-5 Варовиков камък      
         

rss
Конкурс19.04.2015
Конкурс за нотариуси
Виж всички

rss
Посети форумаrss

Съдията към свидетеля:
- Видял ли сте подсъдимия да удря жена си?
- Да, но това стана, защото тя го беше ударила …
- Кого, съпруга си?
- Не него. Тя го беше ударила на живот.

Виж всички
Архив

Абонирайте се за нашия безплатен
информационен e-mail бюлетин

Отписване